logo

XXV Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Acies .

csatasor, hadrend, az ütközetre felállított hadsereg alakzata, ill. az ütközetre készen álló hadsereg (exercitus).A küszöbönálló csata olyan konkrét körülményein túl, mint pl. az ellenséges sereg ereje, felszereltsége, arcvonalának szélessége, terepadottságok stb. döntően mindig az adott korban érvényes harcászati szokások határozták meg a formáját. E szokások változása - a korai idők kötött, merev formáitól a késői köztársaság kötöttségeket elvető és az egyéni megoldásokat előnyben részesítő, improvizatív elemeket sem nélkülöző formái felé - nagyon határozott tendenciát mutat.
Mindezek mellett Róma a hadműveletek és harcászat terén az ellenfeleihez képest minden korban sajátos, egyéni arculattal is bírt. A csatarendre vonatkozó első, hiteles információnk meglehetősen késői időből, a Kr. e. 2. sz. derekáról, Polybiostól származik, aki szerint a római hadsereg önálló szervezeti és hadműveleti egysége, a legio három nehézfegyverzetű részből: hastati-ból (1200 fő), pincipes-ből (1200 fő) és triarii-ból (600 fő), továbbá könnyűfegyverzetűekből, velites-ből (1200 fő) állt, melyeket a besorozott katonák életkora, vagyoni helyzete és fegyverzete alapján alakítottak ki.

A legio-nak egy viszonylag késői állapotát tükrözi, amikor a nehéz fegyverzetű részek századai, centuria-i kettesével nagyobb taktikai egységekbe, ún. manipulus-okba voltak összevonva (3 x 20 centuria 3 x 10 manipulus-ba). Nem nehéz azonban a leírásból a manipulus-beosztást (Kr. e. 4. sz.) megelőző, koraköztársaság-kori állapotokra visszakövetkeztetni.
A nehézfegyverzetűeket csata esetén egymás mögött sorakoztatták fel, a fegyverzetüknek megfelelő hármas mélységi tagolású csatarendben, ordo-ban: elöl a hasta-val felszerelt fiatal harcosok századait, centuria-it, mögéjük a tapasztalt katonáknak számító principesét, ezek mögé pedig a többnyire tartalékot képező idősebbekét, a triarii-ét.

A nehézfegyverzetűek csatasorai elé állították fel a lakosság szegény rétegéből sorozott könnyűfegyverzetűeket. Az utóbbiak dárdáinak elhajítása vezette be az ütközetet. Feladatuk az ellenség sorainak fellazítása volt. Visszavonulásuk után a nehézfegyverzetűek centuria-i zárt csatasorokba tömörülve, phalanx formájában harcoltak.
A legiohoz tartozó, 18 centuria-t alkotó 300 lovasnak (equites) alárendelt szerepe volt. A Kr. e. 4. század folyamán végrehajtott reform eredményeként kialakított új taktikai egység, a manipulus rugalmasabbá és mozgékonyabbá tette az ütközet során a legiót.

A három ordo változatlanul egymás mögött helyezkedett el, azonban mindegyik manipulusokra tagolódott, amelyek között a csatarendbe történő újfajta, sakktáblaszerű felállásnál helyet hagytak ki. Ez lehetővé tette a harc során a fáradó egységek számára a tartalékban várakozó egységek közé való rendezett visszahátrálást vagy épp ellenkezőleg: a hátul álló sorok előrenyomulását s így az arcvonal megerősítését vagy cseréjét, ugyanakkor az arcvonal zárhatósága is megmaradt, amire csata közben változatlanul szükség volt. Az önálló manőverezési képességgel is rendelkező egységek a zárt phalanx-hoz képest sikeresebben harcoltak tagolt terepen is.
Polybios korának harcoló hadserege normális körülmények között a kétlegiós consul-i hadsereg volt, mely jelentős szövetséges haderővel is kiegészült (socii, foederati; auxilia, ala, cohors). A normális, ebben az időben is a régi elveket követte: középen állították fel a legiokat, ezek oldalára került a szövetséges gyalogság, a szárnyakon (alae, másképpen sinistra acies „balszárny”, dextra acies „jobbszárny”) pedig a lovasságot helyezték el: egyiken a rómait, másikon a szövetségesek alakulatait: azaz a hadsereg legértékesebb részét középre koncentrálták, s a cél az ütközetben az ellenség centrumának a megsemmisítése volt. A lovasság, mely még a szövetségesekkel megerősítve sem képviselt jelentős erőt, alárendelt szerepet kapott: feladata a gyalogság támogatása, ill. oldalról való fedezése, s a menekülők üldözése volt.

A római hadseregnek ez a fogyatékossága a második pun háborúban (Kr. e. 218-201). a kitűnő hispaniai és mauretaniai lovassággal rendelkező, és a csatákban a döntést a szárnyakra helyező Hanniballal szemben lett nyilvánvaló. A két elgondolás találkozásának és egymással szembeni megmérettetésének klasszikus esete a rómaiak számára katasztrofális vereséget jelentő cannae-i csata (Kr. e. 216) volt. Ezt követően már a római győzelmek is többnyire a szárnyakon születtek. A három ordo három azonos számú manipulus-ának összevonásával, Marius reformja során kialakított új taktikai egység, a cohors nagyobb csapáserőt képviselt, ugyanakkor a fegyverzete is homogénné vált, s a hangsúly a kézitusára helyeződött át.
Caesar korára a csatarend kötöttsége már teljesen fellazult, a hadvezérek nem a kialakult formaságoknak megfelelően állították fel a csatához a seregüket, hanem szabad belátásuk szerint simplex-be, duplex-be, szükség esetén triplex-be (egyszeres, kétszeres, háromszoros -ba), sőt, ezeket kombinálva. Acies triplex esetén az első csatasorban 4, a másodikban és harmadikban 3-3 cohors állt fel legionként egymás mellé sakktáblaszerűen (Caesb. c. 1, 83, 3).
Egy vonuló hadseregnek, azaz menetoszlopnak, latinul agmen-nek a veszélyhelyzetben felvett alakzata az agmen quadratum és az acies közel ugyanazt jelentette, hiszen az előbbiből egyetlen „jobbra vagy balra át-tal csatarendet lehetett kialakítani, ezért itt a szóhasználat is gyakran összemosódott (vö. Caesb. G. 4, 14: triplex acies-ben, gyors menetben megtett 8 római mérföld a rajtaütés előtt).

.-