logo

XVI Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Csodajelek és előjelek a polgárháborúk idején

Mintha a háború küszöbén az istenség is mindezt előre akarta volna nekik jelenteni, sok érthetetlen, rémületes esemény történt egyes emberekkel is, a tömegekkel is, egész Itáliában. Feléledt sok ősi, félelmetes jóslat emléke. Nem egy csodajel történt: egy öszvér megellett, egy asszony emberi magzat helyett kígyót szült, az isten nagy területen megrengette a földet, és Rómában is több templomot romba döntött; a város lakói mindezt nehéz szívvel fogadták.
A Capitolium, amelyet 400 évvel ezelőtt még a királyok építettek, elhamvadt, s a tűzvész okát senkinek sem sikerült kiderítenie. Úgy látszott, minden a tömeghalált, Itália és Róma elfoglalását, a város lakóinak foglyul ejtését s az egész államrend átalakulását hirdeti.

(Appianos: A római polgárháborúk 1, 83)


A consulok Pompeiust arra sürgették, távozzék Itáliába, gyűjtsön sereget, mert maga a város is hamarosan elesik. A senatus tagjai, akiket váratlanul ért Caesar gyors benyomulása, készületlenségük tudatában rémületbe estek...
Sok csodajel és égi jelenség is rémítette őket. Úgy tetszett, hogy az isten véresőt hullat, az istenszobrok verejtékeznek, több templomot villámcsapás sújtott, s egy öszvér megellett. Sok más ijesztő előjel is hirdette a meglevő államrend végső megsemmisülését és átalakulását.

(Uo. 2, 36)


Eközben Rómában számos félelmetes csodát és jósjelet figyeltek meg. A kutyák szüntelenül úgy vonítottak, mint a farkasok – szörnyű előjel ez! –, a farkasok pedig – ez a Rómában ritkán megjelenő állatfaj – szabadon futkároztak a Forumon. Egy ökör emberi hangon szólalt meg, egy újszülött beszélni kezdett, a fából készült istenszobrok egy része verejtékezett, más része vért izzadt, harsány emberi hangok hallatszottak, fegyvercsörgés és láthatatlan lovak dobogása. A Nap körül sok ijesztő jelet láttak; kőeső hullott, és egymást követve csaptak a villámok a szentélyekbe és istenszobrokba. Emiatt a senatus áldozó papokat és jósokat hozatott Etruriából. Ezek közül a legidősebb kijelentette, hogy az egykori királyok hatalma tér vissza, és mindnyájan ennek fognak szolgálni, csak ő maga nem! Ezt mondván száját becsukta, és lélegzetét mindaddig visszatartotta, amíg meg nem halt.

(Uo. 4, 4)


Lucius Scipio és Craius Norbanus consulsága évében (i. e. 83), Sulla idejében, Capua és Vulturnus között hadijelvények zörgése hallatszott iszonyatos fegyvercsörgés közepette; úgy tetszett, mintha két sereg több napon át csapott volna össze egymással. Amikor ezt a csodás jelenséget alaposabban tanulmányozták, ló- és emberi lábnyomokat és frissen letaposott füvet és cserjét fedeztek fel a helyszínen; mindez szörnyű háború eseményeit hirdette. Clusium etruriai városban egy családanya élő kígyónak adott életet, s amikor azt a haruspexek parancsára a folyóba vetették, az ár ellen úszott. Lucius Sulla ötévi távollét után ekkor tért vissza Itáliába, és nagy ijedelmet okozott ellenségeinek. A szentély szolgájának hibájából a Capitolium egyetlen éjszaka folyamán elhamvadt. Sulla kegyetlensége folytán szörnyű proskripció dúlt az előkelők között. Úgy mondják, az itáliai polgárháborúban százezer ember pusztult el.
Marcus Cicero és Craius Antonius consulsága évében (i. e. 63) több helyet villámcsapás ért. Pompeii városában Vargunteiust derült égből sújtotta hálálra a villám. Nyugat felől élőfa alakú láng borította az eget. Spoletium városát földrengés rázta meg, több ház összedőlt. Ekkor adták csak hírül, hogy két évvel azelőtt a Capitoliumban Remus és Romulus farkasának szobrát villámcsapás érte, amely Iuppiter szobrát is ledöntötte; a haruspexeknek erre vonatkozó válaszát a Forumon helyezték letétbe... Ezekkel a csodajelekkel egyidőben kezdődött meg Catilina vétkes összeesküvése.

Lucius Domitius és Appius Claudius consulsága évében (i. e. 54), amikor Marcus Crassus a parthusok ellen hadba indult, s az Eufráteszen átkelt, számos csodajelet nem vett figyelembe. Bár egy hirtelen támadt vihar a jelvénytartó katona kezéből kicsavarta a hadijelvényt, és azt a mély örvénybe ragadta, és bár a sűrű köd is akadályozta az átkelést – mégis makacsul kitartott szándéka mellett: el is pusztult, fiával és seregével egyetemben.
Lucius Paulus és Gaius Marcellus consulsága évében (i. e. 50) egy öszvér megellése jelezte a polgárok viszályát, a javak pusztulását, a törvények megváltoztatását, az asszonyok fattyú szüléseit. Azt a tűzvészt is, amely ekkor a város nagy részét elhamvasztotta, csodajel számba vették. Ebben az évben tört ki Caesar és Pompeius között a polgárháború.


(Iulius Obsequens ad. a. 87–44)


Forrás:
Róma Istenei
Összeállította, és írta: Hahn István
Budapest : Gondolat, 1975
ISBN 963 280 156 3