logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Senatori cursus honorum .

A seantori rend (ordo senatorius vagy primus ordo, illetve amplissimus ordo) tagjai által folyamatos továbblépés útján betölthető hivatali tisztségek meghatározott törvényszerűségeket követő egymásutánisága.

Évente 20-20 senatori rangú ifjú kezdhette meg hivatali pályafutását, a legalacsonyabb, polgári jellegű hivatalokkal: ez volt a vigintiviratus, amelyet Cicero De legibus c. művében magistratus minoresnek nevezett. Közülük 10 a decemviri stlitibus iudicandis nevű bírói testület tagja volt, 3 fő a triumvir monetalis auro argento aere flando feriundo, azaz a pénzverde-felügyelő tisztségét töltötte be, 4 fő a Róma városi utak gondozásával volt megbízva (quattuorvir viarum curandarum), 3 fő pedig az ítéletek végrehajtásánál volt jelen (triumvir capitalis).

A vigintiviri között a triumvir monetalis tisztsége örvendett a legmagasabb megbecsültségnek: az ezt a tisztséget betöltő senatori ifjak rendszerint továbbléptek a hivatali ranglétrán. A vigintiviratust követően – ahhoz, hogy a senatus tagjai lehessenek – 1 évet hadseregben kellett szolgálniuk tribunus militum, tribunus laticlavius vagy sevir (turmae) equitum Romanorum minőségben. Ezután a quaestura következett, amelyet 25 eves kortól lehetett évente 20-20 főnek megpályáznia.

A betölthető quaestori tisztségek a következők voltak: quaestor urbanus, quaestor provinciae, quaestor Augusti, quaestor candidatus, ab actis senatus. A senatori rendi ifjak a quaestura betöltése után lehettek a senatus tagjai: erre évente 20 fő számára nyílt lehetőség a cursus honorum részeként, es ehhez jött még évente 2-3 soron kívüli felvétel (adlectio), pl. lovagrendiek számára.

A senatusi tagság alsó vagyoni határa 1 millió sestertius volt. Plebeius származású senator be kellett hogy töltse a tribunus plebis, illetve az aedilis plebis tisztségét, míg a patricius származásúak számára az aedilis curulis tisztsége volt előírva. 30 éves kortól a praeturára pályázhattak (pl. praetor urbanus, praetor peregrinus, praetor supremarum).
A praetorviselt senatori rangúak (praetorii) az alábbi tisztségeket tölthették be: proconsul (senatusi provinciában), legatus Augusti pro praetore (császári provinciában), legatus pro praetore, legatus legionis, curator aedium sacrarum, curator operum locorumque publicorum, praefectus frumenti dandi, praefectus aerarii Saturni, praefectus aerarii militaris, curator rei publice vagy curator civitatis.

Ezután következett a senatori pályafutás csúcsa, a consuli tisztség betöltése, amelyen belül a consul designatus, consul ordinarius és a consul suffectus hivatalát különböztetjük meg.
A consulviselt senatorok (consulares) tovább emelkedhettek a ranglétrán, és a senatori rend legmagasabb tisztségeit tölthették be: Asia és Africa senatusi provincia helytartói (proconsul), legatus Augusti pro praetore (császári provinciában), consularis, consularis regionis Italiae, iuridicus per Italiam regionis, curator aedium sacrarum, curator operum locorumque publicorum, curator aquarum, curator riparum et alvei Tiberis, curator alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis, curator viarum ex senatus consulto, praefectus urbi, comes Augusti, censor.

A senatori hivatali pályafutásban előfordul, hogy valaki – kivételes érdemei elismeréseképpen – újból consul lett. Voltak olyan papi hivatalok, amelyek betöltése a senatori rend tagjainak volt fenntartva: pl. pontifex, pontifex maximus, decemvir sacris faciundis, quindecemvir sacris faciundis, septemvir epulonum, flamen Dialis, flamen Quirinalis, salius, sodalis Augustalis, virgo Vestalis, virgo Vestalis maxima stb.

A senatorok hivatalos címe, megszólítása vir clarissimus, a Kr. u. 4. században pedig clarissimus et spectabilis vir, illetve clarissimus et inlustris vir volt. Constantinustól kezdve a lovagrendi és a senatori cursus honorum közötti különbségek megszűntek, és már csak egyetlen, mindkét rend számára közös hivatali ranglétra létezett.