logo

XVIII Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A daciai aranybányászat biztossági szolgálata

Dacia aranybányászatának biztossági és bűnfenyítői szolgálatát a legközelebbi katonai állomások helyőrségének kirendeltsége teljesítheti. Magában a bányaigazgatás székhelyén Ampelumban és a vele geographiailag is összekapcsolt Verespatakon (Alburnus maior) a XIII. legio egyik osztálya működhetett. E két bányahelység különben is szakadatlan érintkezést tartott fenn Dacia hadparancsnoksági székhelyével Apulummal, úgy, hogy a Katalin-bányában Verespatakon 1855 talált viasztáblák csoportjában két szerződés egyenesen a XIII. legio Kanabaejából vagyis a tábor mellé elhelyezett polgári városrészből van keltezve. így Kr. u. 143 május 16-án Dasius Breucus Bellicus Alexanderrel egy rabszolga iránt vásári szerződést köt. A jelenleg Balázsfalván Cipariu gör.-kath. nagyprépost hagyatékában levő viasztábla kelete: Actum Kanabis legionis XIII. gemime XVI. kalendas junias Rufino et Quadrato cos.
Az Alburnus maiorba (Verespatak) beosztott század egyik katonája Claudius Julianus miles legionis XIII. geminae (Centuria Claudia Mari) Theodota nevű cretai rabszolganőt 160. október 4-én ismét a Kanabaeban vásárolja meg Claudius Philetastól és a szintén Balázsfalvára jutott tábla záradéka így hangzik: Ac (tum) Kanab(is) leg(ionis), XIII. g(eminae) ΠΙΙ. nonas octobres Bradua et Varo co(n)s(ulibus).

A procurator székhelyén Ampehimban (Zalatna) a XIII. legio képviselőit szintén feliratok mutatják be. Így az 1318. sz. felirat P. Helvius Primanus miles legionis XIII. geminae sírköve; az 1319. egy 50 éves korában elhunyt legióbeli katona emlékezetét tartja fenn. Az 1320. sz. M. Aurelius Maximinus veteranus legionis ΧΠΙ. geminae síremléke, ki 50 éves korában hunyt el.

A ΧΠΙ. legio kirendeltsége építkezésekkel is hasznosítja idejét, mert a legio egyik altisztjének felügyelete alatt készült téglákból sikerült mutatványt gyűjtenem:

LEG XIII GE AEMIAI1VS sic!

A XIII. légiónak a ratio számosztályánál történt képviseltetéséröl már fentebb bőven szóltunk.

A mondottakon kívül az 1316. sz. felirattöredék a Tövisi családnak ma már erősen romladozó házában A eli . . . miles (coh) II. Hispanorum vonatkozik, ki szintén itt fejezte be földi pályafutását. T. Flavius Crescens praefectus numeri militum Hispanorum.
Hogy e katonák s az általok képviselt hadcsapatok a rendőri szolgálatokon bűnfenyítő executiókon kívül a bányaművelésben tényleg részt vettek-e s ha igen, minő mértékben: erre nézve ez idő szerint teljesen tájékozatlanok vagyunk.

romaikor_kepDe, hogy a bányászat színhelyéről bemutatott katonai kirendeltségen kívül, kereken egy erős katonai őrvonal fogta körül az Érchegységet a mai Veceltől, tehát Miciától fel Sebesváraljáig, tehát Resculumig: azt «Tanulmányok a daciai aranybányászatról» című munkámban igyekeztem volt kellően igazolni. Akkori fejtegetéseimből kitetszőleg Miciából, következőleg délről az ala I. Bosporanorum, ala L Hispanorum Campa-gorum, egy ideig a legio IIIL Flavia Felix egyik centuriója segédkezett a legio XIII. gem. centuriójának.
Hadrianustól kezdve a Coli. II. TI. Commagenorum a tartomány feloszlásáig helyt állt s még 251-253 közt mértföld követ állít fel Gallus uralkodása alatt. Septimius Severus idejéből a Cohors I. Vindelicorum, a Cohors L Alpinorum is említésbe jöttek s Torma K. az Ahe Cim et [miles] n[umeri] M[au]r[orum] létezését is bebizonyította.

A miciai helyőrség a Fehér-Körös mellékére, tehát az általam oda föltételezett subprocurára terjeszti ki szolgálatát. Germizarából (Algyógy-Csigmo) a XIII. legio egyik cohorsa mellett a pedites singulares Britannici, e küldöncszolgálatra kiválóan alkalmas katonák a Zalatnával párhuzamosan fekvő völgyek fejénél folytatott terjedelmes bányászathoz szolgáltatták a megfelelő őrjáratokat.
Lovas őrjárat félnap, gyalogos egy nap juthatott fel az Érchegység gerincébe eső bányákhoz s a miciai őrséggel érintkezve Körösbánya felé is kiterjeszthető figyelmét. E két, határozottan a bányászat szolgálatára létesült hadálláson fölül Apulum és fentebb az Aranyos völgy nyílásában Várfalva, valamint Potaissa (Torda) vehettek közvetetlen részt a bányászat rendőri felügyeletében. Apulum Ampelumon (Zalatna) át Verespatakig; Potaisse pedig az Aranyos völgyén felfelé vezeti a biztossági szolgálatot.


Forrás: Téglás Gábor: Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról