logo

XVI Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A lex Cornelia de maiestate.

A törvény előzményei

1. Mint már említettük, az emberölés (parricidium) mellett a legősibb crimen Rómában a hazaárulás (perduellio) volt. E bűncselekményt követte el az, aki az állam létét, belső rendjét, illetőleg biztonságát bármilyen formában veszélyeztette. A királyok elűzése után az ide tartozó legsúlyosabb cselekményt az egyeduralomra való törekvés (affectatio regni) képezte. A XII táblás törvény a crimen két további tényállását tartalmazta: az ellenség feltüzelését Róma ellen, ill. bármely római polgár kiszolgáltatását az ellenség részére.

A királykorban a hazaárulók felett vagy személyesen maga a rex ítélkezett, vagy az ő nevében a duumviri (vagy duoviri) perduellionis hoztak ítéletet, akiket – a quaestores parricidii-hez hasonlóan – esetről-esetre választottak meg. A köztársaság idején a perduellio elbírálása a comitia centuriata hatáskörébe tartozott; a szankció halálbüntetés volt.
A Kr. e. II. század végétől egyre ritkábban találkozhatunk perduellio miatt indított büntetőperekkel. Ennek az az oka, hogy Kr. e. 103-ban egy új bűncselekmény született, a crimen maiestatis, mely fokozatosan minden állam ellenes magatartást magába olvasztott.

2. L. Appuleius Saturninus Kr. e. 103-ban azzal kezdte néptribunusi működését, hogy kidolgozott egy földtörvényjavaslatot. A senatus világosan kifejtette, hogy az államkincstár képtelen fedezni a tervezett törvény által követelt kiadásokat. Saturninus ennek ellenére nem állt el szándékától, és a népgyűlésen előterjesztette javaslatát. Ekkor megjelent a senatus küldötte, a quaestori tisztséget viselő ifjabb Q. Servilius Caepio, és embereivel szétkergette az összegyülekezett népet, feldöntötte a szavazóurnákat, és még a néptribunusszal szemben is erőszakot alkalmazott. Saturninus javaslatából így nem lett törvény.
A néptribunus saját bőrén tapasztalhatta, hogy a római népet, s annak tisztségviselőit védő büntetőjogi szabályok elavultak. Saturninus ezért egy óriási jelentőségű lépésre szánta el magát: megalkotott egy törvényt (lex Appuleia de maiestate), mely kialakított egy új bűncselekményi kategóriát, a nép méltóságának megsértését (crimen imminutae maiestatis populi Romani).

REIN, ZUMPT, MORLIN, KLEBS, LAST, LENGLE, KUNKEL, GRUEN, BRUNT, BAUMAN, CLOUD, ROBINSON és SANTALUCIA véleménye szerint Saturninus a crimen maiestatis elbírálására létrehozott egy önálló állandó törvényszéket (quaestio perpetua de maiestate). MOMMSEN, ROTONDI, KÜBLER, POLLACK és SHERWIN-WHITE ezzel ellentétben azt állítja, hogy a lex Appuleia csupán egy ideiglenes, rendkívüli törvényszéket (quaestio extraordinaria) állított fel. Ezt az utóbbi álláspontot azért nem fogadhatjuk el, mert a lex Appuleia alapján egy évtizeden keresztül folytak különböző cselekmények miatt büntetőperek, míg az ad hoc bíróságok csupán egyetlen bűnügy kivizsgálásával foglalkoztak, s így általában jóval rövidebb ideig működtek.

Az első lex de maiestate alapján indított perek közül érdemes kiemelni a néppárthoz tartozó C. Norbanus ügyét: helyesen mutat rá CLOUD arra, hogy ha a néppárti Saturninus egy speciális célú rendkívüli bíróságot állított volna fel, azt nehezen tudták volna az optimaták felhasználni az olyan populares ellen, mint Norbanus.

3. Kr. e. 91 végén a római polgárjog kiterjesztéséért küzdő ifjabb M. Livius Drusus néptribunus merénylet áldozata lett. Röviddel ezután kitört a három évig tartó szövetséges-háború. Róma első reakciója az volt, hogy Kr. e. 90-ben crimen maiestatis-szá nyilvánította a szövetségesek támogatását.
Appianosz szerint a lovagok „Quintus Varius néptribunusszal javaslatot nyújtattak be arról, hogy mindenkit bíróság elé kell állítani, aki az italicusokkal politikai jogaik érdekében nyíltan vagy titokban összejátszik. ( ... ) Bár a többi néptribunus ellenezte a javaslat megszavazását, a lovagok kivont karddal rontottak rájuk, és keresztülhajszolták elfogadását.”

Asconius tudósítása szerint a törvény értelmében azokat kellett felelősségre vonni, akiknek a segítségével és tanácsára a szövetségesek fegyvert ragadtak a római nép ellen: „ut quereretur de iis, quorum ope consiliove socii contra populum Romanum arma sumpsissent.”
MOMMSEN, GREENIDGE, ROTONDI, STRACHAN-DAVIDSON, KÜBLER, SIBER, SEAGER és ROBINSON szerint a lex Varia de maiestate egy rendkívüli törvényszéket állított fel. ZUMPT, MORLIN, és GRUEN ezzel szemben azt állítja, hogy e törvény csupán kiegészítette a lex Appuleia rendelkezéseit, és a szövetségesek támogatóit is a korábbi jogszabály által létrehozott quaestio perpetua előtt vonták felelősségre. Véleményem szerint egyértelműen az utóbbi álláspontot fogadhatjuk el: mivel a lex Varia által büntetendővé nyilvánított tényállások crimen maiestatis-nak minősültek, elképzelhetetlennek tartom, hogy e cselekmények elbírálása ne a már működő quaestio de maiestate hatáskörébe tartozott volna.
Cicero szerint Kr. e. 89-ben magát a törvényjavaslatot előterjesztő Q. Varius Severus Hybridát is felelőségre vonták; a volt néptribunust saját törvénye alapján elítélték és kivégezték: „Consequente anno Q. Varius sua lege damnatus excesserat.”
Ez a per az egyik legfőbb bizonyíték arra, hogy a lex Varia alapján nemcsak a szövetségesek támogatói ellen lehetett fellépni. Variust ugyanis egészen biztosan nem lehetett ilyen cselekménnyel vádolni: a volt néptribunust valószínűleg azért ítélték el, mert a népgyűlésen fegyveres erőszak alkalmazásával kényszerítette ki törvényjavaslatának elfogadását. A lex Varia tehát mindenképpen magába kellett hogy olvassza a lex Appuleia rendelkezéseit.

Erre következtethetünk Cn. Pompeius Strabo peréből is: Asconius szerint a szövetségesek elleni háború hősét szintén a lex Varia alapján vonták felelősségre Kr. e. 89-ben: „Cn. Pompeium causam lege Varia de maiestate dixisse”. Az, hogy a volt consult, s hadvezért a szövetségesek támogatásával vádolták volna, teljesen kizárt. Végül a lex Varia átfogó jellegére lehet következtetni abból is, hogy egyetlen olyan büntetőperr~l sem tudunk, melyet a Kr. e. 90 után folytattak volna le a lex Appuleia alapján.


Sulla rendelkezési

1. Forrásaink tanúsága szerint a következő lex de maiestate Sulla Kr. e. 81-ben hozott törvénye volt (lex Cornelia de maiestate). RUDORFF, MOMMSEN, KÜBLER, HENDERSON és SHERWIN-WHITE álláspontja szerint a crimen maiestatis körében ez a törvény hozta létre az első állandó bíróságot. Ezt az elképzelést korábbi megállapításaink cáfolják: az állandó quaestio de maiestate – mint már kifejtettük – Kr. e. 103-tól működött Rómában. Az általánosan elfogadott álláspont szerint Sulla törvénye egy átfogó jogszabály lehetett, mely magába olvasztotta a korábbi két lex de maiestate rendelkezéseit. BAUMAN ezzel ellenkező álláspontra helyezkedik.

Az ausztrál romanista szerint Rómában a későbbi törvények sohasem foglalták magukba az azonos tárgyban hozott korábbi jogszabályok rendelkezéseit. Erre abból következtet, hogy a lex Calpurnia de repetundis és a lex Iunia de repetundis a lex Acilia de repetundis megalkotása után is alkalmazható volt, valamint abból, hogy bizonyos kérdéseket egyszerre több törvény is szabályozott, így például a condictiós eljárást a lex Silia és a lex Calpurnia, a gyámságot pedig a lex Iulia és a lex Titia, e jogszabályok közül tehát a későbbi nem olvasztotta magába a korábbi törvényt. Véleményem szerint BAUMAN álláspontját semmiképpen sem fogadhatjuk el. Számos példát felhozhatnánk arra, hogy Rómában az utóbb alkotott törvények inkorporálták a korábbi rendelkezéseket, bár kétségtelen, hogy ez nem történt így minden esetben. WEINRIB egy tanulmányában e jogalkotási gyakorlat létezésének bizonyításakor éppen Sulla büntetőjogi reformjait említi példaként.

Semmi nem zárja ki tehát azt, hogy a lex Cornelia de maiestate egy átfogó jellegű jogszabály volt, mely kiterjedt minden olyan cselekményre, melyet a korábbi törvények rendeltek büntetni. Arra, hogy Sulla valóban beolvasztotta törvényébe a korábbi leges de maiestate rendelkezéseit, a legfőbb bizonyíték C. Cornelius pere, melyet Kr. e. 65-ben folytattak le a lex Cornelia alapján. A vád a volt néptribunus ellen Asconius szerint az volt, hogy egy törvényjavaslat előterjesztése során figyelmen kívül hagyta collegája intercessióját, s ezzel megsértette a tribunusi méltóságot (crimen imminutae maiestatis tribuniciae).


2. A forrásokból arra következtethetünk, hogy Sulla elsősorban a tartományi helytartók súlyosabb vétségeit nyilvánította crimen maiestatis-szá. Cicero közlése szerint az ősi törvényeken túl a lex Cornelia maiestatis és a lex Iulia de repetundis is megtiltotta a helytartónak, hogy provinciája határait átlépje, a sereget onnan kivezesse, saját belátása szerint háborút viseljen, a római nép vagy a senatus parancsa nélkül más országba belépjen: „mitto exire de provincia, educere exercitum, bellum sua sponte gerere, in regnum iniussu populi Romani aut senatus accedere, quae cum plurimae leges veteres, tum lex Cornelia maiestatis, Iulia de pecuniis repetundis planissime vetat.”

Felmerül a kérdés, hogy ugyanazt a magatartást miért nyilvánította büntetendővé két különböző bűntettet szabályozó törvény? Úgy vélem, helyesen foglal állást e problémával kapcsolatban BAUMAN, amikor azt írja, hogy a cselekmény az elkövetés célzatától függően tartozott az egyik vagy a másik büntetőtörvény hatálya alá. Ha a helytartó politikai céllal lépte át engedély nélkül tartománya határát, crimen maiestatis-t követett el, ha pedig ezt anyagi haszon megszerzésének céljából tette, crimen repetundarum-ot valósított meg.
Sulla e rendelkezése alapján vonták felelősségre Kr. e. 54-ben A. Gabiniust, aki seregével engedély nélkül elhagyta provinciáját, Syriát, átkelt Egyiptomba, és a római nép akarata ellenére visszahelyezte trónjukra az elűzött Ptolemaioszokat. A sullai törvényt szegte meg Iulius Caesar is, amikor átlépte a provinciája határát képező Rubico folyót, és seregével megindult Róma ellen: azért mondta azt ekkor, hogy „a kocka el van vetve”, mert innentől már nem volt számára visszaút.
Cicero Verres elleni perbeszédéből arra következtethetünk, hogy a lex Cornelia de maiestate alapján azt a helytartót is felelősségre lehetett vonni, aki a legsúlyosabb bűntettek elkövetőit nem részesítette megfelelő büntetésben, vagyis elmulasztotta érvényesíteni az állam büntető igényét.

Amint CLOUD rámutat, az Augustus által Kr. e. 8-ban alkotott lex Iulia de maiestate számos rendelkezést átvett a sullai jogszabályból. A klasszikus jogtudomány képviselői szerint a lex Iulia büntetése alá esett az a helytartó, aki hivatali utódjának megérkezése után nem hagyta el a tartományt, továbbá az is,aki nem adta át idejében a hadsereget utódjának. E rendelkezéseket valószínűleg Sulla fogalmazta meg elsőként.


3. A lex Cornelia de maiestate a helytartók bűntettein kívül a hivatali vétségek szélesebb körére is kiterjedhetett. Az idősebb Seneca szerint crimen maiestatis-t követ el a praetor, ha lictorai kíséretében látogat meg egy nyilvános házat, vagy ha szolgai vagy női ruhában ül ítélőszékébe: „si praecedentibus fascibus praetor deducitur in lupanar, maiestatem laedet, ...si praetor ius in veste servili vel muliebri dixerit, violabit maiestatem.”
Az a magistratus tehát, aki hivatalához méltatlan magatartást tanúsított, crimen maiestatis-szal volt vádolható. E rendelkezést még Sulla vezethette be, aki az államrend megszilárdítása érdekében büntetőjogi eszközökkel is biztosítani kívánta a hivatali munka komolyságát és fegyelmezettségét.


4. Sulla hatalmának alapja elsősorban saját hadserege volt. Ebből logikusan következik, hogy a dictator a katonáktól is szigorú fegyelmet követelt, s a legsúlyosabb katonai vétségeket (így pl. a parancsmegtagadást, a zendülésre való felbujtást) crimen maiestatis-szá nyilvánította.
E feltételezésünket két peres eljárás is megerősíti. Kr. e. 74 és 70 között a lex Cornelia alapján vonták felelősségre C. Aelius Paetus Staienus volt quaestort és M. Atilius Bulbus senatort: a vád mindkettőjükkel szemben az volt, hogy lázadást szítottak a hadseregben . A sullai törvény e rendelkezését Augustus szintén átvette; Ulpianus szerint a lex Iulia alapján felel az is, aki a katonákat állam ellenes lázadásra bujtja fel: „quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat.”


5. ZUMPT véleménye szerint mind a lex Appuleia és a lex Varia, mind a lex Cornelia alapján csak magistratusok ill. senatorok követhettek el crimen maiestatis-t. Ezt a nézetet nem fogadhatjuk el. Amint MORL IN rámutat, a források mindig általánosságban szólnak a bűntett elkövet6ir6l. ZUMPT azzal igyekszik alátámasztani álláspontját, hogy kizárólag olyan perekről tudunk, melyeket e törvények alapján volt tisztségviselők ill. senatorok ellen indítottak. Helyesen jegyzi meg MORLIN, hogy ez nem bizonyít semmit, hiszen az említett pereket valószínűleg éppen azért jegyezték fel, mert tekintélyes közéleti személyek ellen irányultak.
Igaz tehát, hogy a leges de maiestate – s különösen a sullai törvény – elsősorban a hivatali bűncselekményeket büntették, olyan tényállásokat is tartalmaztak azonban, melyeket bárki elkövethetett. A crimen maiestatis tehát – modern fogalmakkal élve – közönséges, és nem különös bűncselekmény volt; tettesének nem kellett semmiféle személyes kvalifikáltsággal rendelkeznie.

Megállapításunkat több forráshely is igazolja. Cicero egyik kijelentéséből arra következtethetünk, hogy a lex Cornelia büntetése alá esett az a személy, „qui exercitum populi Romani hostibus tradidit”, vagyis aki a római sereget árulás által kiszolgáltatta az ellenségnek. E rendelkezés a XII táblás törvény azon – már említett – ősi előírására vezethető vissza, amely fővesztéssel rendelte büntetni azt, aki egy polgárt az ellenségnek átadott: „lex duodecim tabularum iubet, eum, ...quive civem hosti tradiderit, capite puniri.” Magától értetődő, hogy ezt az állam ellenes magatartást nemcsak magistratusok és senatorok követhették el.
A dictator az államhatalmi szervek zavartalan működésének biztosítása érdekében valószínűleg nemcsak a hivatalnokok visszaéléseit szankcionálta. Marcianus szerint a lex Iulia de maiestate büntetni rendelte azt a magánszemélyt, aki csalárd szándékkal magistratusnak adta ki magát: „quive privatus pro potestate magistratuve quid sciens dolo malo gesserit.” Véleményem szerint okkal feltételezhetjük, hogy Augustus ezt a rendelkezést is Sulla törvényéből vette át.


6. P. Cornelius Dolabella Kr. e. 50-ben előbb crimen maiestatis, majd ambitus miatt vádat emelt App. Claudius Pulcher, volt ciliciai helytartó ellen. Az első ügyben felmentő ítélet született, amiről Pulcher levél útján értesítette Cicerót. Cicero válaszában – barátja kérésére – a következőképpen ecsetelte a két bűncselekmény közötti különbséget: „de ambitu vero quid interest, inquies, an de maietate? Ad rem nihil; alterum enim non attigisti, alteram auxisti. Verum tamen est maiestas, etsi Sulla voluit, ne in quemvis impune declamari liceret; ambitus vero ita apertam vim habet, ut aut accusetur improbe aut defendatur. ”
Cicero tehát levelében utalást tett arra, hogy Sulla hogyan akarta szabályozni a crimen maiestatis-t. A levél e részletének pontos szövege rendkívül vitatott.

ROGERS álláspontja szerint az eredeti szöveg így szólhatott: „Verum tamen est maiestas, et sic Sulla voluit, ut in quemquis impune declamari liceret.” Sulla tehát azt akarta, hogy bárki ellen büntetlenül fel lehessen hozni a crimen maiestatis vádját, vagyis e bűntett vonatkozásában kizárta a hamis vád (calumnia) miatti felelősségre vonást. A rendelkezés célja az lehetett, hogy szabad út nyíljon a vádemelések előtt, s ezáltal növekedjék az elkövetéssel szembeni visszatartó erő. Ezt az álláspontot nem fogadhatjuk el. Sulla semmiképpen sem akarhatta azt, hogy tág tere nyíljon az alaptalan vádaskodásnak. Így ugyanis a büntetőjog újból a napi politika és a demagógia eszközévé silányult volna, a dictator pedig éppen az ilyen jelenségeket akarta felszámolni.
Véleményem szerint sokkal valószínűbb, hogy a levél szövege így szolt: „verum tamen est maiestas, etsi Sulla noluit, ut in quemvis impune declamari liceret ... ” Sulla tehát nem akarta, hogy bárki ellen büntetlenül hamis vádat lehessen emelni. Annak ellenére azonban, hogy a dictator megpróbálta pontosabban definiálni a crimen maiestatis fogalmát, e fogalom még mindig – főként az ambitus egyértelmű és világos fogalmához képest – meglehetősen homályos, s így bárkire könnyen ráfogható maradt.

SMITH is így értelmezi Cicero kijelentését: Sulla valószínűleg éppen szűkíteni akarta a crimen maiestatis miatti demagóg vádemelések lehetőségét. Csak így erősíthette meg azt a senatust, mely ellen a néppárti erők sokszor oly módon támadtak, hogy a volt magistratusokkal szemben politikai vádat emeltek.


7. Papinianus egy helyen a következőket írja: „in quaestionibus laesae maiestatis etiam mulieres audiuntur; coniurationem denique Sergii Catilinae Iulia mulier detexit; et Marcum Tullium consulem iudicium eius instruxit.”
A jogtudós véleménye szerint tehát crimen maiestatis esetén nőket is ki lehetett hallgatni, ahogyan Cicero is meghallgatta a Catilina- féle összeesküvést leleplező Iuliát. REIN véleménye szerint a nők tanúként való meghallgatását elsőként a lex Cornelia de maiestate tette lehetővé.

Ezt az álláspontot nem tartom elfogadhatónak. A források szerint már jóval a Sulla előtti időkben is meghallgattak Rómában nőket feljelentőként ill. tanúként bűnügyek esetén. Sulla ezen a téren semmi újat nem vezetett be. Véleményem szerint egyébként a nők kihallgatását nem törvény, hanem a szokásjog tette lehetővé. Ezért hivatkozik Papinianus is egy ismert esetre, ahelyett, hogy egy törvényt nevezne meg. A szokásjogi szabály létezése valószínűleg nem volt egészen egyértelmű, s ezért kellett e kérdésben a jogtudósnak állást foglalnia. E problémával kapcsolatban Paulus is kifejti álláspontját. Szerinte abból, hogy a lex Iulia de adulteriis a házasságtörés miatt elítélt nőknek megtiltotta a tanúskodást, az következik, hogy a nőknek általában joguk van tanúvallomást tenni a bíróság előtt: „ex eo, quod prohibet lex Iulia de adulteriis testimonium dicere condemnatam mulierem, colligitur, etiam mulieres testimonii in iudicio dicendi ius habere.”
Ezek szerint Paulus sem tudott olyan írott jogforrásra hivatkozni, amely megengedte a nők tanúként való fellépését, s ezért kellett a jogtudósnak az ellenkezőből (a lex Iulia által kimondott szűk körű tilalomból) következtetnie a nők e jogára, mely így véleményem szerint csakis a szokásjogban élhetett.


8. A büntetőperekben a rabszolgák kizárólag kínvallatás (quaestio) során tehettek bizonyítékként értékelhető vallomást. A kínvallatás nem a Forumon történt, hanem egy külön helyiségben, egy e célra alakult bizottság (consilium) előtt. A bizottság vezetőjét – akit a törvényszéki elnökökhöz hasonlóan szintén quaesitornak neveztek – a bíróság elnöke bízta meg a vallatás lefolytatásával, az érintett rabszolga kikérdezésével. Magát a kínzást egy tortornak vagy carnifexnek nevezett állami rabszolga (servus publicus) végezte. A vallatásról jegyzőkönyvet készítettek, melyet – miután a bizottság tagjai ellátták pecsétjükkel – átadtak a törvényszéknek.

Ammianus Marcellinus állítása szerint Sulla törvényei crimen maiestatis esetén semmilyen állású embert nem mentesítettek a kínvallatás alól: „ubi maiestas pulsata defenditur, a quaestionibus vel cruentis, nullam Corneliae leges exemere fortunam”. A dictator tehát a kínvallatással kapcsolatosan jelentős újítást vezetett be: állam ellenes bűnügyekben szabad személyek kínzását is lehetővé tette.
A történetíró – Sulla rendelkezését teljesen indokoltnak tartva – megjegyzi, hogy józan gondolkodású ember nem botránkozhat meg azon, hogy ilyen ügyekben szigorú vizsgálatot folytatnak: „et inquisitum in haec negotia fortois, nemo qui quidem recte sapiat reprehendet.”
E szigorú intézkedést véleményem szerint sem azzal kell magyaráznunk, hogy a dictator kegyetlen zsarnok volt, hanem sokkal inkább azzal, hogy Sulla minden eszközzel garantálni kívánta az állam biztonságát, s a köztársasági rend védelmét.


9. Egyesek szerint a sullai törvény további eljárásjogi újításokat is bevezetett. Modestinus azt írja, hogy crimen maiestatis esetén a rabszolgákat és a libertusokat még urukkal ill. patronusukkal szemben is ki lehet hallgatni: „Servi quoque deferentes audiuntur, et quidem dominos suos, et liberti patronos.”
REIN szerint a szolgák urukkal szembeni kihallgatását szintén a lex Cornelia de maiestate tette először lehetővé.

Ezt az álláspontot nem fogadhatjuk el. Cicero Milo védelmében egyértelműen kijelenti, hogy nincs az a törvény, mely a vérfertőzés esetének kivételével megengedné a rabszolgák kínvallatását uruk ellen: „de servis nulla lege quaestio est in dominum nisi de incestu.” A szolgákat a tulajdonosukkal szemben még Tiberius uralkodása idején sem lehetett vallatásnak alávetni: ezért kellett a császárnak előbb – a szigorú előírások kijátszása céljából – megvásároltatnia a kincstári ügyésszel (actor publicus) az urukkal szemben kihallgatandó szolgákat. A rabszolgák gazdájukkal szembeni vallatását tehát csak Tiberius uralkodása után engedhették meg.


10. Az általánosan elfogadott álláspont szerint Sulla a crimen maiestatis elkövetőit száműzetéssel (interdictio aquae et ignis) sújtotta, LEVICK viszont – elsősorban LEVY álláspontjára támaszkodva – azt állítja, hogy a lex Cornelia de maiestate halálbüntetést írt elő. Véleményem szerint a források az előbbi, elterjedt álláspontot támasztják alá.
Már többször utaltam Suetonius soraira, melyek szerint Caesar a büntetéseket megszigorította. Ebből megint csak az következik, hogy Caesar törvényei nem lehettek enyhébbek Sulla rendelkezéseinél. Caesar pedig Cicero szerint a crimen maiestatis elkövetőit száműzetéssel sújtotta. Sulla tehát nem írhatott elő halálbüntetést! S e forráshelyen túl itt fel lehetne sorolni újból azokat az érveket, melyekkel a lex Cornelia de sicariis et veneficis által meghatározott büntetés vizsgálatakor sikerült alátámasztanunk azt a megállapításunkat, hogy egyetlen quaestio perpetua sem hozhatott halálos ítéletet.
RUDORFF és MOMMSEN arra a megállapítása jut, hogy a politikai bűncselekmények vonatkozásában Sulla törölte el a halálbüntetést. Ezt az álláspontot sem fogadhatjuk el. A crimen maiestatis büntetése ugyanis valószínűleg már a lex Appuleia és a lex Varia alapján is száműzetés volt.
Appianosz azt írja, hogy „Mummiust, Achaia meghódítóját – akit a lex Varia alapján vontak felelősségre – a lovagok rútul rászedték. Megígérték, hogy fel fogják menteni, de mégis száműzetésre ítélték, és Délos szigetén fejezte be életét.” Álláspontomnak látszólag ellentmond, hogy magát Variust – a saját törvénye alapján – kivégezték. Ez az ellentmondás azonban nem feloldhatatlan. Véleményem szerint Variust a törvényszék csupán interdictióval sújtotta: az elítéltet feltehetőleg azért ölték meg, mert a marasztaló ítélet kihirdetése után nem hagyta el Rómát.


A törvény értékelése

1. A lex Cornelia de maiestate legfőbb érdeme véleményem szerint az volt, hogy magába olvasztott, s így egységes elbírálás alá vont több olyan cselekményt, melyet a korábbi két lex de maiestate büntetni rendelt, illetőleg amely cselekmények korábban perduelliót képeztek. GRUEN és SANTALUCIA szerint Sulla ezáltal is korátozni kívánta a néptribunusok hatalmát: arra törekedett, hogy a sokszor demagóg módon eljáró tisztségviselőknek minél kevesebb lehetősége maradjon vádat emelni a népgyűlés előtt perduellio miatt.
A dictator emellett elsősorban a hivatali munka fegyelmezettségét kívánta biztosítani. Mivel a legnagyobb, s legkevésbé ellenőrzött hatalommal a tartományi helytartók rendelkeztek, Sulla az ő magatartásukat szabályozta a legrészletesebben.

Érdemes kiemelni, hogy a törvény a szólásszabadságot egyáltalán nem korlátozta. Erre Tacitus azon megjegyzéséből következtethetünk, amely szerint Augustus volt az első, aki a felségsértési törvény alapján vizsgálatot indíttatott hírhedt gúnyiratok ügyében: „primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius (ti. maiestatis) tractavit ... ” LINDSAY szerint ez nem zárja ki azt, hogy a gúnyolódó beszédeket már a sullai lex de maiestate is büntette.
Véleményem szerint az ír szerző felvetését egyértelműen elutasíthatjuk. A sullai törvény valószínűleg csak a súlyos állam ellenes cselekményeket büntette. Tacitus egyébként ugyanitt azt is határozottan kijelenti, hogy Augustus előtt csak tetteket hoztak fel vádul, a szavak büntetlenül maradtak: „facta arguebantur, dicta impune erant.”


2. A törvény árnyoldalai között elsőként azt kell kiemelni, hogy a crimen maiestatis fogalma Sulla minden igyekezete ellenére továbbra is homályos maradt, ami a tág értelmezési lehetőség következtében nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a politikai ellenfelek bármikor ráfoghatták egymásra a crimen maiestatis elkövetését. A kínvallatás alkalmazásának kiterjesztése szintén számos visszaélésre adhatott lehet6séget.
A törvény hiányosságai és rendelkezéseinek pontatlan megfogalmazása miatt a bűncselekményt rövidesen újból szabályozni kellett. Nem véletlen tehát, hogy mind Caesar, mind Augustus újabb törvényt alkotott a crimen maiestatis-ról.

Augustus kétféle irányban fejlesztette tovább a lex Cornelia rendelkezéseit: egyrészt tovább részletezte az egyes elkövetési magatartásokat, másrészt pedig az előkészületi jellegű cselekményeket is büntetni rendelte.
Az ellenség támogatását minden bizonnyal már a lex Cornelia is büntette. Az augustusi törvény e rendelkezést magába olvasztotta, s részletesen felsorolta az ellenséggel való összejátszás büntetendő eseteit: így például büntetni rendelte azt, aki az ellenségnek a római állam ellen felhasználható üzenetet, levelet küldött vagy jelzést adott; aki az ellenségnek erődöt átadott; aki a római sereget az ellenség kelepcéjébe csalta, az ellenségnek elárulta; aki megakadályozta, hogy az ellenség a római nép hatalmába kerüljön; aki által az ellenség élelemhez, felszereléshez, fegyverhez, lovakhoz, pénzhez, igásbarmokhoz vagy más fontos dologhoz jutott.

CLOUD szerint a magistratus szándékos megölését valószínűleg már Sulla is a crimen maiestatis tényállásai közé sorolta. A lex Iulia de maiestate ezt a rendelkezést szintén átvette, s kiegészítette azzal, hogy az ilyen cselekménynek önmagában már a kitervelése is büntetendő.

Összegezve az elmondottakat, megalapozottnak tartom CLOUD azon álláspontját, amely szerint az augustusi lex de maiestate jóval részletesebb és kidolgozottabb volt a sullai törvénynél. Ne felejtsük el azonban, hogy a princeps jogalkotó tevékenysége során már jóval könnyebb helyzetben volt Sullánál: az új szabályok kidolgozásakor biztosan támaszkodhatott arra a szilárd alapra, melyet a dictator törvénye képezett.Forrás: Részletek Sáry Pál: Sulla büntetőjog reformjai c. munkájából