logo

XI Quintilis AD

Ad edictum urbicum

A praetor urbanus edictuma a ius honorarium forrása volt. A praetorok szereztek érvényt a méltányossági elvnek a ius naturale és a ius gentium alapján ; működésük által igen nagy részben járultak a ius civile fejlesztéséhez, mert egészséges tapintatuknál fogva kitűnően értették ahhoz, mint kelljen a mindennapi élet gyakorlati követelményeinek eleget tenni. Könnyen érthető tehát, hogy a jogászok kiváló előszeretettel foglalkoztak a praetori edictummal.

1. Tisztán a hagyománnyal terhelt örökös akaratától függő hagyomány nem állhat meg. Ilyennek azonban nem tekinthető, midőn az örökös utasítva lett, hogy csinálja, hogy Luciusnak 100 forintja legyen. Világos, hogy az örökhagyó Luciusnak 100 forintot akart juttatni; az örökös tehát arra kényszerítendő, hogy Luciusnak 100. ft-ot adjon, mert, úgymond Gaius, senki sem csinálhatja ki azt, hogy nekem 100 ft-om legyen, hacsak ide nem adja.

2. A falcidiai negyed nem vonható le a hagyományosoktól, ha az örökös azt már az örökhagyó saját akaratából (ex iudicio defuncti) megkapta, ez esetben tehát a hagyományokat minden levonás nélkül kell kifizetni. Ámde ilyen eset nem forog főn akkor, midőn az örökös például örököstársától kap valamit hagyományképen, habár ugyanabból a hagyatékból; ez a falcidiai negyedbe be nem tudható, következőleg, ha csak ezen utólagos szerzemény egészítené ki a negyedet, az örökös a hagyományosoktól a teljes negyedet van jogosítva levonni.


Forrás: Dr. Bozóky Alajos - Gaius Római jogi Institutióinak négy könyve