logo

II Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Bibliai iratok, mint a korszak történelmi dokumentumai.

Az apostoli kor történetét az Újszövetségen belül elsősorban Apostolok cselekedetei könyve (eredeti görög nevén Praxeis, azaz „cselekedetek”) örökíti meg. A könyv a bevezető szakasz (Ap. csel. 1:1-3) tanúsága szerint Lukács evangélista műve, és szorosan kapcsolódik Lukács evangéliumához, annak folytatását képezi. Míg az evangélium Jézus életében, addig Apostolok cselekedetei a születő egyház életében dokumentálja a megváltás művének kibontakozását, melyet mennyei jelek támogatnak.
A könyv nem a teljes apostoli kort tárgyalja, hanem Pál első római fogságának leírásával ér véget, mely i.sz. 61-63-ra tehető. Maga a könyv nem sokkal ezt követően, az I. század 60-as éveiben keletkezhetett, feltehetőleg Antiókhiában. A könyv tanúsága szerint Lukács az események egy részét szemtanúként írja le (mint Pál apostol útitársa), erre a könyv úgynevezett „mi-szakaszai” utalnak, ahol a szerző többes szám első személyben örökíti meg az eseményeket. A könyve stílusát a görög nyelv irodalmi szintű ismerete és igényes írásmód jellemzi.
Jézus misszióparancsa (Mt. 28:18-20, vö. Mk. 16:15-16, Luk. 24.46-49) nyomán azt a folyamatot írja le, melynek során a kereszténység a Római Birodalom egyre távolabbi területeire jutott el, de fontos megjegyezni, hogy csak az egyház nyugat felé irányuló misszióját részletezi, mert bizonyos szempontból ez volt a legfontosabb (emellett létezett egy keleti, Szíria és Mezopotámia, valamint egy déli, Egyiptom felé irányuló misszió is).
Az apostoli korszak kronológiáját a Lukács beszámolójában is megörökített történelmi események időpontja alapján határozhatjuk meg, melyeket Biblián kívüli forrásokból is ismerünk. Ap. csel. hét ilyen eseményt örökít meg:

- I. Heródes Agrippa halála (12:20-23)
- A „nagy éhínség” Claudius uralkodása alatt (11:28)
- Sergius Paulus prokonzulsága (13:7)
- A zsidók kiűzése Rómából Claudius idején (18:2)
- Gallió prokonzulsága (18:12)
- Félix prokurátorsága (23:26; 24:27)
- Festus prokurátorsága (24:27)

Ezen túlmenően Pál apostol II. Kor. 11:32-ben Pál apostol arról beszél, hogy Aretas nabateai király Damaskusban el akarta őt fogatni. Korabeli pénzérmék alapján tudható, hogy Aretas i.sz. 37-40 között uralkodott Damaszkusz fölött, ahová helytartót helyezett, így Pál innen való menekülése erre az időszakra tehető.

Az apostoli kor további, közvetett dokumentumai az apostoli levelek, melyekben további feljegyzéseket találhatunk e korra vonatkozóan. Elsősorban Pál apostol levelei tartalmaznak értékes kiegészítéseket Lukács feljegyzéseihez képest. Ezek közül is kiemelkedik a Galáciabeliekhez írt levél (melyben Pál felsorolja megtérése utáni életének legfontosabb eseményeit, ld. Gal. 1:11-2:14), a II. Korinthusiakhoz írt II. levél (melynek tanúsága alapján Pál apostolnak az egyházon belül is akadtak nehézségei azok miatt, akik megkérdőjelezték szolgálatának hitelességét), végül pedig a Timóteushoz írt I. és II. levél, valamint a Titushoz írt levél, melyek Pál apostol első és második fogsága közötti tevékenységére vonatkozó adalékokat tartalmaznak.
A Timótheushoz írt II. levél Pál apostol vértanúhalála előtti utolsó bizonyságtételének, „lelki végrendeletének” is tekinthető. A többi apostol (Péter, János, Jakab, Júdás) levelében is találunk a korai egyház életére vonatkozó utalásokat.

Az apostoli kor a következő nagyobb időszakokra osztható (az utolsó négy szakaszt az Apostolok cselekedetei könyve már nem tárgyalja):

i. sz. 31-34 Az ősegyház kialakulása és korai működése Júdeában (Ap. csel. 1-5. fej.)

34- 37 Az első szervezett üldözés és az ősgyülekezet szétszóratása (Ap. csel. 6-8. fej.)

35- 44 Pál apostol megtérése és a pogánymisszió kezdete (Ap. csel. 9-12. fej.)

Pál apostol első misszióútja, majd visszatérése után hosszabb antiókhiai tartózkodása (Ap. csel. 13-14. fej.)

Az apostoli zsinat Jeruzsálemben (Ap. csel. 15:1-35)

Pál apostol második misszióútja, bizonyos idő Antiókhiában (Ap. csel. 15:36- 18:22)

Pál apostol harmadik misszióútja (Ap. csel. 18:23-21:26)

Pál apostol elfogatása Jeruzsálemben és cezáreai fogsága (Ap. csel. 21:27- 26:32)

Pál utazása Rómába (Ap. csel. 27:1-2810)

Pál első római fogsága, szabadlábra helyezéséig (Ap. csel. 28:11-31)

A Néró-féle keresztényüldözés, Péter és Pál apostolok utolsó évei és vértanúságuk Rómában
A zsidó háború, Jeruzsálem és a templom lerombolása, a zsidóság mint nemzet megszűnése
A kereszténység elterjedése és megszilárdulása a Római Birodalom területén az Újszövetség könyveinek keletkezése és elterjedése János apostol utolsó évei és halála, az apostoli kor lezárulása


Takács Szabolcs - A megváltás története - Az apostoli kor