logo

XI Quintilis AD

De manumission bus

Az óvilágban a rabszolgák vagyont képviseltek, a szabad polgárok minden munkát velők végeztettek, általuk szereztek, ügyességüket saját hasznukra fordították. Azért a rabszolgáknak fölszabadítása iránt számos törvény intézkedett, hogy úgy az urak, mint a hitelezők érdekei kellőkép meg legyenek óva. Ez oknál fogva a manumissiók is érdekes és gyakorlati témáúl szolgáltak a jogászoknak, melyet többek között Gaius is egy külön monográfiában földolgozott.

1. Kérdés: ki szabadíthatja fel az el zálogosított rabszolgát? Gaius azt mondja, hogy az elzálogosított rabszolga teljes joggal az adósé, a ki ennélfogva formaszerűleg föl is szabadíthatja, hacsak a lex Aelia Sentia nem áll útjában, az adós fizetésképes s a hitelezők kijátszástól nem tarthatnak. Ez igen természetes, mert az elzálogosítás még nem fosztja meg a tulajdonost a dolga (ilyen volt jogilag a rabszolga) felőli rendelkezéstől.

2. És ki szabadíthatja fel az elhagyományozott rabszolgát? Gaius szerint a feltételesen elhagyományozott rabszolga a föltétel függőben léte alatt az örökösé ugyan, de ez még sem szabadíthatja fel őt, nehogy a hagyományosnak esetleg igazságtalanságot okozzon.


Forrás: Dr. Bozóky Alajos - Gaius Római jogi Institutióinak négy könyve