logo

XXII Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A Quaestiones rendszere

Nem valószínű, hogy Africanus abban a sorrendben bocsátá közre művét, a Quaestiokat, a melyben az egyes esetekben megbeszélték a Julianus auditóriumában. Tervszerű és valami rendszer kétségkívül Africanus Quaestioiból irányozhatott, azt azonban a töredékekből csak sejthetjük, — kétségtelenül meg nem határozhatjuk. Hogy az edictum perpetuum szolgált volna mintául, a meglevő töredékek még csak valószínűvé se teszik.

Nem látszik nyoma a Sabinus rendszerének se, legfeljebb némileg annyiban, a mennyiben Sabinus követé a ius civile tárgysorozatát. Africanus a régiekre örömest emlékezett és igy nem ellenkeznék az ő szellemével az a feltevés, hogy a távoli Mucianum systema lebegett szemei előtt s azt követte, némi bővítéssel, korszerű pótlással, úgy azonban, hogy közel jár a ius civile tárgy sorozatához, melyet Quintus Mucius követett.
Talán a compilatorok válogatták olyan szerencsétlenül a töredékeket, hogy egy határozott rendszer öntudatos követése fel nem ismerhető, habár csoportok szerinti összetartozás mutatkozik is. Minden esetre feltűnő, hogy Africanus az anyag jelentékeny részét Julianustól, az edictum perpetuum szerkesztőjétől kölcsönözte és még se követte annak rendszerét.
Minduntalan Julianust állítja előtérbe: ait, putat, existimavit, negavit, és a Quaestiokban tárgyalt esetek többnyire a Julianus Digestáiból se hiányoznak, s Julianus nélkül sok hely nem volna érthető Africanusnál; még sem állítható, hogy Africanus a rendszerben is Julianus követője volna, vagy legalább a Quaestiokban nem tartja szükségesnek a tervszerű követést. Az anyag legnagyobb része Julianustól ered, az összeállítás azonban szabad csoportosításra mutat, a régi ius civile keretében, melyet Mucius állandósított.

A Mucianum szisztémának fogyatkozása, hogy nincs benne egységes kötelmi jog, megvan ugyan a későbbieknél is, de Africanus legalább annyiban mutat haladást, hogy a régibb és újabb jogügyletekből, pl. adás-vevés, szavatosság elvállalása, stipulatio, kezesség, továbbá bérlet, mandatum, commodatum, hihetőleg egy csoportot alakított, továbbá oda illeszté az újabb fejleményeket is, t. i. a fideicommissumot, S. C. Pegasianumot, vízjogi intézkedéseket.Forrás: Dr. Vécsey Tamás: Sextus Caecilius Africanus (jogtudós)