logo

III Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Fordítás

Akinek a consul előtt e törvény alapján nyilatkozatot (profiterei) kell tenni, ha ő, amikor neki nyilatkozatot kell tenni, nem lesz Rómában, akkor az, aki az ő ügyeit intézi, minden olyan dologról, amelyről annak, akinek az ügyeit intézi, ha Rómában lenne, e törvény alapján nyilatkozatot kellene tenni, ugyanúgy és ugyanazokon a napokon a consul előtt tegyen nyilatkozatot.

4 Akinek a consul előtt e törvény alapján nyilatkozatot kell tenni, ha ő gyámfiú vagy gyámleány, akkor az, aki ennek a gyámfiúnak vagy gyámleánynak a futóra lesz, ugyanúgy, ugyanazokról a dolgokról, és ugyanazokon a napokon tegyen nyilatkozatot a consul előtt, ahogyan és amely napokon neki (az érintett gyámfiúnak vagy gyámleánynak) kellene nyilatkozatot tenni, ha nem lenne gyámfiú vagy gyám leány.

7 Ha a consul, aki előtt e törvény alapján nyilatkozatot kell tenni, nincs Rómában, akkor ő, akinek nyilatkozatot kell tenni, arról, amiről neki nyilatkozatot kell tenni, a praetor urbánusnál, vagy ha ő sem lesz Rómában, annál a praetornál, aki az idegenek közt szolgáltat igazságot, tegyen nyilatkozatot, úgy, ahogyan a consul előtt kellene e törvény alapján nyilatkozatot tennie, ha Rómában lenne.

10 Ha ezek közül a consulok és praetorok közül, akik előtt e törvény alapján nyilatkozatot kell tenni, egyik sincs Rómában, akkor ő, akinek nyilatkozatot kell tenni, arról, amiről neki nyilatkozatot kell tenni, a néptribunusnál tegyen nyilatkozatot, úgy, ahogyan a consulnál, a praetor urbánusnál, vagy annál a praetorná1, aki az idegenek között szolgáltat igazságot, kellene nyilatkozatot tenni, ha ezek Rómában lennének.

13 Amiről bárkinek e törvény alapján nyilatkozatot kell tenni, azt ő, aki előtt ez a nyilatkozattétel lesz, valamint annak a nevét, aki a nyilatkozatot teszi, és mindazt, amiről a nyilatkozatot teszi, és azt, hogy mely napon tette ezt a nyilatkozatot, írassa be a közös archívumba, és ugyanezen dolgoknak, amelyeket így az archívumba beírtak, az albumba való felírásáról is gondoskodjon, és ezt az albumot a fórumon, amikor a népnek gabonát osztanak, ott; ahol a népnek gabonát osztanak, minden nap, a nap nagyobb részében tartsa kifüggesztve olyan helyen, hogy a földről (nézve) megfelelően el lehessen olvasni.

17 Bárki, aki á népnek gabonát fog osztani, vagy az osztásról gondoskodni fog, az azoknak, akiknek a neve e törvény alapján a consulnál, a praetornál vagy a néptribunusnál az archívumban és az albumban szerepel, ne adjon gabonát és ne parancsolja még, hogy adjanak, és ne is hagyja, hogy adjanak. Ha bárki ezekkel szemben nekik gabonát ad, az egy véka búza után 50.000 sestertiust fizessen a népnek büntetésként, és arról a pénzről, aki akarja, annak keresethez való joga legyen.

20 Amely utak Róma városában, vagy Róma városának egy római mérföldes körzetében vannak és amelyek mentén végig (continente) laknak, azok közül az utak közül akinek az épülete (háza) előtt lesz valamelyik, azt az utat a (háztulajdonos) annak az aedilisnek a felügyelete alatt tartsa karban, akinek a város azon részének (felügyelete) jutott e törvény alapján; ez az aedilis gondoskodjon róla, hogy akiknek az épülete előtt lesznek azok az utak, azok mindannyian azt az utat, amelyet kinek-kinek e törvény alapján karban kell tartania, az ő (ti. az aedilis) felügyelete alatt (arbitratu) tartsák karban, nehogy azon a helyen megálljon a víz, és így a nép kevésbé megfelelően használhassa azt az utat.

24 Az aedilis curulisok és az aedilisplebisok,18 akik most vannak, , és akik ezen törvény után megválasztatnak és ebbe a hivatalba be lesznek iktatva, ők a beiktatásukat megelőző öt napon belül, amikor erre a hivatalra lesznek jelölve, egyezzenek meg egymás között. és sorsolják ki, hogy a város egyes részeiben melyikük gondoskodjon a Róma városában és Róma városának egy római mérföldes, körzetén belül található közutak helyreállításáról és lekövezéséről, és (melyiküknek) legyen gondja ezekre. Azokon a helyeken, amelyek abban a részben lesznek, amely része törvény alapján az egyes aediliseknek jut, ugyanaz az aedilis gondoskodjon az utak felújításáról és karbantartásáról, ahogy az e törvény alapján szükséges és szükséges lesz. . . . . .

29 Amely út egy szentély és magánház, illetve középület vagy közterület és magánház között van vagy lesz, annak az útnak az egyik felének a karbantartását adja bérbe az az aedilis, akinek a város azon részé jutott, amely részben az a szentély vagy középület vagy közterület lesz.

32 Mindenkinek a saját háza előtt levő közutat e törvény alapján karban kell tartani. Ha valaki azt az utat nem tartja karban annak az aedilisnek a felügyelete alatt, akinek a felügyelete alatt kell, akkor annak az útnak a karbantartását az az aedilis, akinek a felügyelete alatt karban kell tartani, adja bérbe. Ez az aedilis, nem kevesebb, mint tíz nappal azelőtt, hogy bérbe adná, a fórumon a tribunalje előtt tartsa kiírva, hogy melyik út karbantartását és mely napoti adj a majd bérbe, és hogy kiknek a háza előtt van az az út.
Azoknak, akiknek a háza előtt lesz ez az út, vagy a procuratoraiknak az ő házukban jelentse, hogy azt az utat bérbe adja, és hogy mely napon fogja bérbe adni. Ezt a bérbeadást pedig nyilvánosan folytassa le (ti. az aedilis) a fórumon a quaestor urbanus segítségével, vagy annak a segítségével, aki a kincstár élén áll.
A quaestor urbanus vagy az, aki a kincstár élén áll, gondoskodjon arról, hogy amennyi pénzért azt az utat (az aedilis) bérbe adta, akkora összeggel - részarányosán az épület előtt található út hosszával és szélességével írja be azt, vagy azokat, akiknek a háza előtt az út van, anyilvános adóslistára. A quaestor ezt az összeget rosszindulatú csalás nélkül fizettesse ki azzal vagy azokkal (akiknek a háza előtt az út van), annak a javára, aki az út karbantartását bérbe vette.
Ha az, akinek fizetnie kell, ezt a pénzt az azt követő harminc napon belül, hogy saját maga vagy procuratore megtudta, hogy fizetni kell, annak, akinek ezzel az összeggel tartozik, nem fizeti ki és nem tesz eleget kötelességének, akkor azt a pénzösszeget köteles kifizetni, amivel tartozik és még annak a felét annak, akidnek tartozik, és ebben az ügyben az, aki elé ez az ügy kerül, úgy nevezzen ki bírót és:adjon keresetet; ahogyan kölcsönzött pénzösszeg ügyében kell bírót kinevezni és keresetet adni.

46 Annak az útnak á karbantartását, amelynek karbantartását bérbe kell adni, az az aedilis, akinek ezt az utat karbantartásra bérbe kel 1 adni, a quaestor urbanus segítségével, vagy annak a segítségével, aki a kincstár élén áll, adja bérbe úgy, hogy aki annak az útnak a karbantartását bérbe veszi, annak a felügyelete alatt tartsa karban az utat, aki azon út karbantartásának a bérbeadásáról gondoskodott: Amennyi pénzért az út karbantartása bérbe lett adva, annyit adjon a quaestor urbánus, vagy az, aki a kincstár élén áll annak a bérbevevőnek, akinek a bérleti szerződés alapján adnia kell, vagy az ő örökösének.

50 Semmi olyanról nem rendelkezik e törvény, ami meggátolná azt, hogy az aedilisek, a városban levő utak tisztántartásával megbízott quattuorvirek, a város egy római mérföldes körzetében levő utak tisztántartásával megbízott duumvirek, bárkik is lesznek, a közutak tisztántartásáról gondoskodjanak és erre meglegyen a hatalmuk, ahogyan a törvények, a néphatározatok és a senatus consultumok alapján szükséges és szükséges lesz.

53 Akinek a háza előtti terülétén gyalogút lesz, ő azt a gyalogutat az előtt a ház előtt végig lekövezni köteles ép, egymáshoz szorosan illeszkedő kövekkel annak az aedilisntk a felügyelete alatt, akinek a feladata abban a városrészben az utakról való gondoskodás.

56 Azokon az utakon Róma városában, amelyek azokon a helyeken belül vannak, lesznek, ahol folyamatosan laknak, a következő január elseje után ne vezessen senki szekeret napközben, napkelte után vagy a nap tizedik órája előtt, kivéve a halhatatlan istenek szentélyeinek megépítése céljából, vagy ha közmunkák miatt valamit odavinni vagy elszállítani szükséges, vagy pedig amit a városból vagy azokról a helyekről, amelyek államilag lebontásra ítéltettek, államilag elszállítani szükséges, és ezen okok miatt a szekereket e törvény alapján meghatározott emberek, meghatározott okokból vezethetik.

62 Ez a törvény nem tartalmaz semmi olyat, ami meggátolná, hogy azok a szekerek napközben járhassanak a városban, amelyekkel bizonyos napokon a Vesta-szüzeknek, a rex sacrorumnak, a flameneknek közlekedni szükséges a városban a római nép állami szertartásainak céljából; vagy amely szekereket diadalmenet okából azon a napon, amelyen valaki triumphusi fog tartani, vezetni szükséges; vagy amely szekereket az állami játékok céljából, amelyek Róma vagy Róma városának egy római mérföldes körzetében lesznek, vezetni szükséges; vagy amelyeket a cirkuszi játékokon a díszfelvonulás miatt vezetni szükséges.

66 Ez a törvény nem tartalmaz semmi olyat, ami meggátolná, hogy azok a szekerek, amelyeket éjjel vezetnek a városba, üresen vagy a szemét kihordása céljából napfelkelte után, a nap tizedik órájáig Róma városában és Róma egy római mérföldes körzetében legyenek ökrökkel vagy egyéb igásállatokkal.

68 Amely közterületek vagy nyilvános oszlopcsarnokok Róma városában vagy Róma városának egy római mérföldes körzetében vannak vagy lesznek, és amely helyeknek és amely oszlopcsarnokoknak a felügyelete a törvények alapján az aediliseknek illetve azoknak a hivatalnokoknak a feladata, akik a római (és Róma egy római mérföldes körzetében lévő) utak és közterületek tisztán tartásáért felelnek, azokon a helyeken vagy azokban az oszlopcsarnokokban senki se építsen fel vagy be semmit, és ne foglalja el azokat a helyeket vagy oszlopcsarnokokat, e területek közül egyet se kerítsen vagy zárjon el senki, hogy ezáltal ne tudja a nép azokat a helyeket és oszlopcsarnokokat használni, és ezek ne álljanak nyitva számára (ti. a nép számára), hacsak a törvények, néphatározatok vagy senatus consultumok alapján ez neki megengedett és engedélyezett.

83 Bárki, aki a római polgárok municipiurmtiban, coloniciiban, praefecturdiban, fórumain és conciliabulumain duumvirkénl vagy quatluorvirként vagy más néven fog hivatalt viselni és hatalmat kapni azoknak a szavazata alapján, akik ugyanannak a municipiumaak, coloniónak, praefecturának, fórumnak vagy conciliabulumnak lakói: nehogy valaki közülük valakit ugyanabban a municipiumban, coloniában, praefecíuróban, fórumon és conciliabuiumod.n a senatusba vagy az összeírt decuriók közé válasszon, nehogy a helyére pótlólag válasszon vagy hozzáválasszon, és ne gondoskodjon a felolvasásáról sem, csak meghaltnak, elítéltnek, vagy annak a helyére, aki bevallja, hogy ő ott nem lehet senator, sem összeírt decurio.

89 Bárki, aki 30 évesnél fiatalabb, a következő utáni január kalendaeje után ne pályázzon és ne viseljen duumviri, quattuorviri és semmilyen más hivatalt a municipiumban, coloniában, praefecturában: kivéve ha 3 évet lovaskatonaként, vagy 6 évet gyalogoskatonaként szolgált légióban egy szolgálati évnek számít, ha valaki az év nagyobb részét leszolgálta a táborban vagy a provinciában, vagy ha két félévet, amelyet neki szolgálnia kellett, szolgált le, amennyiben neki azt a törvények vagy néphatározatok alapján kell így beszámítani; vagy ha neki mentessége lesz a katonai szolgálat alól törvények, néphatározatok alapján vagy szövetségi szerződés alapján, amiért nem kell, hogy akarata ellen szolgáljon; és senki, aki közülük praeco, dissignator vagy temetési vállalkozó tisztjét fogja betölteni, és amíg valamelyiket ezek közül csinálni fogja, addig a municipiumban, coloniában és praefecturában ne pályázzon, és ne viseljen duumviri, quattuorviri és semmilyen más hivatalt, ne válasszák meg ott se na tornak, sem pedig összeírt decuriónak, és véleményt se nyilvánítson. Ha bárki közülük a fentiekkel ellentétesen cselekszik, az 50.000 sestertiust fizessen a népnek büntetésként, és arról a pénzről, aki akarja, annak keresethez való joga legyen.

98 Bárki, aki a municipiumban, coloniában,praefecturában a következő július kalendaeja után népgyűlést (comitia) fog tartani a duumvirek, quattuorvirek vagy más hivatalnokok választása vagy pótlólagos választása céljából, az senkit, aki 30 évesnél fiatalabb ne hirdessen ki, és ne is parancsolja meg hogy kihirdessék, hogyő duumvir,quattuorvir vagy egyéb tisztséget nyert; kivéve ha 3 évet lovaskatönáként, vagy 6 évét gyalogoskatonaként szolgált légió bán egy szolgálati évnek számít, ha valaki az év nagyobb részét leszolgálta a táborban vagy a provinciában vagy ha két félévet, amelyet neki szolgálnia kellett, szolgált le, amennyiben neki azt a törvények vagy néphatározatok alapján kell így beszámítani; vagy ha neki mentessége lesz a katonai szolgálat alól törvények; hogy akarata ellen szolgáljon; és senkit, aki közülük praeco, dissignator vágy temetési vállalkozó tisztjét fogja betölteni, és amíg valamelyiket ezek közül csinálni fogja, addig ne hirdessen ki (ti. a tisztségviselő) és ne is parancsolja meg hogy kihirdessék, hogy 5 duumviri, quattuorviri vagy egyéb tisztséget nyert, ne válassza be a senatusba vagy az összeírt decuriók közé, ne válassza be őt pótlólag vagy kiegészítésül, ne kérje ki a véleményét és ne engedje meg, hogy véleményt mondjon vagy; szavazzon szándékos és rosszindulatú csalással Aki ezzel szemben cselekszik az 50.000 sestertiust fizessen a népnek büntetésként és árról a pénzről, aki akarja, annak keresethez való joga legyen.

108 Amilyen niunicipiuma, coloniái, prciefecturái, foruma és conciliabulumai vannak vagy lesznek a római polgároknak, nehogy ezek közül (ti. a települések közül) valamely municipiumban, coloniába praefeci urában, fórumán vagy a senatusba: vagy az összeírt decuriók közé tartozzon, és véleményt nyilvánítson és szavazzon ott, abban rendben az, aki saját kezűleg elkövetett lopás vádjával lett vagy lesz elítélve; vagy akit zálogadási, társasági kereseti, gyámsági, megbízási vagy irtiuria miatti perben vagy rosszindulatú csalás miatt lett vagy lesz elítélve; vagy aki a Lex Laetoria miatt lett vagy lesz elítélve azért, mert az ellen a törvény ellen cselekedett; vagy aki elszegődik abból a célból, hogy gladiátorként harcoljon; vagy aki a per in iure szakaszában hamisan esküszik vagy fog esküdni, vagy bona copiora esküdött vagy fog esküdni; vagy aki kezeseivel és hitelezőivel tudatta vagy tudatni fogja, hogy a teljes összeget nem tudja kifizetni, vagy megegyezett velük, vagy meg fog egyezni, hogy nem tudja a teljes összeget kifizetni; vagy aki helyett (valaki más) fizette ki és térítette meg a tartozást; vagy akinek a javait, annak az edictuma alapján, aki az igazságszolgáltatás élén állt vagy fog állni kivéve ha akkor gyámolt volt, vagy az állam érdekében volt távol, és nem rosszindulatú csalással intézte, hogy akkor az állam érdekében távol legyen - elárverezték; vagy aki Rómában büntetőperben lett vagy lesz elítélve, éppen ezért neki Italiábán tartózkodni nem megengedett és jogaiban nem lett vagy lesz teljesen visszaállítva; vagy aki abban a municipiumban, coloniúban, praefecturában, fórumon vagy conciltabuiumban, ahol lakik, büntetőperben lett vagy lesz elítélve; vagy akit azért ítéltek el, mert hamis vád vagy praevaricatio miatt pereskedett; vagy aki becstelenség miatt a hadseregben elvesztette a rangját vagy el fogja veszteni; vagy akinek az imperator megparancsolta vagy meg fogja parancsolni, hogy becstelenség vádja miatt hagyja el a hadsereget; vagy aki római polgár fejének átadása miatt pénzt vagy másféle jutalmat kapott vagy fog kapni; vagy aki a testével keresi vagy fogja keresni a jövedelmét; vagy aki vívómesterséget vagy színészmesterséget űzött vagy fog űzni; vagy aki kerítői mesterséget űzött vagy fog űzni.
Aki ezekkel szemben a municipiumban, coloniában, praefecturában, forumon vagy conciliabulumban a senatusban, az összeírt decuriók között lesz vagy véleményt fog mondani, az 50.000 sestertiust fizessen a népnek büntetésként, és arról a pénzről, aki akarja, annak keresethez való joga legyen.

126 Akinek e törvény alapján a municipiumban, coloniábán, praefecturában, fórumon vagy conciliabulumban nem lesz megengedve, hogy senator vagy összeírt decurio legyen, illetve, hogy ebben a rendben véleményt nyilvánítson, annak az, aki abban a municipiumban, coloniábm, praefecturábm, fórumon vagy conciliahuiumban senatust (senatusi gyűlést) vagy az összeírt decuriók gyűlését fogja tartani, ne parancsolj a meg szándékos és rosszindulatú csalással, hogy a senatusba, az összeírt decuriók közé menjen, és ott ne is kérje ki a véleményét, és ne is parancsolja meg, hogy véleményt mondjon szándékos és rosszindulatú csalással; és az se, aki ebben a municipiumban, coloniában,praefectúrában, fórumon vagy conciliabulumban azoknak (ti. a település lakosainak) a szavazata alapján a legnagyobb hatalmat fogja birtokolni, ne hagyja szándékos és rosszindulatú csalással, hogy az (ti. aki nem lehet senator vagy decurio) ott a senatusba és az összeírt decuriók közé menjen és az ő soraikba tartozzon, és hogy ott véleményt mondjon, és senki se engedje, hogy a választásokon induljon, és ha mégis megválasztanák, ne hirdesse ki, hogy megválasztották; és az se, akinek ott hivatala vagy hatalma lesz, ne hagyja szándékos és rosszindulatú csalással, hogy az összeírt decuriókkai ünnepi játékokat nézzen vagy állami lakomákon vegyen részt.

135 Akiknek e törvény alapján a municipiumban, coloniában, praefecturdban, fórumon vagy conciliabulumban nem lesz megengedve, hogy a senatusba és az összeírt decuriók közé tartozzanak, azok közül senki a municipiumban, coloniában, praefectúrában, fórumon vagy conciliabulumban a duumviri, quattuorviri vagy bármi más olyan tisztségre, amely tisztségből ebbe a rendbe eljuthat, se pályázhasson és ilyen tisztséget ne is kapjon. Senki se ülhessen közülük a senatorok és az összeírt decuriók helyén az ünnepi játékokon, amikor gladiátorok harcolnak, és ne is nézhesse onnan; és ne vehessen részt állami lakomán. Az se, akit e törvény ellenére megválasztottak és kihirdettek, ott ne legyen se duumvir, se quattuorvir, és ne viselhessen hivatalt és ne legyen hatalma se. Aki ezzel szemben cselekszik, az 50.000 sestertiust fizessen a népnek büntetésként, és arról a pénzről, aki akarja, annak keresethez való joga legyen.

142 Amely municipiumai, coloniói, praefecturdi vannak vagy lesznek a római polgároknak italiábán, aki azokban a municipiumokban, coloniákban a legfőbb hivatalt viseli vagy a legnagyobb hatalmat birtokolja akkor, amikor a censor vagy más hivatalnok Rómában censust végez, az azt követő hatvan napon belül, hogy megtudta, hogy Rómában census van, tartsa meg saját municipiumának, coloniájának, illetve azon római polgároknak, akik abban a praefecturában lesznek, a censusát; és tőlük, miután megesküdtek, vegye át a nőmén]ükét, praenomen)ükét, atyjuk vagy patránusak (nevét), tribusukat, cognomenjüket, életkorukat, és a census azon szabályozásának megfelelő vagyonnyilatkozatukat, amely (szabályzatot).
Rómában az tesz közzé, aki akkor a nép censusát lefolytatja. Gondoskodjon róla, hogy mindezeket az adatokat saját municipiumának jegyzőkönyvébe vezessék be. Ezeket a jegyzékeket (libri) legátusok útján, akiket az összeírt decuriók nagy része választott és úgy határozott, hogy őket küldik, küldje azokhoz, akik Rómában a censust végzik, akkor; amikor a censust végzik. Gondoskodjon arról, hogy azok a legátusok ott legyenek és adják oda a saját municipiumúknak, coloniájuknak és praefecturájuknak a jegyzékeit legkésőbb .a római census végétől visszafelé számított hatvanadik napig.
Az a censor, vagy ha másik magistratus végzi a censust (akkor ő), a következő öt napon belül, amikor annak a municipiumnak, coloniúnak, praefecturának legátusai, megérkeznek és átadják a census jegyzékeit, azokat vegye át rosszindulatú csalás nélkül; azokból a jegyzékekből, ami bennük foglaltatik, azt vezesse át a jegyzőkönyvekbe, és gondoskodjon róla, hogy ezeket a jegyzőkönyveket ugyanazon a helyen helyezzék el, ahol a többi jegyzőkönyv lesz, amelyekben a nép censusa lesz. . .

157 Ez a törvény nem tartalmaz semmi olyat, ami meggátolná, hogy annak a censusát a municipiumban, coloniábán, praefecturabán végezzék e törvény alapján, akinek több municipiumban, coloniábán, praefecturában van lakóhelye, és Rómában lesz összeírva.

159 Akinek törvény vagy néphatározat alapj án meg van engedve vagy meg volt engedve, hogy a municipium fundanumbanAi annak a municipiumnak a törvényeit adja a polgárok számára, ha ő valamit e törvény kibocsátását követő évben, amikor a nép e törvényt megszavazza, azokhoz a törvényekhez hozzáadott, azokat a törvényeket megváltoztatta, kijavította, akkor (ez a kiegészítés) ugyanúgy kötelezze a népet, ahogy köteleznie kellene akkor, ha azok a dolgok általa akkor lettek volna a törvényekhez hozzáadva, megváltoztatva, kijavítva, amikor először adott törvényeket a municipium polgárai számára törvény és néphatározat alapján; senki ne kövessen el intercessiót, és ne is tegyen semmi olyat, hogy azáltal ezek ne legyenek érvényesek, vagy ne kötelezzék a municipium fundanum lakóit, vagy hogy ők ezeknek ne engedelmeskedjenek.Janzsó Miklós


© www.romaikor.hu 2008-2024