logo

XXIX Januarius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A rómaiak írása.

A latin írás - egyes kutatók szerint - a nyugati görög (dór-khalkidikei) írásból ered.

Szerintük a Latiummal határos Cumae görög gyarmatosai révén került be a rómaiakhoz. A dór-khalkidikei írás 24 betűjéből 21 betűt vett át a latin nyelv, majd később további két betű (G, Y) átvételével 23 betűre bővült a rómaiak ábécéje. Ez a 23 betűből álló ábécé a következő:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V Z X Y.

Az itt felsorolt betűk közül a Z betű lassanként elmaradt, a K betű alkalmazására csak egészen kivételes esetekben került sor (pl. Kalendae), U betűre nem volt szükségük, mert a V-t és U-t közös betűvel, a V betűvel jelölték. Írásukban nem tettek különbséget a I és J között, ezért a J betűt sem használták.

A korai időkben még merev és szögletes volt a latin betűk alakja. Ezek a minden ritmust nélkülöző betűk láthatók a legrégibb római műemlékeken. A későbbi időkben mindinkább világos és tiszta vonalvezetésű betűk kerülnek a szobrokra, diadalívekre, emlékoszlopokra.
Látható rajtuk, hogy a műemléket alkotó művész keze formálta a feliratok betűit is. Az egyhangú, esetlen betűalakokat felváltják a határozott rajzú, finom hajlatú, vastag és vékony vonalak játékából álló ritmikus betűalakok, amelyek nemcsak könnyebben olvashatók, de díszítő elemei is az emlékműnek.

A római betű művészi tökéletességű megnyilvánulása a capitalis. Legszebb formájában a Traian-oszlopon maradt meg, amely a római fórumon ma is hirdeti Traianus császár dáciai hadjáratának dicsőségét. A damaszkuszi Apollodórosz építész alkotása ez a műremek, i.sz. 113-ból.

romaikor_kepAz oszlopon alkalmazott szövegsorok betűképeiben egyenlő magas és egyenlő értékű elemek sorakoznak, a sorok harmóniáját és ritmusát mi sem zavarja, a betűk magasságának és szélességének arányai finom érzékkel kiegyenlítettek, az egyes betűk közötti beosztás optikai és esztétikai szempontból tökéletes. A betűk szárait talpacskák, serifek (arab eredetű szó) zárják le.

A capitalis betű alakját tulajdonképpen a kőfaragó-technika határozta meg. Szerkezetük is ehhez alkalmazkodik, mert nem írott, hanem tervezett, rajzolt képet nyújtanak. Erre vall egyébként ennek a betűfajtának két másik megnevezése: monumental írás (emlékmű latinul = monumentum) és lapidar írás (kő latinul = lapis).
A capitalis írást papiruszon és pergamenen kezdettől fogva könyvírásra is használták. A szerkezeti formák ugyan a könyv betűinél is megmaradtak, de az íróeszköznek és az írás technológiájának a vésővel merőben ellentétes sajátossága miatt, a betűk alakjai változáson mentek át. A capitalis írás átalakult capitalis quadratára, amelynél a sor betűinek magassága egyenlő, és a betűk körülbelül olyan szélesek, mint amilyen magasak (innen származik a quadrata” elnevezés).

romaikor_kepA könyvírásra használt másik betűfajta az úgynevezett rustica (rusticus = parasztos, goromba, faragatlan). Keskeny, nyújtott írás, mely esztétikai szempontból messze mögötte marad a capitalis írásnak. Az alapformák ugyan megtalálhatók benne, de az anyag diktálta változások igen nagy mértékűek. Tollal vagy ecsettel írták, a kézírás követelményeihez alkalmazkodott, s ezért a leírás könnyebben és gyorsabban ment.

Időszámításunk szerinti 170 körül kezd kialakulni ennek a korszaknak az írása, az unciális, amely alapjában véve a régi római formából indult ki, de a szélesre vágott hegyű írótoll terméke. Az unciális írásban a betűk egyszerűbbé váltak és kerekdedek lettek. Az egyszerűség az írnivaló gyorsabb iramban történő elvégzésének, a kerekdedség főképpen a papiruszról a pergamenre való áttérésnek tulajdonítható. Az unciális lassanként kiszorította a capitalis quadratát és a rusticát.

Az V. század elejétől kezdve egy újabb betűtípus, a félunciális (semiunciale) alakul ki. Ebben a korszakban mindinkább az volt a törekvés, hogy könnyen és gyorsan végezzék az írást. A félunciális feltűnésével az európai írás fejlődésében nagy jelentőségű változás következett be. Kezdettől fogva egészen az unciális írásig bezárólag a betűk magassága egyenlő volt.
A féluncialétól kezdve a betűk már különböző magasak, minthogy egyes betűknek alsó és felső száruk van. Ezeket a betűket minusculáknak nevezzük [literae minusculae (lat.) = kisbetűk]. Felső szára van a b, d, h, k, l, t betűknek, alsó szára az f, g, p, g, betűknek. A felső és alsó szárak beleérnek az írásközökbe, a messze álló sorokat összekötik egymással, s ezzel a sorokba ritmust öntenek.

romaikor_kepNagy Károly, a frankok királya, egyik római utazása alkalmával, 781-ben ismerkedett meg Alkuin szerzetessel, a “Rhetor Brittanicus”-szal, ahogyan kora nevezte. Az angol szerzetes mintaiskolát rendezett be Tours-ban. Ebben az iskolában hallgatta maga az uralkodó és egész családja Alkuin előadásait. Alkuint más feladattal is megbízta az uralkodó. A nagy kiterjedésű birodalom kormányzásához igen sok írástudó hivatalnokra volt szükség. Ezeknek kiképzése Alkuinra hárult. Alkuin nemcsak hivatalnokokat, hanem könyvmásolókat is nevelt, és ezzel döntő szerepe volt az új betűforma, a karolingi minuscula megteremtésében.
Már az uncialéban találunk nyomokat a kisbetű felé, a félunciale további lépést jelentett, Alkuin pedig végérvényesen kialakította a latin írás kisbetűjét, amelyet nálunk és a latin betűkkel író országokban ma is használnak. Betűi világosak, könnyen és gyorsan írhatók.


Az őskori és ókori nagy kultúrák írástörténetének ismeretével eljutottunk a latin írásig, amelyből a magyar írás is sarjadt.


Forrás:
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/muvtort/tevan/html/fejez5.htm