logo

XV Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

L. Flavius Arrianos - Az Alánok elleni csatarend (Ektaxis Kata Alanón)

(Fordítás)[11 Az egész hadsereg előőrseként lovas felderítőket kell elhelyezni, két csapatra osztva a saját parancsnokuk vezetése alatt. Mögöttük haladjanak a petrai lovas íjászok, szintén két csapatba beosztva, a saját lovas decurióik vezessék őket. Utánuk vonuljon az aurianosok alája.
Velük egy csapatban vonuljon a IV. raetiai cohors, amelynek a korinthosi Daphnis a parancsnoka. Mögöttük a kolónoinak nevezett ala. Velük egy csapatban legyenek elhelyezve az ityraeaiak, a kyréné-iek és az I. raetiai cohorsból válogatott emberek. Mindezeknek együtt Démétrios legyen a parancsnoka.

[2] Mögöttük vonuljon a germán lovasság, ezek is két csapatba osztva, és egy százados [hekatonarchés] vezesse őket, mégpedig az, aki a táborért felelős.

[31 Ezek mögött legyenek felállítva az italiai és a jelenlévő kyrénéi gyalogosok, úgy, hogy a hadijelvényeket előttük vigyék. Mindnyájuk parancsnoka Pulcher legyen, aki az italiaiakat is vezeti. Mögöttük vonuljanak a bosporosi gyalogosok, élükön a vezérükkel, Lamprokléssel, a hátuk mögött pedig a numidák álljanak, parancsnokuk, Verus vezetésével.

[4] A menetoszlop négy ember szélességű legyen. Az egyes egységekhez tartozó íjászok az egységek legelején álljanak. A menetoszlopot mindkét oldalról az egyes csapatokhoz tartozó lovasok biztosítsák. Mindezek után vonuljanak a válogatott lovasok, azok mögött pedig a legionarius lovasság, azok után pedig a hadigépek,

[5] majd a XV legio hadi jelvénye, és e körül álljon a legio parancsnoka, Valens, valamint a helyettese, a tribunusok és az első cohors centuriói. A hadi jelvény előtt a gyalogos dárdavetők álljanak. Ezek a gyalogosok is négyesével legyenek felállítva.

[6] A XV legio után legyen felállítva a XII legio hadi jelvénye, ezt is a tribunusok és a centuriók vegyék körül. Ezek a gyalogosok is négyesével legyenek felállítva.

[7] A nehézfegyerzetű gyalogság után a kis-armeniai szövetséges csapatokat helyezzék el és a trapezusi hoplitákat, valamint a kolchisi és rhiziosi lándzsásokat. Mögöttük álljanak az apuliai gyalogosok. A szövetségesek valamennyi egységének Secundinus legyen a parancsnoka, aki az apuliaiakat vezeti.

[8] Utánuk következzenek a málhavivő állatok. A geták alája és az ő parancsnokuk alkossa az utóvédet.

[9] A gyalogság két oldalát az erre a feladatra kiválasztott centuriók tartsák rendben, és a galaták alája lovagoljon védelemként mindkét oldalon, egyetlen sorban, és ugyanígy az italiai válogatott lovasok is. Ezen utóbbi egység parancsnoka is a menetoszlop oldala mentén lovagoljon oda-vissza.

[10] Xenophón, az egész hadsereg parancsnoka pedig a gyalogság jelvényei előtt vezesse a sereget, úgy, hogy a menetoszlop mentén fel s alá lovagolva figyelje, hogy a katonák rendben vonuljanak, és a rendezetlenül vonulókat visszaállítsa a sorba, a rendben vonulókat pedig megdicsérje.

[11] Ez legyen a menetelés rendje. Amikor pedig megérkeznek a kijelölt helyre, az egész lovasság négyszögben vegye körbe a csatasort, és felderítőket kell kiküldeni a magaslatokra, hogy felderítsék az ellenséget. Ezt követően, adott jelre, csendben öltsék fel fegyverzetüket, majd felfegyverkezve álljanak csatarendbe.

[12] A csatarend a következő legyen. A gyalogság mindkét szárnya a terep magaslati pontjait foglalja el, és az egész csatarend is ehhez igazodjon. A jobb szárnyon álljanak az armeniaiak Vasakésszel és Arbélosszal, ők foglalják el a szárny legmagasabb pontját, mivel ők valamennyien íjászok.

[13] Előttük az italiai cohors gyalogsága legyen elhelyezve. Mindnyájuk parancsnoka Pulcher legyen, aki az italiai cohorsot is irányítja. Mind Vasakés, mind Arbélos a lovasságával és a gyalogságával úgy legyen elrendezve, hogy Pulchert támogassák.

[14] A bal szárnyon a kis armeniai szövetséges csapatokat, valamint a trapezusi és a rhiziosi dárdavetőket állítsák sorba, úgy, hogy a szárny legmagasabb pontját foglalják el. Előttük a kétszáz apuliait és száz kyrénéit kell elhelyezni, úgy, hogy a nehézfegyverzetűek védőfalat képezzenek számukra, és a dárdájukat magasból, a kiemelkedő részről hajíthassák el.

[15] A XV legio tartsa a derékhad teljes jobb oldalát, az egész csatatér közepe felett, mivel ők vannak a legtöbben; a XII legio gyalogsága tartsa a fennmaradó részt a baloldalon, úgy, hogy egészen a bal szárny elejéig kitöltsék a csatateret. Nyolc soros mélységben, zárt csatarendben sorakozzanak fel.

[16] A csatarendjük első négy sorában a lándzsások (kontophoroi) álljanak, akiknek lándzsája hosszú vas hegyben végződik. Közülük az első sorban állók a fegyverüket előre szegezve álljanak, hogy amikor az ellenség a közelükbe ér, akkor a lándzsahegyet a lovak szügyébe döfjék.

[171 Azok, akik a csatarend második, harmadik és negyedik sorában állnak, tartsák készenlétben a lándzsájukat, hogy eldobhassák, amint lehetőség adódik, így megsebesítik a lovakat, és harcképtelenné teszik a lovasokat, úgy, hogy a lándzsát beledöfik a páncélzatba, amitől annak fém része eltörik az anyag hajlékonysága miatt.

[18] A következő sorok dárdavetőkből [lonchophoroi] álljanak. Az ezek után következő kilencedik sor pedig gyalogos íjászokból álljon: numidákból, kyrénéiek-ből, bosporosiakból és ityraeaiakból.

[19] Hajítógépeket is helyezzenek el mindkét szárnyon, úgy, hogy a közeledő ellenségre a lehető legnagyobb hatékonysággal lövöldözhessenek. Ezek az egész csatarend mögött legyenek.

[20] Az egész lovasság nyolc egységbe legyen rendezve, és mindkét szárnyon a gyalogság mellett legyen felállítva, úgy, hogy a nehézfegyverzetűeket és az íjászokat védőfalként használják, két egységet a szárnyakon, hatot pedig a csatarend közepén [... töredékes szöveg ...].

[21] Ezek közül a lovas éjászok szorosan a csatarend közelébe álljanak, hogy át tudjanak lőni fölötte. Az összes dárdavető, lándzsás, kardos és csatabárdos védje a csatarend mindkét szárnyát és várakozzanak a jelre.

[22] A válogatott lovasság maradjon magával Xenophónnal, valamint körülbelül kétszáz legionarius, a testőrök és annyi centurio, amennyi a válogatott legionariusokhoz tartozik, valamint a testőrök parancsnokai és a válogatott lovasok decuriói is.

[23] Vele legyenek még [... hiányzó szöveg ...] száz könnyű dárdavető azért, hogy amint ide-oda lovagol a sereg mentén, és valami hiányosságot észlel, akkor oda menjen és segítsen.

[24] Az egész jobb szárnynak, a hozzá tartozó lovassággal együtt, Valens legyen a parancsnoka, aki a XV legio parancsnoka is, a bal szárnynak pedig a XII legio tribunusai.

[25] Ily módon csatarendbe állva csendben várakozzanak addig, amíg az ellenség lőtávolságba nem ér; és amikor közel érnek, akkor a leghangosabb és legfélelmetesebb harci kiáltást hallasson az egész csatasor, a hajítógépek lövedékeket és köveket lőjenek ki, az íjászok nyilakat, a dárdavetők és a pajzsos dárdások pedig dárdákat hajítsanak. A szövetséges csapatok is köveket hajigáljanak az ellenségre a magaslatokról, és a lövedékek zápora minden oldalról úgy vegye körül az ellenséget, hogy elég sűrű legyen ahhoz, hogy megrémítse a lovakat és elpusztítsa az ellenséget.

[26] És remélhetőleg a szkíták nem jutnak közel a csatarendbe állt gyalogsághoz a lövedékek leírhatatlan sokasága miatt. Ha pedig mégis közel kerülnének, akkor az első három sor katonái zárják össze pajzsaikat, nyomják egymásnak vállaikat és olyan erősen fogják fel a rohamot, amennyire csak lehetséges, a lehető legszorosabb és legrendezettebb csatarendben. A negyedik sor katonái hajítsák el dárdáikat a többiek feje felett, az első sorban állók pedig harci kiáltásokat hallatva lándzsáikat kíméletlenül döfjék a lovakba.

[27] Ha visszaverték az ellenséget, és világosan látszik, hogy azok menekülnek, akkor a gyalogos egységek nyissanak közöket, a lovasság pedig nyomuljon előre, de ne az összes egység, hanem csak a felük. Elsőként azok nyomuljanak előre, akik elöl állnak,

[28] a csapat másik fele kövesse őket az előrenyomulásban, megtartva a harci alakzatot, de ne üldözzék az ellenséget teljes erőből, hogy friss lovakkal folytathassák az üldözést abban az esetben, ha teljes a győzelem. Így ha a lovasság első fele átmegy támadásba, a másik felük átveheti az üldözést.

[29] Ugyanekkor az armeniai íjászok is nyilakat lövöldözve nyomuljanak előre, hogy megakadályozzák a menekülő ellenség esetleges visszafordulását, és a könnyűfegyverzetű dárdavetők is kövessék őket. Ezzel egy időben a gyalogos csatarend se tartsa meg helyzetét, hanem a menettempónál gyorsabban nyomuljon előre, hogy védelmül szolgálhasson a lovasságnak, ha az ellenség keményebben ellenállna.

[30] Így legyen, ha az ellenség az első roham után megfutamodna. Ha visszavonulva bekerítéssel akarnák körülvenni a szárnyakat, akkor a könnyűfegyverzetű íjászok szárnyakon álló egységei nyújtsák el a csatarendet a magaslatok felé. Nem gondolom, hogy ha az ellenség látja, hogy a szárnyak a kiterjesztés révén gyengébbekké válnak, akkor áttörik azokat, és levágják a gyalogságot.

[31] Ha ugyanis valamelyik szárnyat mégis lerohannák, akkor a lovasaik fegyverforgató oldala nyilvánvalóan védtelenül maradna egy jobbról érkező támadás esetén. Ebben az esetben a lovasságunk ne nyílzáporral támadjon, hanem kardokkal és csatabárdokkal, mivel a szkíták könnyűfegyverzetűek és a lovaik védtelenek. ... [itt a szöveg megszakad].


Forrás: Forisek Péter - Arrianos-tanulmányok