logo

XXIV Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Adlectio

A lego „olvas” igéből, a lectio „(névjegyzék) felolvasás”, innen „névjegyzék-összeállítás” és az ad- „-hoz, -hez, -höz” praefixum összetételéből. Valamilyen testületbe való (tag)felvételt jelent. Legfontosabb esetei:

A) adlectio inter senatores, másképpen adlectio in senatum azaz a senatus tagjai közé történő felvétel. A köztársaság időszakában a censorok hatáskörébe tartozott, akik az új tagokat mindig a senatus legalacsonyabb rangú csoportjaiba, a quaestorii vagy a tribunicii közé vették fel, mivel a senatus tagságát a volt quaestor-ok és a volt tribunus-ok közül egészítették.
Az illetőknek a testületi hierarchián belüli továbbemelkedése a magasabb rangú csoportokba már az ezt követően időről időre betöltött egyre jelentősebb tisztségek, magistratus-ok függvénye volt.
A censor-i jogköröket kisajátító császárok e korábbi gyakorlattal ellentétben, saját belátásuk szerint, bármelyik rangcsoportba - kitüntetésképpen a magasabb vagy akár közvetlenül a legmagasabb rangúak, az aedilicii, praetorii, consulares közé is felvehettek valakit anélkül, hogy az illető a rangot adó aedilis-i, praetor-i, consul-i tisztséget - s értelemszerűen az ezekhez vezető előzetes magistratus-okat - ténylegesen betöltötte volna. Az eljárás neve rangsorban felfelé haladva: inter quaestorios, - inter tribunicios, - inter aedilicios, - inter praetorios, - inter consulares, s az ilyen személyek titulusa adlectus vagy allectus inter quaestorios stb. .consulares volt.

A senatusi rangsorban az ilyen adlecti mindig az adott tisztséget korábban ténylegesen betöltők csoportja alatt foglaltak helyet, a további tisztségviselés szempontjából azonban ennek a finom megkülönböztetésnek már nem volt jelentősége, mert karrierjük innen már a tényleges funkciókkal folytatódott. Leginkább a lovagi cursus honorum magas posztjait elérő azon személyek nyertek így felvételt a senatusba, akiknek a tapasztalatait és tudását a császárok a birodalmi igazgatás legfontosabb, senatori rangúak számára fenntartott tisztségeiben (pl. legioparancs-nokságok, helytartóságok) kívánták hasznosítani.


2. Az adlectio in amplissimum ordinem a senator-i rendbe való felvétel volt.

B) Az inter patricios a patricius-ok közé való felvételt jelentette. A köztársaság időszakában ez az eljárás nem létezett, mivel a patricii születési arisztokráciát képeztek. Az - jogát először Caesar, majd az ő példája nyomán Augustus kapta meg, a lex Saenia, őket követően pedig a császárok, a császárok kinevezését illetően pedig a senatus - gyakorolták azt.

C) Az in turmas equestres, a „lovagrendbe történő felvétel eredetileg censor-i, később császári jogkör volt.

D) Az adlectio in decurias iudicum vagy - Caligula uralkodásától adlectio in quinque decurias - a bírósági esküdtek testületeibe való felvételt jelentette, a felvétel jogát a császárok gyakorolták.

.-