logo

XXV Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A hadvezér kiválasztásáról .

Úgy gondolom, hogy a hadvezért nem előkelő származása alapján kell kiválasztani, mint a papokat; nem is vagyon szerint, mint az ünnepélyrendezőket, hanem aszerint, hogy mértéktartó, uralkodik magán, bírja az ébrenlétet, takarékos, munkában edzett, gyors felfogású, mentes a pénzsóvárságtól, nem túl ifjú és nem túl idős; ha lehet, gyermekek atyja; ügyes szónok és köztiszteletben álló személy.

(1) Olyant kell tehát választani, aki mértéktartó, nehogy elvonják a testi gyönyörök és hanyagul intézze a legfontosabb ügyeket.

(2) Olyant, aki uralkodik magán, mivel oly nagy hatalom birtokába készül jutni. Az erős ösztönök ugyanis, amelyekhez a hatalom gyakorlásának lehetősége társult, megfékezhetetnül fajulnak érzéki szenvedélyekké.

(3) Olyant, aki bírja az ébrenlétet, hogy éberen virrasszon a nagy horderejű tervek fölött; a hadvezér ugyanis ezeket rendszerint éjszaka, nyugodt lelkiállapotban átgondolva önti végső formába.

(4) Olyant, aki takarékos, mivel tönkre juttatnak azok á költséges szolgálatok, amelyekkel haszontalan időt fordítanak a parancsnokok kedvteléseire.

(5) Olyant, aki munkában edzett, hogy ne az első, hanem a legutolsó legyen a katonák között, aki elfárad.

(6) Olyant, aki gyors felfogású, mert a hadvezérnek éles elméjűnek kell lennie, gyors ésszel mindent átfutnia, gyorsan, „mint a madár, vagy mint a gondolat” - ahogy Homérosz mondja. Mert gyakran váratlan zavarok támadnak, amelyek arra kényszerítik, hogy egy szempillantás alatt döntse el, hogy mi a célszerű.

(7) Olyant, aki mentes a pénzsóvárságtól, mert a kapzsiságtól való mentességet a legtöbbre fogják majd értékelni, hiszen éppen ez az egyik forrása annak, hogy az ügyeket megvesztegethetetlenül és nagylelkűen vezesse. Mert sokan, ha vitézül szembenéznek is egy egész sereg pajzzsal és dárdával, az arany elvakítja őket. Ez mindazonáltal hatalmas fegyver az ellenséggel szemben és hathatós a győzelemhez.

(8) Olyant, aki nem túl ifjú és nem túl idős, mert az előbbi nem kelt bizalmat, az utóbbi gyenge és egyiknél sincs szilárd biztosíték: az ifjúnál arra, hogy ne hibázzék meggondolatlan merészségében, az idősnél arra, hogy testi gyengeségében ne hanyagoljon el valamit.
A legjobb választás középen van: mert abban, aki még nem öregedett meg, erő is van és megfontoltság is abban, aki nem egészen fiatal. Innen van az, hogy éppen azok, akik a testi erőt a lélek megállapodottsága nélkül, vagy a megfontolt szellemet a testi adottság nélkül értékelték, semmit sem vittek véghez: akinél ugyanis hiányzott a megfontoltság, annak nem volt egy valamirevaló gondolata sem, akit pedig cserbenhagyott ereje, hasonlóképpen semmit nem végzett el sikerrel.

(9) Olyant válasszanak ki, aki lehetőleg apa, nem utasítván el a gyermektelent sem, ha derék ember. Mert ha történetesen - kiskorú gyermekei vannak, ezek hatalmas lelki varázserőt képeznek, amely elég erős ahhoz, hogy biztosítsa a hadvezér ragaszkodását hazájához; bámulatos és érzékenyen ható ösztönzők ezek az apa számára, melyek képesek haragját felkelteni az ellenséggel szemben, Ha pedig felnőttek, tanácsadóivá és vezértársaivá valamint titkainak megbízható hordozóivá lesznek, akik minden körülmények között, feltétlenül melléje állnak, hogy vele együtt szerencsésen vigyék végbe a reájuk bízott államügyeket.

(10) Ügyes szónok legyen, mert meg vagyok győződve, hogy ebből igen nagy haszon fog származni a hadseregre. Ha ugyanis egy hadvezér csatarendbe állítja seregét, buzdító beszédére megvetik a veszélyeket és nevezetes tettekre vágynak. Ezért tehát a felharsanó trombita nem tüzeli fel annyira a szíveket hangjaival a csatában való küzdelemre, mint ahogy a-katonai vitézségre buzdító beszéd kellő erővel elmondva, megkeményíti a szívet a veszélyekhez.
Ha valami szerencsétlenség érné a sereget, egy beszéd vigasztalása új erőt önt a lelkekbe és a hadvezérnek a helyzethez szabott beszéde a sereget ért csapások enyhítésére sokkal hasznosabb, mint az orvosok foglalatoskodása a sebesültek körül. Mert ezek csak a sebesülteket gyógyítják orvosságaikkal, míg ő a harcképteleneket is jobb kedvre deríti és a harcképeseket is felegyenesíti. Mint ahogy a rejtett sebek nehezebben kezelhetők a láthatóknál, éppúgy a kétségbeesett lelkeket is nehezebb vigasztaló szavakkal orvosolni, mint a testek nyilvánvaló felületi betegségét gyógyítani, Egyetlen állam sem küld ki hadsereget hadvezérek nélkül, egyik sem választ hadvezért szónoki képesség nélkül.

(11) Legyen köztiszteletben álló személy, mivel a többség bosszankodik, ha ismeretleneknek van alárendelve. Mert senki sem hajlandó önkéntesen alárendelni magát nálánál alacsonyabb állású elöljáróknak és parancsnoknak. Kétségtelen, hogy egy köztiszteletben álló személy nem kevés hasznára van azoknak, akik megválasztották; mert akit az emberek önkéntes odaadással szeretnek, annak parancsait gyorsan teljesítik, szavaiban nem kételkednek s ha veszély forog fenn, együtt harcolnak vele. Teljességgel szükséges tehát, hogy olyan legyen és annyi jellembeli jó tulajdonsággal rendelkezzék, mint ahányat ajánlottam, és hogy köztiszteletben álló legyen.Forrás: Hahn István - A hadművészet ókor klasszikusai