logo

XXI Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Hierosolyma - Jeruzsálem

A görögöknél és rómaiaknál Jeruzsálem a nevePalaestina fővárosa, Jeruzsálem, egy 760 méter magas, vízben szegény mészkő fennsíkon fekszik, mely a palaestinai hegyhátnak főláncával függ össze s Északot és Északnyugatot kivéve mély völgyekkel van körülvéve. Keleten van a Kidron később Josaphat völgye, Délen és Nyugaton a Ben Hinnom völgye.

Az ókorban ezt a fennsíkot egy völgy metszette ketté, melyet Jézus idejében Tyropoeon (a sajtosok) völgyének neveztek s melynek nyoma ma a város falain kívül levő keresztvölgyben láthatók. Ezt a völgyet később a város kiépítésénél feltöltötték és a mélyedésnek nyomait a városban csak csekély hajlásban vehetők észre. Jeruzsálem 54 kilométernyire fekszik a Földközi tengertől és 22 kilométernyire a Holt tengertől. A várost köröskörül magaslatok környékezik.
A Kidron völgye felett van az Olajfák hegye (Dsebel et Tur), ettől Délre ennek egyik nyúlványa a Botrányok hegye (D. Batu el Hava), így nevezve el, minthogy e hegyen áldozott Salamon király a pogány isteneknek.

A várostól Délre van a Gonosztanács hegye, mely nevét onnan kapta, hogy itt lakott Kaifás, kinek házában tanácskoztak a zsidók papjai Krisztus elvesztése felett. Tovább Északra van a Scopus hegy, a honnan Titus és legiói a pusztulásra szánt városra tekintettek. A várost egy 7 kilométer kerületű és 12 méter magasságra emelkedő kőfal veszi körül 34 toronnyal. A városba nyolc kapu vezet, melyek egyike be van falazva.

Ezek a következők:

1) Jafa kapu (Bab el Khail),

2) Új kapu (Bab Abdul Hamid),

3) Damascus kapu (melyet az arabok számtalan oszlopai és tornyai miatt Oszlop kapunak, Babel Amud, neveznek). Északnyugaton ez az egy kapu vezet a városba. A hozzá közel eső

4) Herodes kapu (Bab esz Szahini) most csukva van. Tovább Keletre van

5) a Szent István kapu, mely Mária sírjához vezet, miért is az arabok Boldog asszony kapujának (Bab Szitti Marjam) nevezik. Ezen kapu előtt kövezték meg Szent István első vértanúit. A szintén keletre fekvő

6) Arany kapu (Bab ed Daherije) rég óta be van falazva, mert közvetlenűl a szétdúlt nagytemplomra nyílott s a mohammedán legenda szerint ezen fogna bejönni a hódító, ki a várost tőlük visszafoglalja. Ezt a kapút régen csak egyszer nyitották ki évente, Virágvasárnapján, mert a szent hagyomány szerint az Üdvözítő ezen vonult be a városba. Délen van

7) a Szemét kapu vagy Afrikai kapu (Bab el Magaribe) és

8) a Sion kapu vagy a bennszülöttek szerint Dávid próféta kapuja (Bab en Nebi Daud), minthogy közelében van Dávid király sírja.

romaikor_kepA szent város történetét egész Ábrahámig lehet visszavinni. Melchizedek, Szálem királya, kenyér és boráldozatot hozott az Urnak, midőn Ábrahám megveri Kadorlaomert és többi ellenségeit. De sokan kétségbe vonják, hogy ez a Szálem volna a későbbi Jeruzsálem. Később, mint a jebuziták városa, Jebusz nevet visel. Dávid (1010. Kr. e.) elfoglalja és székvárosává teszi.

Hogy Szin vára Dávid városával együtt nem a nyugati halmon épült, melyet ma Szionnak neveznek, hanem a keleti úgynevezett Moriah hegyével azonos, kétségen felül áll. Salamon (970 körül) Moriah hegyén, melyet előbb terraszszerűen feltöltetett, fényes templomot épített az Urnak és libanusi cedrusból palotát magának.
A nyugati felső várost (a szorosabb értelemben vett Jerzsálemet) és a keleti Dávid városát kőfallal vette körül. Későbbi királyok, különösen Jotham (740 körül), Hiszkia (700 körül) és a Manassze (660 körül) idejében a Sziontól Délre fekvő Ophel domb és az óvárostól Északra keletkezett újváros körül egy második falat húztak.

A Nebukadnezar alatt (588 nyarán) történt feldulás és a zsidóknak Cyrus idejében (536) való visszatérése után Ezra és Nehemia (450 körül) a várost régi területén kettős kőfallal vették körül és a templomot felépítették.
A syriai királyok 170 körül Kr. e. Acra várát építették a templomtól Északnyugatra, melytől az egész városrész nevét vette. A Makkabaeusok azt lerontották és a templomhegy védelmére építették a Baris várat. Herodes még jobban megerősítette és Antonius triumvirről Antoniának nevezte. A templomot nagy fénynyel újra építette és a felső város északnyugati részében palotát emelt magának, melyet három bástyatoronynyal megerősített, továbbá Délre ettől szinházat, a templomtól pedig Nyugatra tanácsházat építtetett.
I. Herodes Agrippa (41–44 Kr. u.) a városhoz csatolt Bezetha halmot egy harmadik kőfallal bekerítette. Jeruzsálemet 70-ben Kr. u. aprilistól septemberig tartó makacs védelem után Titus bevette és elpusztította.

Hadrianus alatt 130-ban Kr. u. Aelia Capitolina név alatt ujra felépítik a várost, de Ophel és a nyugati hegynek kizárásával s lényegileg ma is ezen határok között van.

A Bibliából ismert helyek közül a Bethesda tava valószínűleg a templomtól Északra, Siloa tava az Ophel hegy déli lábánál, Gethsemane kertje az Olajfák hegyének nyugati lejtőjén, a Kidorn patakán túl feküdt, Golgotha hegye a hagyomány szerint a mai keresztény negyedben fekszik, mely akkor a város falain kívül volt.

A szent sír a Golgotha közelében volt. Mindkettő ma egy nagy templomban van egyesítve.