logo

XIX Aprilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

T. Horváth Ágnes ( Dr. Tóthné dr. Horváth Ágnes)

Név:
Dr. Tóthné dr. Horváth Ágnes

Születési idő:
1959. január 22.

Végzettség:
1998–1999: Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma: Debreceni Egyetem) Latin szöveghagyomány - római civilizáció PhD (doktori) program
1977–1982: József Attila Tudományegyetem, Szeged (SZTE) magyar–történelem–latin speciális képzés
1973–1977: Kölcsey Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, Nyíregyháza

Szakképzettség:
magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár, aki latin nyelvű speciális képzésben részesült

Tudományos minősítései, fokozatai:
2000: PhD nyelvtudományi tudományterület (ókortudomány, klasszika-filológia)
1984: egyetemi doktor

Jelenlegi munkahely, munkakör:
2007- SZTE BTK Történeti segédtudományok Tanszék, főiskolai tanár

Korábbi munkahely, munkakör:

  • 2003–2007 SZTE JGYTFK Történettudományi Tanszék, főiskolai tanár
  • 1994–2003 SZTE JGYTFK Történettudományi Tanszék, főiskolai docens
  • 1989–1994 SZTE JGYTFK Történettudományi Tanszék, főiskolai adjunktus
  • 1986–1988 JATE Ókortörténeti Tanszék, félállású egyetemi tanársegéd
  • 1982–1986 JATE Ókortörténeti Tanszék, óraadó
  • 1982–1989 Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola, Szeged, középiskolai tanár

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

Középiskolai oktatás:
A Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskolában és szakiskolában szakközépiskolai és szakmunkásképzős osztályokban más-más tantervi követelmények alapján oktatott magyar nyelv- és irodalmat, történelmet és orvosi latint. Szakközépiskolai osztályokban Bevezetés a filozófiába (filozófiatörténet) tárgyat. Minden évben érettségiztetett és szakvizsgáztatott.
Volt osztályfőnök (az 1983-as tanévtől folyamatosan), vezette (1985-től) a társadalomtudományi munkaközösséget, filozófiából szakvezető tanár volt és amikor a KISZ és a diákmozgalom kettévált, a „diákmozgalmat segítő pedagógus” lett, aki a mozgalmi életen túli diákéletet szervezi, azaz a vetélkedőktől az ünnepi megemlékezéseken át az iskolarádión keresztül a szalagavató bálokig mindent.

Főiskola:
Antik politika- társadalom és művelődéstörténet oktatása a Történettudományi Tanszék alap- és a másoddiplomás képzésében. Az oktatott tárgyak tantárgyfelelőse, feladata a tantárgyi programok kidolgozása és fejlesztése. A levelező képzések tagozatfelelőse, feladata az oktatás szervezése, koordinálása, a szakmai programok kidolgozása, és véleményezése.
A főiskola más tanszékein (Latin, Rajz- és Művészettörténet Tanszék, Testnevelési és Sporttudományi Tanszék) a korszakhoz kapcsolódó tárgyak oktatása. Szakdolgozatok vezetése, demonstrátorok, tanársegédek szakmai munkájának irányítása.
1994-ben a „Tanárok Nyári Akadémiájá”-nak történelmi szekcióját szervezte.
Résztvevője/szervezője a tanszék történész baráti köre (IV. Béla kör) által rendezett konferenciáknak, felolvasóüléseknek és szakesteknek A tanszéki oktatómunkán kívül évfolyamfelelősként (1990-) és tanszékvezető helyettesként (1993-1998/1999.; 2006-2007) tevékenykedett 1997. szept. 1. – 1998. jan. 31. megbízott tanszékvezető
2004– 2007 SZTE JGYTF Kar: Kredit- és Oktatási Bizottság elnöke

Érdeklődési területei:
Római Birodalom utolsó századainak története és művelődéstörténete: A késő római biroda-lom politikai felbomlásának folyamata, az egyház és a korabeli római arisztokrácia politikai és kulturális szerepe, a levélírók kapcsolatai és műveltségük.
Sidonius Apollinaris levelei. A Római Birodalom latin nyelvű levelezésének feltárásán dol-gozva a Kr.e. I., valamint a Kr. u. IV. és V. század levelezőinek latin munkáit olvasva elkészült a fent említett korszakok epistolographiájának adatbázisa (több mint 15 000 levéladat), testimonia-gyűjteménye, prosopográfiája, valamint a levelezési kapcsolatok területi képét adó térkép-gyűjtemény, illetve a latin epistolographia válogatott bibliográfiája.
A Mediterraneum térségének mitológiája, a klasszikus görög-római művészetek, művelődéstörténet, valamint a klasszikus kor topográfiája
Róma várostörténete és annak forrásai

Publikációk:

Értekezések:
T. Horváth Ágnes: Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kér-dése. Bölcsészdoktori disszertáció (JATE BTK). Szeged, 1984. 196 p. és mellékletek.
T. Horváth Ágnes: A Római Birodalom latin nyelvű levélirodalmának néhány aspektusa. (Tanulmányok a latin nyelvű levelezés köréből) - PhD disszertáció (DE BTK). Debrecen, 1999. 350 p. és mellékletek.

Monográfia:
T. Horváth Ágnes: A római levelezés három évszázada. Szeged, Belvedere Meridionale, 2002. 280 p.
T. Horváth Ágnes: Róma ókori városközpontja. A Forum Romanum és közvetlen környezetének története. Szeged, Historiaantik Kiadó, 2011. 620 p.
T. Horváth Ágnes: Augustus foruma Rómában. Belvedere Meridionale, Szeged, 2016. p. 618.
Hoffmann Zsuzsanna–T. Horváth Ágnes: Könyv és könyvtár az ókorban. JATEPress, Szeged, 2016. p. 190.
Hoffmann Zsuzsanna–T. Horváth Ágnes: Ókori kertek. JATEPress, Szeged, 2018. p. 280.
Hoffmann Zsuzsanna–T. Horváth Ágnes: Mágia és varázslás az ókorban. JATEPress, Szeged, (nyomtatás alatt)

Jegyzet, segédkönyv:
T. Horváth Ágnes: Technikatörténeti összehasonlító kronológia. Szeged, 1992, JGYTF Ki-adó. 57 p.
T. Horváth Ágnes: Az ókori Mediterraneum térségének vallásai és mítoszai. Szeged, 1995, JGYTF Kiadó. /JGYTF Történettudományi Tanszék. Vallástörténeti füzetek 2./ 87 p. (1999. második kiadás)
T. Horváth Ágnes: Őskor. Belvedere jegyzetek I. Szeged, 2003. Belvedere Meridionale Kiadó. 130 p.
T. Horváth Ágnes: Ókori Kelet. Belvedere jegyzetek II. Szeged, 2003. Belvedere Meridionale Kiadó. 170 p.
T. Horváth Ágnes: Az ókori Hellas. Belvedere Jegyzetek III. Szeged, 2005. Belvedere Meridionale Kiadó. 207. p.

Szócikk:
T. Horváth Ágnes: Caius Sollius (Modestus) Sidonius Apollinaris. in: Havas L. (szerk.) Bevezetés az ókortudományba IV. Debrecen, 2001, Kossuth Egyetemi Kiadó. 383–387 p.

Szakcikk:
T. Horváth Ágnes: Sidonius Apollinaris levelezési kapcsolatai. In: Acta Universitatis Szegedi-ensis. Acta Iuvenum. Sectio Historica. Tom. III. Szeged, 1982. 45–60 p.
T. Horváth Ágnes: Püspök-portrék Sidonius Apollinaris leveleiben. Acta Academicae Szege-diensis (Sectio Humana) Series Historica 1989-1990. Szeged, 1991. 5–11 p.
T. Horváth Ágnes: Megjegyzések az V. századi latin nyelvű levelezés néhány kérdéséhez. An-tik Tanulmányok XXXI. évf. (1992) 1–2 sz. 99–104. p.
T. Horváth Ágnes: Maiorianus császár bukása. In: Szegfű L.–Nagy T. (szerk.) „Nem búcsúzom...” Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére. Szeged, 1994, Generalia, /Belvedere Meridionale kiskönyvtár 7./ 47–52. p.
T. Horváth Ágnes: Egy történelmi toposz: 476-ban megbukott a Nyugat-Római Birodalom. Antik Tanulmányok XXXIX. évf. (1995) 1–2 sz. 108–114. p.
T. Horváth Ágnes: Lucullusi gazdagság: Róma ismerős és ismeretlen ízei. Belvedere Meridio-nale. VIII. évf. (1996) 3-4. sz. 83–87. p.
T. Horváth Ágnes: Labdázó püspökök az ókor alkonyán. Belvedere Meridionale. IX. évf. (1997) 3–6. sz. 68–72. p.
Ágnes T. Horváth: Some Aspects of the Roman Empire’s Correspondence in Latin in the Fourth and Fifth Centuries A.C. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Tom. XXXIV–XXXV. (1998–1999) 269–277. p.
Ágnes T. Horváth: The Education of Sidonius Apollinaris in the Light of his Citations. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Tom. XXXVI. (2000) 293–302. p.
Maróti E.–T. Horváth Á.: A delphoi Pythia sportversenyeinek vonzáskörzete. Belvedere Meridionale. XII. évf. (2000) 5–6. sz. 106-113 p. T. Horváth Ágnes: A császárok és a birodalmi katonai vezetők hatalmi erőviszonyainak változásai Róma V. századi történelmében. In: Dixit et salvavi animam meam. Tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. Szerk.: Jancsák Cs.- Kiss G. F.-Zakar P.-Döbör A. Belvedere Meridionale, Szeged, 2007. 11-32 p.
T. Horváth Ágnes: A Graecostasis és Graecostadium topográfiai kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXXI (2010) 5-16. p.

Forráskiadás, forrásfordítás:
Sidonius Apollinaris leveleinek IV. és VII. könyve. Fordította: T. Horváth Ágnes. https://sidonapol.org/2018/08/; https://sidonapol.org/wp-content/uploads/2018/08/Horvath-Translation.pdf

Nem ókori tárgyú, levelezéssel kapcsolatos cikkek:
T. Horváth Ágnes: Adalékok a korai magyar vonatkozású levelezéshez. In: Szegfű L.–Nagy T. (szerk.) Szent Gellért Vértanúságának 950. évfordulóján. Szeged, 1997, Belvedere Meridionale./ Belvedere Meridionale kiskönyvtár. 11./ 30–48. p.
Agnes T. Horváth: Remarks to the Early, Eleventh Century Hungarian Correspondence. In: „In my spirit and thought I remained a European of Hungarian origin” Medieval Historical Studies in Memory of Zoltan J. Kosztolnyik. ed. I Petrovics, S.L. Tóth, E. A. Congdon, Capitulum VI. Szeged, JATEPress. 2010. 49-66.

Egyéb cikkek:
T. Horváth Ágnes: „...aere perennius...” In memoriam Dr. Palásti László. Belvedere Meridionale, VII. évf. (1995) 3–4. sz. 27. p.
T. Horváth Ágnes: Lucius Iunius Moderatus Columella: A mezőgazdaságról. In: Belvedere Meridionale, XVII. évf. (2006) 7–8. sz. 118–121 p.
T. Horváth Ágnes: Egy enciklopédia az ókorból. C. Plinius Secundus: Naturalis Historia - Természetrajz (XIV- XVIII). Fordította: Hoffmann Zsuzsanna. In: Belvedere Meridionale XXIV/2 (2012) 89-91.
T. Horváth Ágnes: Az antik nevelés summázata. Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés. Iskolakultúra Könyvek, Veszprém, 2009. In. Belvedere Meridionale XXIV/3. (2012) 89–91.

Egyéb dolgozatok:
T. Horváth Ágnes: Sidonius Apollinaris levelezési kapcsolatai. TDK dolgozat (JATE BTK). Szeged, 1981. (OTDK, Szeged, 1981) 25 p. és mellékletek
T. Horváth Ágnes: Sidonius Apollinaris levelezési kapcsolatai. és leveleinek VII. könyve. Szakdolgozat (JATE BTK). Szeged, 1981. 90 p. és mellékletek

Konferencia előadások:
T. Horváth Ágnes: Császár nélküli birodalom? Megjegyzések a Nyugat-Római Birodalom 476 utáni történetéhez. Elhangzott a JGYTF Tudományos Ülésszakán. Szeged, 1992. március 25., JGYTF.
T. Horváth Ágnes: Byzantine Impressions and their Origin(s) in the Hungarian Art in the Ar-padian Age. Elhangzott a 28th International Medieval Congress at Kalamazoo 32. szekciójában. 1993. május 6., Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA
T. Horváth Ágnes: Adalékok a korai magyar vonatkozású levelezéshez. Elhangzott a Szt. Gel-lért halálának 950. évfordulójának tiszteletére rendezett konferencián. Szeged, 1996. szeptember 19., Hittudományi Egyetem.
T. Horváth Ágnes: Labdajátékok az V. századi Galliában. Labdázó püspökök. Elhangzott a IV. Béla Kör és a Testnevelés Tanszék által a 100 éves újkori olimpiai játékok és a 100 éves magyar labdarúgás tiszteletére rendezett közös sporttörténeti felolvasó ülésen. Szeged, 1996. november 21., JGYTF.
T. Horváth Ágnes: „Magister militumok” a Római Birodalom V. századi történetében. Elhangzott a JGYTF Tudományos Ülésszakán. Szeged, 1997. november 7., JGYTF.
T. Horváth Ágnes: Some aspects of the Roman Empire’s correspondence in Latin in the fourth and fifth centuries A.C. Elhangzott a »„HEREDITAS ROMANA” wissenschaftlichen Konferenz« keretén belül. Debrecen, 1998. szeptember 22–23. Debreceni Akadémiai Bizottság.
T. Horváth Ágnes: A nap, amikor Jézus született. Elhangzott a Jézus születésének 2000. évfordulója tiszteletére rendezett tudományos ülésen. Szeged, 2000. október 6., SZTE JGYTF Történettudományi Tanszéke.
T. Horváth Ágnes: Róma változó szerepe a késő római levelezésben. Elhangzott az Eperjessy Kálmán emlékülésen. Szeged, 2001. november. 11., SZTE JGYTF Történettudományi Tanszéke
T. Horváth Ágnes: A római levelezés három évszázada. Elhangzott a SZTE JGYTF Kar Tudományos felolvasóülésén. Szeged, 2002. április 18., JGYTF.
T. Horváth Ágnes: A rómaiaknál igenis ruha teszi az embert. Elhangzott a Szegedi Könyvtárosok Egyesületének rendezésében tartott előadáson 2005-ben.
T. Horváth Ágnes: Remarks to the Early, Eleventh Century Hungarian Correspondence. Elhangzott a 42th International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, Michigan, USA) 184. szekciójában 2007. május 10-én
T. Horváth Ágnes: Róma alapító mondájának értelmezési lehetőségei. Elhangzott az „Új utakon a Pedagógusképző Kar” Az SZTE JGYPK tudományos és művészeti műhelyeinek konferenciáján 2007. április 10-én.
T. Horváth Ágnes: Augustus foruma Rómában. Elhangzott SZTE 2012. Dér Terézia tiszteletére rendezett felolvasóülés.
T. Horváth Ágnes: Augustus foruma Rómában. Elhangzott 2013. július 6. A Vásárhelyi Történelmi kör VI. Történettudományi Találkozóján.
T. Horváth Ágnes: Az Augustus-forum ikonográfiája. Elhangzott 2014. július 12. A Vásárhelyi Történelmi kör VII. Történettudományi Találkozóján.

Tudományos ismeretterjesztés:
Szócikkek és tanulmányok a http://roma-szenvedely.uw.hu/latnivalok/ internetes honlapon

Az eddigi tudományos szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (a monográfiákon túl):

Maiorianus császár bukása. In:
Szegfű L.–Nagy T. (szerk.) „Nem búcsúzom...” Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére. Szeged, 1994, Generalia, /Belvedere Meridionale kiskönyvtár 7./ 47–52. p.
Egy történelmi toposz: 476-ban megbukott a Nyugat-Római Birodalom. Antik Tanulmányok XXXIX. évf. (1995) 1–2 sz. 108–114. p.
Some Aspects of the Roman Empire’s Correspondence in Latin in the Fourth and Fifth Centuries A.C. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Tom. XXXIV–XXXV. (1998–1999) 269–277. p.
The Education of Sidonius Apollinaris in the Light of his Citations. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Tom. XXXVI. (2000) 293–302. p.
Megjegyzések az V. századi latin nyelvű levelezés néhány kérdéséhez. Antik Tanulmányok XXXI. évf. (1992) 1–2 sz. 99–104. p.

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása:
1990. Texas A&M University (College Station, USA) tanulmányút. Kapcsolattartó: Prof. Zoltan Kosztolnyik
1993. május 9–12. Kalamazoo (USA, Michigan) a 28th International Congress on Medieval Studies 32. szekció (konferencia részvétel)
2007. május 10–13. Kalamazoo (USA, Michigan) 42th International Congress on Medieval Studies 184. szekció (konferencia részvétel)
2015– Hungarian Sidonius Scholarship. (Joop van Waarden (Radboud University Nijmegen).) https://www.sidoniusapollinaris.nl/bibl%20centres.htm#xl_Szeged

Tudományos társulati tagság:
Association Villard de Honnecourt for the Interdisciplinary Study of Medieval Technology, Science and Art (USA) (1993–2000)
2001– Neolatin Társaság
Az MTA köztestületi tagja

Személyes külföldi kapcsolatok:
Texas A&M University Department of History (College Station, prof. Zoltan Kosztolnyik), Western Michigan University (Kalamazoo) Department of Medieval Studies prosopografiai és történeti kutatócsoportja (prof. George Beech)

7 konferencián tartott előadást a JGYTF-en, idegen nyelven (angol) tartott konferencia-előadás:
28th és a 42th International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, Michigan,USA); „HEREDITAS ROMANA” wissenschaftlichen Konferenz, Debrecen

Elnyert pályázatok, kitüntetések:
1993: Samuel H. Kress Foundation ösztöndíja
1995: „Pro Iuventute Kiváló Dolgozó I. fokozata”
2005: Pro Iuventute emlékplakett

Saját honlap:
https://sites.google.com/site/thorvathagnes/

Elérhetőség:
agnesthorvath@gmail.com