logo

XVI Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A Daciából név szerint ismert procuratorok

Így megismerkedve a procuratorok különféle szolgálati viszonyával és alkalmaztatásával, ideje beszámolnom a Daciából felmutatható bányaigazgatókkal. Bégebben hat procuratort ismert a Corpus Inscriptionum Latinarum III. kötete.

A procuratorok következők:

1. C. Aurelius Salvianus procurator augusti, ki alatt tán a vízvezetéket (aquaeductum) javították vagy készítették.

2. C. Sempronieus Urbánus proc(urator) aug(usti), ki Jupiternek szentelt oltárával tette magát emlékezetessé.

3. P. Marcinius Marci procurator augg(ustorum), ki Ampelumban végzi be pályafutását.

4. Papirius Rufus procurator aurar(iarum), hasonlóképen itt tért örök nyugalomra s kinek liberti et heredes mint patrono pientissimo emléket állítanak.

5. A sorrend szerint első helyre illő M. Ulpius Aug(usti) lib(ertus) Hermias, procurator) Aurariarum, ki, mint fentebb is érintők, akkora kegyben állott császári uránál, hogy hamvait Rómába szállíthattak.

6) procurator aurariarum, ki az ampelumi ratio tabulariusaként is szolgálta a bányászatot.

C. I. L. III. 1298.
I · Ο · M ·
C · SEMPPRONIVS
VRBANVS
PROC · AVG

Előbb Nagyszebenbe vitetett s onnan Bécsbe az udvari könyvtárba.

а) C. I. L. III. 1310.
D · M ·
P · MARCINi MACRi PROC -AVGG Mezzerius jegyezte először fel.

3) C. I. L. III. 1311.
MEMORiae
PAPIRii · RVFI EA
//PINAPQ · PROC
AVRAR · LIBERT ETHE
REDES · PATRONO · PI
ENTISSIMO · feCER

A procuratoroknak e régebben ismert sorozatát saját kutatásaim egy hetedikkel egészítek ki, Aelius Sostais (vagy tán Sostinus ?) proc(urator)x) személyében, kinek érdekes oltárkövét a Zalatnától 2 kilométernyire eső Petrozsány helység gör.-kel. templomának oltárául használják. Az eredetileg Jupiternek, Junónak és Minervának szentelt oltár ma a kereszténység szolgálatában állt.
Az ily módon hétre kikerekített procuratori statushoz járulna még két más kettő, kikről beneficiariusaik útján nyerünk értesülést. Így Kr. u. 161-ben T. Aurelius Diodes beneficiarius procuratoris Jupiternek oltárt szentelt. Egy másik Satrius Felír benefiriarius Domno és Domníe (Jupiter és Juno) szentel bizonytalan időben oltárt. Nem lévén megnevezve egyik procurator sem, ily módon természetesen azt sem állapíthatjuk meg, vájjon a már ismertek valamelyikéhez tartoztak-e e beneficiariusok, vagy azoktól különböznek?

I . Ο · M ·
IV NONI REGINAE
MINERVAE
PRO SALVTE ET VICTORIA
ET INCOLVMITATE
MARCI AVRELI ANTONII
FELICIS AVGVSTI ET
IVLIAE AVG MATRIS EIVS
CASTRORVM SENATVS
ET PATRIAE
AELIVS SOSTAIS [SOSTINVS(?)J PROC


Forrás: Téglás Gábor: Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról