logo

XVI Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A procurator aurariarum, subprocurator aurariarum lehető javadalmazása

Mind ezen sokféle procuratori kategóriák közül a procurator aurariarum a kerületi pénzügyi igazgató állásával tehető párhuzamba. A daciai aranybányavidék területre és jövedelmezőségre kétségen kívül kiállja a versenyt, a centenariusok közé sorozható procurator provinciae Apulensissel, sőt a mennyiben nem pusztán adminisztratív hivatal volt, hanem külön szakképzettséget is igényelt, fontosságra a fölé helyezhető. Ilyen módon, ha mindjárt nem rendelkezünk is biztos felirati dokumentummal: bányaigazgatóink javadalmát 100 ezer sesterciusra helyezhetjük.

A subprocurator aurariarum állása az adiutores studiorum, procurator ad annonum in Ostiis, procurator bibliothecarum (II. században), a tartományi postaigazgatókéval (praefectus vehiculorum), a ratio privata alsóbb kerületi igazgatóiéval a proc. XX. hereditatium (promagister Romában) a tartományi gladiátor-iskolák igazgatóiéval, a hajóhad tartományi főés központi alpraefectusával, az adiutor praefecti annonae, a római utcák köveztető igazgatójával, az itáliai főutak curatorával stb. tehető párhuzamba. Ehhez képest legfeljebb sexaginarius állást foglalhatott el Avianus Aug(usti) lib(ertus) subp(rocurator) auraria(mm), a kinek Jovi optimo maximo Taviano et diis deabusque szentelt oltárkövét ismerjük.
Ugyanazon hivatali állásban hosszú szolgálat, vagy kiváló érdemek által díjpótlékot, személyi járandóságot nyerhetett az illető s így nincs kizárva annak lehetősége, hogy épen ennél a stabilitást annyira igénylő szolgálati ágnál lehető tartós alkalmazás s ahhoz képest fizetési kárpótlékok osztogatása uralkodhatott. A procuratorok egy állásban maradását ugyanis legtöbbször a szolgálat érdeke igényelte, bár Commodus alatt óráról-órára és napról-napra váltakoztak a hivatalnokok s különösen a praefectusok.

A császár halálával a megbízatás is véget ért s az utód részéröl új megerősítést igényelt. Ugyanazon alkalmaztatás ritkán ismétlődött, s a külső szolgálati ágakban az se igen fordulhatott elő, a mi a palota közélében Rómában oly gyakori volt, hogy az új császár tiszti karát majdnem teljesen kicserélje.
A degradatiók is ritka eseteket képezhettek, mert a császári kegy elvesztése teljes szolgálati feloldoztatást, sőt súlyosabb esetekben büntetést vont maga után. Ideiglenes felfüggesztések, rendelkezési állapotba helyeztetések a hivatali szolgálat természetéből kifolyólag a procuratori fokozatok mindenikén, a legmagasabbtól le a legalsóbbakig, elő szokták fordulni s így adandó alkalommal a mi bányaigazgatóinkat is fenyegette ez a különben nálunk Daciában sehol nem mutatkozó eljárás.


Forrás: Téglás Gábor: Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról