logo

XXV Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Ordo equester

Lovagrend az ókori Rómában. vö. equites, lovagok.A régebbi ókortörténeti kutatás (egészen Hillig bezárólag általában kereskedő és pénzarisztokráciát látott benne, szembeállítva az ordo senatorius-szal mint földbirtokos arisztokráciával. Mára ezt a felfogást alapvetően kétségbe vonták.

Az ordo equester megjelölés eleve utal rá, hogy itt elsősorban nem társadalmi. főleg nem „osztálykategóriáról" van szó, hanem alapvetően jogi státust jelent. Régebben a lovagokat azért kezelték üzletemberekként, mert azonosították őket apublicani-val, az adóbérlőkkel és a negotiatores-szal, a kereskedőkkel. Valójában azonban az equites nem azonosak a publicani-val, az utóbbiak legföljebb a rend legbefolyásosabb tagjai voltak.

A negotiator-ok sem mind voltak lovagok, s a szó a köztársaság végén egyébként sem jelöl általában kereskedőt, hanem minden olyan személyre vonatkozik, akinek számottevő tőkéi voltak valamibe befektetve, pl. akár földbirtokba. Így, bár a lovagok egy jó része valóban érdekelt volt a kereskedelmi és pénzügyletekben, jelentőségük e téren nem múlta felül a senator-okét, mert a legnagyobb pénzügyi tranzakciókat végül is anobilitas legrangosabb tagjai bonyolították le, vö. Crassus, Pompeius, Caesar stb. Az ordo equester ezért lényegében ugyanolyan privilegizált vagyonos réteg volt, akárcsak a senatus tagjai, csak a lovagok jogi státusa valamennyire különbözött az övéktől.

A primi ordines közül az ordo equester volt a második, mely számszerűen ugyan jóval felülmúlta a senator-i rendet, mégis az egész szabad római társadalomnak egy kis hányadát képezte. Az ordo equester pusztán az equites equo publico-ból állt, vagyis olyanokból, akiknek eredetileg az állam biztosította a lovat, ami természetesen nem volt azonos a lovasként mozgósítható népességgel.
A lovagi minősítésnek nem volt egy automatikusan alkalmazható formája, s egy külön adlectio sem bizonyítható e rendbe, mégis a 18 lovagi centuria felállítása jól mutatja, hogy az ordo equester-be történő besorolás alapvetően acensus jogi keretei között történt.

A Kr. e. 2. sz. végétől kezdve a senator-okon és a katonai tribunusokon kívül (az utóbbiak maguk is lovagi eredetűek voltak) az összes equites-t is megillette a ius anuli aurei, vagyis az arany gyűrű viselésének a joga. Ez is mutatja más kiváltságok mellett, hogy volt egyfajta dignitas equestris, amit alátámasztanak a lovagok olyan megtisztelő jelzői is, mint a splendidus, az illustris, a bonus és az optimus. Ez a megkülönböztetett helyzet érthetővé teszi, hogy az és az ordo senatorius közt, mint a római városállam két kiváltságos rendje között nem volt elválaszthatatlan határ, hanem szoros érintkezés állt fent, amit a köztük lévő mobilitás és a házassági kapcsolatok is jeleznek.
Köztük az aktivitás területén állt fent elsősorban különbség, mert míg a senatori rend tagjai állami magistratus-okat kellett, hogy viseljenek, addig a gloria-nak ez az útja el volt zárva a lovagok elől, akik bizonyos vezető katonai posztokat tölthettek be, bizonyos időszakban kizárólag, máskor részben, ők adták a iudices-t, feleltek az adiudicatio-ért, a locatio-ért, ők lehettek az állammal kötött bérleti szerződésekért a jótállók, vö. praedes,mancipes.
Minthogy ez utóbbi biztosítéka a földbirtok volt, ez is mutatja, hogy egyes equites tekintélyes földbirtokkal rendelkeztek, míg mások szerényebbel, ahogy arra a 400 000 (esetleg 300 000, vö. tribuni aerarii) HS minimális census utal, amelyből csak egy kisebb birtokra futotta, publica-ra, negotia-ra semmiképp.

A szövetséges háború után az ordo equester létszáma ugyan erősen megnőhetett, de a szabad itáliai lakosságon belül a becslések szerint nem tehettek ki 5%-nál többet.


.-