logo

X Quintilis AD

Ad legem iulia et papia

Ez volt ama híres törvény, mely által Augustus az erkölcs hanyatlást föltartóztathatni, a családi élet tisztaságát helyreállíthatni vélte. Egyrészről a házasságkötéseket mindenképp előmozdítani, másrészről a gyermektelen és nőtlen embereket mindenféle vagyoni hátrányokkal sújtani akarta, mert azt hitte, hogy a jutalom és büntetés eme combinatiója által sikerülni fog a társadalmat megjavítani. A törvény hátrányai mélyen belevágtak az életbe, kivált a házassági, családi és örökjogba, úgy, hogy a leghíresebb jogtudósok (p. Paulus, Ulpianus, Marcellus, Mauricianus, Terentius Clemens s a mi Gaiusunk is) érdemesnek tartották arra, hogy vele behatóan foglalkozzanak. E commentárjára maga Gaius is utal institutióiban. (III. 54.)

1. Az örökség megszerzésének sok tekintetben volt evvel a törvénnyel összeszőve. Igen gyakran az örökség megszerzése föltételhez volt kötve, s mindig akadtak örökséghajhászók, kik a törvény által fölbiztatva leskelődtek, vájjon nem lehetne-e ahhoz az örökséghez jutni, melytől a kinevezett örökös a föltétel megfogyatkozása következtében elesett? Gaius egyik helyen így nyilatkozik: Aki két örökrészre lett kinevezve, még pedig az egyikre feltétlenül, a másikra valamely föltétel alatt s elfogadván azt a részt, melyre föltétlenül lett kinevezve meghal, minekutána a föltétel teljesült. az megszerezte a másik részt is, mely ennélfogva most az ő saját örökösét illeti. A ki egyszer valamely részből örökössé lett, akaratlanul is megszerzi ez által az elesők részét, vagyis az elesők részei akarata ellenére is hallgatag szintén neki jutnak (hozzászaporodnak), így tehát caducorum vindicatióról szó sem lehet.

2. Az annyira elharapózott mérgezések, divatba jött az a szokás, hogy az örököshelyettesítést külön lepecsételt okmányba foglalták, melyet csak a kinevezett örökös halála után volt szabad felbontani. Nyilván találkoztak olyanok, a kik ezen fennakadtak, de Gaius határozottan kimondja: «valamint a fiókvégrendelet a fővégrendelet egy részeként tekintendő, úgy a külön lepecsételt okmány (secundae tabulae) is a fővégrendelet kiegészítő része gyanánt veendő.


Forrás: Dr. Bozóky Alajos - Gaius Római jogi Institutióinak négy könyve