logo

XV Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Mucius rendszere

Quintus Mucius Scaevola, pontifex maximus, consul 95-ben Kr.e., kiváló jogtörténeti személy, derék jogtudós, feddhetetlen kormányzó. Azt mondják, hogy ő kezdte az egymás mellé terv nélkül rakott tételeket artificiose digerere és generatim componere, vagyis az anyagot belső összefüggés szerint csoportosítani s osztályozni, tehát rendszerbe foglalni.

Kevés főág (genera) alá illeszté a megfelelő számú részt (partes), melyeknek némelyike alatt található a tárgyak meghatározása (definitiones). Muciusról mondja Pomponius (Dig. 1. 2. 2. §.41.): ius civile primus constituit generatim in libros XVIII redigendo, tehát a jogtételeket egységes és zárt rendszerbe foglalta. Az észszerű tagolás, concentricus összefoglalás és berendezés előmozdítja az anyag feletti uralmat és beható okoskodást.

Az Aelianus rendszerében a megfelelő jogesetek bő előadása található, Mucius ellenben osztályoz, csoportosít, összefoglal, számot ad a beosztásokról, pl. tutelarum quidam quinque genera esse dixerunt, ut Qu. Mucius. Igen megkedvelték mások is a genera felállítását, pl. Alfenus szerint vannak genera rerum locatarum, Gaius szerint vannak genera furtorum, genera libertorum, genera testamentorum, genera legatorum, genera actionum.
A Mucius rendszere se »rendszer« a szó mai értelmében, hanem inkább tárgysorozat. Elől áll az öröklési jog: testamentum, legatum, hereditas ab intestato. A kötelmi jogból a stipulatio és lex Aquilia. A családjogból: persona, familia, adoptio. A dologi jogokból: possessio, usucapio. A szerződésekre ismét visszatér: emtio, locatio; depositum, commodatum, pignus stb.

Ez a tárgysorozat szemben az Aelianum szisztémával haladást tanúsít; a tananyagot csoportosítja, az összetartozandóságra némi figyelmet fordít. Csak a kötelmi jog maradt még szétdaraboltan.

Scaevola rendszere maradandó hatást gyakorolt a későbbi jogirodalomra. Hatásáról tanúskodik Laelius Felix, Gaius, Pomponius, sőt Modestinus is. Ezt a rendszert többé-kevésbé módosítva követve látjuk a Labeo-féle Pithanaban a Cassius-féle ius civileben és némileg Sextus Caecilius Africanus Quaestioiban.Forrás: Dr. Vécsey Tamás: Sextus Caecilius Africanus (jogtudós)