logo

XVIII Aprilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A dór oszloprend

1. Néhány régi építész azt állította, hogy nem szabad dór rendben templomokat emelni, mivel hibás és össze nem illő szimmetriák jöttek létre bennük. Így tagadta meg Arkhesziosz, Pütheosz, s még Hermogenész is. Ő ugyanis, amikor már beszerezte a dór templomhoz való teljes márványkészletet, megváltoztatta azt, s az anyagkészletből Liber Paternek ión templomot csinált. De talán nem is azért, mintha képe nem lenne szép, vagy a rend és a forma nemessége hiányozna, hanem mert kényelmetlen a distributiója, és nehézkes az építkezésben a triglüphoszok és a mennyezetek kiosztása.

2. Mivelhogy a triglüphoszokat az oszlopátmérők középső negyedei fölé kell helyezni, a metopéknak pedig, amelyek a triglüphoszok közé kerülnek, ugyanolyan széleseknek kell lenniük, amilyen magasak. Viszont a sarokoszlopoknál a triglüphoszokat a legszélén és nem a középső negyedek felett helyezik el. Így azok a metopék, amelyek a sarkokban triglüphoszok mellé kerülnek, nem négyzetesek lesznek, hanem a triglüphosz felével hosszúkásabbak. Azok pedig, akik egyenlő metopékat akarnak csinálni, a szélső oszlopközöket a triglüphoszok fele szélességével összébb vonják. Ez pedig hibás, akár a metopék meghosszabbításával, akár az oszlopközök összevonásával csinálják. Úgy tűnik, emiatt kerülték a régiek a templomokon a dór szimmetria rendjét.

3. Mi pedig előadjuk, ahogy a sorrend megköveteli, aszerint ahogy mestereinktől átvettük, hogyha valaki az elvekre ügyelve neki akar fogni, legyenek előtte világosak azok az arányok, amelyekkel helyesbítve és hiba nélkül tudja véghezvinni a templomokat dór módra. A dór templom homlokzatát, ahol oszlopokat állítunk, ha tetrasztülosz, osszuk 27 részre, és ha hexasztülosz, 42-re. Ezekből egy rész lesz a modulus, amit görögül embaternek mondanak, s e modulust véve alapul, az egész épület distributióit számítással csinálhatjuk meg.

4. Az oszlopok vastagsága két modulus lesz, magasságuk a fejezettel együtt 14. Az oszlopfő vastagsága 1 modulus, szélessége16 modulus. Az oszlopfő vastagságát osszuk három részre, ebből egyik legyen a plinthosz a kümationnal együtt, a másik az ekhinosz a gyűrűkkel, a harmadik a hüpotrakhelion. Az oszlopot úgy kell karcsúsítani, ahogyan a harmadik könyvben az ión oszlopokról le van írva.
Az architráv magassága a kötőlemezzel és a cseppekkel együtt 1 modulus, a kötőlemez h modulus, a cseppek hosszúsága a kötőlemez alatt a triglüphoszoknak megfelelően a regulával együtt 16 modulus magasságban csüggjön le. Aztán az architráv alsó szélessége feleljen meg az oszlop legtetején a hüpotrakhelionnak. Az architráv felett kell elhelyezni a triglüphoszokat a metopékkal együtt; legyenek 1 modulus magasak és szemből 1 modulus szélesek, úgy elosztva, hogy a sarok- és a közbülső oszlopokra az átmérő középső negyedei fölé kerüljenek, a többi oszlopközben kettesével, a középsőben pedig a pronaoszon és hátul hármasával. Ha a középső oszlopközöket így kitágítjuk, akadálytalanul léphetnek be azok, akik az istenek szobrai elé járulnak.

5. A triglüphoszok szélességét osszuk hat részre, s ezekből a részekből rajzoljunk vonalzóval ötöt középre, két felet pedig jobbra és balra. Középen egy részből alakítsunk ki lécet, amit görögül merosznak neveznek, ennek mentén mélyítsünk be a derékszögmérték csúcsának megfelelő vájatokat, majd sorjában jobbra és balra csináljunk újabb lécbordákat, kívül pedig fél vájatokat fordítsunk ki.
Ha így elrendeztük a triglüphoszokat, a metopék, amelyek a triglüphoszok között vannak, ugyanolyan magasak lesznek, amilyen szélesek; a sarkok szélénél pedig fél modulus szélességű fél metopék lesznek beiktatva. Így pedig lehetséges, hogy mind a metopék, mind az oszlopközök, mind a mennyezetek minden hibáját kiküszöbüljük, mivel egyenlő beosztásokat csinálunk.

6. A triglüphosz fejét 1l6 modulusnyira kell csinálni. A triglüphoszok fejei fölé koszorúpárkányt kell elhelyezni, amelynek kiugrása 2/3 résznyi, s amelyen alul dór kümation, felül is egy másik van. A koszorúpárkány pedig a kümationokkal együtt fél modulus vastag. A koszorúpárkány alján pedig a triglüphoszok és metopék közepével egy vonalban be kell osztani a mutulusok egyeneseit, s el kell osztani a cseppeket úgy, hogy hosszában hat, széltében három csepp sorakozzék. A többi helyet, mivel a metopék szélesebbek, mint a triglüphoszok, vagy simán hagyjuk, vagy domborulatokat vésünk rájuk. A koszorúpárkány kiálló részébe barázdát mélyítünk, ezt szkotiának hívják. Az összes többit, a tümpanont, a szimákat, a koszorúpárkányokat úgy csináljuk meg, ahogyan az ión rendnél meg van írva.

7. Ezt az elvet a diasztülosz templomokon alkalmazzuk. Ha pedig szüsztüloszra és egy triglüphoszosra kell csinálni az épületet, akkor a templom homlokzatát, ha tetrasztülosz lesz, ha viszont hexasztülosz, 29 1/2 részre kell osztani. Ebből egy rész lesz a modulus, amely szerint kioszthatók, ahogy fent van írva.

8. Így az egyes architráv gerendák fölé metopét is, triglüphoszt is kettőt-kettőt kell elhelyezni, a sarokrészeken ehhez még annyi járul, amennyi egy fél triglüphosz fele. Középen az oromzat alatt a tér három triglüphosz és három metope méretére bővül, hogy a szélesebb középső oszlopköz a templomba felmenőknek kényelmet adjon, s az istenek szobrainak látványa méltó legyen.

9. Az oszlopokat pedig 20 vájattal kell kivésni. Ha ezek laposak lesznek, a 20 él legyen kijelölve. Ha azonban kivájják őket, formájukat úgy kell csinálni, hogy amekkora a vájatok távolsága, akkora oldalú négyzetet kell szerkeszteni. A négyzet közepébe pedig helyezzük a körzö hegyét, és rajzoljunk körívet, amely érintse a négyzet sarkait, és amekkora a görbület a körív és a négyzet között, annyit kell kivájni a minta nyomán. Így kell elkészíteni a dór oszlop megfelelő vájatolását.

10. Bővítését tekintve, amellyel középen növeljük, erre is át kell vinni azt, amit az ión oszlopokról a harmadik könyvben megírtunk. Mivel mind a korinthoszi, mind a dór és ión épületek szimmetriáinak külső képét leírtuk, a cellák és a pronaosz belső distributióját is ki kell fejtenünk.