logo

X December AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Bar Kochba személye

Neve és származása

Egyet-mást tudunk a 132-135 közötti évek fölkelésének zsidó vezetőjéről. Ezt köszönhetjük a Murabbaat vádi és a Nahal Héfer barlangjaiban talált számos okmánynak és levélnek, valamint pénzleleteknek1. Ő magát Simon ben Kozibának nevezte. A keresztény hagyományban17 Bar Kochba a neve, ami azt jelenti: Csillag fia (ld. 18.3). A rabbinikus irodalom Ben vagy Bar Kozeba (Koziba)-nak nevezi. Ezt a nevet egyesek a hazugság fia értelemben magyarázták. Bar Kochba származásáról semmiféle megbízható történeti adattal nem rendelkezünk.


Címe


Sok pénz felirata Izrael fejedelmének nevezi Bar Kochbát. Ugyanez olvasható okmányokban és egy levélben. A fejedelem (nászt) címet a 70 utáni talmudi időben a Bét Din vezetőjére, vagy a palesztinai zsidó közösség fejére alkalmazzák. Ebben az időszakban Hillél utódai viselték ezt a címet. Vitatott kérdés, mi a jelentése ennek a címnek Bar Kochbával kapcsolatban. Schafer föltételezi, hogy Bar Kochba idejében ez a megnevezés még nem kötődött Hillél utódaihoz, így hát Bar Kochba még szabadon használhatta ezt a címet.
Sem okmányokban vagy levelekben, sem pénzeken nem találjuk a messiás vagy király címet Éter Kochbának tulajdonítva. Viszont megtörténik ez a rabbinikus irodalomban. Egyébiránt nyilvánvaló, hogy mind Bar Kochba személyéhez, mind magához a fölkeléshez messiási váradalmak kapcsolódtak.


Bar Kochba mint vezető

Bar Kochba személyéről van számos adatunk, amelyek alapján nagy vonalakban képet alkothatunk róla, mint a fölkelés vezetőjéről. A legfontosabb anyagot a vele és általa folytatott levelezésben találjuk. Nemcsak katonai, hanem társadalmi-gazdasági és vallási téren is érvényesítette Bar Kochba a hatalmát. Vezetése láthatólag kiterjedt a nép egész tevékenységére. A bérleti szerződéseket tartalmazó, megtalált okmányok alapján föl kell tételeznünk, hogy Bar Kochba földreformokat hajtott végre.
Különböző levelekben az istentiszteleti élet szabályozása foglal el jelentős helyet. Emellett sorra kerülnek a tized behajtása és a lombsátor ünnep. A bérleti szerződésekből kitűnik, a szombatév jelentősége (Mur 24B, 24C és 24D). Hogy a vallási élet milyen fontos szerepet játszott a fölkelőknél, azt mutatja Eleázár pap említése számos pénzen Ez az adat arra mutathat, hogy a politikai hatalmon kívül a papi szolgálatot is helyreállították, talán épp az újra megkezdett áldozati kultusz keretében. Mindenesetre ezt az Eleázárt a fölkelés egyik (Bar Kocha alárendelt) vezetőjének kell tekinteni. Nem lehet bizonyítani ennek az Eleázár papnak az azonosságát Eleázir ben Azaria rabbival, vagy Modini Eleázárral, Bar Kochba nagybátyjával.

Mindezek az adatok kétségtelenné teszik, hogy Bar Kochba a felkelés vezére volt.


Forrás: Dr. H. Jagersma: Izrael történet 2 (Nagy Sándortól Bar Kochbáig) (Fordította: Czanik Péter)