logo

XXI Martius AD

Auxiliaris vicusok és territóriumaik

Ezek után szükséges megvizsgálnunk az eddig ismert, olyan polgári territóriumokat említő feliratokat, amelyeket korábban mindig a katonai territóriumok bizonyítékai közé soroltak.


Territórium vici

1. Matrica (AÉp 1980, 712).
[ pro salute] / civerom[anJ/or(um) territ(orii) /
Matric/ensium / Ael(ius) Vic[t]/or vet(eranus) [leg(ionis)] /II adi(utricis) /PATER[-].

2. Dunaújváros eredetileg Vetus Salina (CIL III 10305).
[signum (?) et ar]am geni(i) civib(us) R(omanis) / [et consist(entibus) terrijt(orii) Vetuss(alinensium) quae M(arcus) Ulp(ius) /[ex tesjt(amento) (sestertium) (denis milibus) n(ummum) fieri iusserat / [M(arcus) Ulp(ius) (?) -] m(unicipii) A(quinci), d(ecurio) c(oloniae) Murs(ae), sacerd(os) / [pr(ovinciae) P(annoniae) Inf(erioris), p(rimus)p(ilus) (?) IJeg(ionis) XII Fulm(inatae), in memoriam / [patris loco celeberrimo (?) tjerritori(i) ex (sestertium) (quadragenis milibus) n(ummum) fecit.

Az utóbbi már két említett feliraton a matricái alapján bizonyosan territorium Matricensium, a másokon pedig nagy valószínűséggel Vetussalinensium szerepel. Utóbbit minden bizonnyal [loco publico tejrritori(i) állították fel.

3. Chester le Street (RIB 1049). [Imp(erator) Caes(ar) M. Aur(elius)Antoninus / perepet(uae) sal (uti) et usibus ] eq(uitum) / [alae AntoniJnianae / aquam per agros t[errit(orium)q(ue) / [pedes] induxit / [balneum a sjolo in/[struxit sub cura Jdiani leg(ati) / [Aug(usti) pr(o)pr(aetore) Sabino II et Anjullino co(n)s(ulibus).

A párhuzamok alapján (ILS 5759) bizonyosan vizet vezettek be a territorium területére és valószínűleg a táborba, valamint fürdőt építettek Kr. u. 216-ban. Sajnos a töredékesség miatt nehezen egészíthető ki a felirat, de a t]errit(orium)q(ue) olvasat (Egger) alapján lehetséges, hogy nemcsak a territorium területére, hanem az előtte említett táboréba is bevezették a vizet.
A territorium szó utániak hiányoznak, de itt aligha szerepelhetett a táborban állomásozó csapategység neve, amelyet egyébként a felirat első sorában már említettek, hanem sokkal inkább a matricáihoz hasonló pluralis genitivusos alak. Mócsy azon véleményével, hogy figyelmen kívül kell hagyni a töredékessége miatt, nem érthetünk egyet, mivel a felirat kétségkívül egy auxiliaris tábor mellett került elő, kiegészítése pedig nagyjából biztos.

4. Ulmetum (CIL III 12491). C(aius) Iul(ius) C(aii) f(ilius) Quadr[at(us)] / memoriam si/bi et Iuliae Te/rentiae con/iugi suae se vi/vo per liberos / suos fecit lo/ci princeps / quinquenn/alis territo[rii] / Capidavensis.

5. Sucidava (IDRII 190). [D]eae Nemesi /pro salute Aug(ustorum duorum) / curial(es) territ(orii) Suc(idavensium) / [tejmplum a solo / restituerunt.

6. Hisarlaka (Abritus, AÉp 1985, 765, A. D. 244-247, mérföldkő). Imp(eratori) Caes(ari) / M(arco) Iulio / Philippo / pio fel(ici) invi(cto) / Aug(usto) et M(arco) / Iulio Phili

po nob(ilissimo) Caesa/res (sic) per / territórium) Abri(tanorum) / m(ille) p(assuum) I.

A mérföldkő különleges jelentőséget kap a territóriumok kiterjedésének vizsgálata kérdésében. A mérföldkövet egy mérföld távolságban állították valószínűleg a katonai tábor kapujától számítva, mégpedig per territorium Abrittanorum. A mérföldkövet valószínűleg a territorium határánál állíthatták fel, erre vonatkozhat a per praepositio. Ebben az esetben a territorium kiterjedése a tábortól az egyik irányban csak egy római mérföld!

A mérföldkő jelentőségét külön növelik azon carnuntumi feliratok, amelyeken cives Romani consistentes Carnunti intra leugam-ot említik meg (Piso 1991, Nr. 1-3). Az utóbbi intra leugam kifejezés vezette I. Pisot említett tanulmányának megírására, amelynek során a topográfiai adatok vizsgálata során arra a meggyőződésre jutott, hogy valamennyi canabae intra leugam helyezkedett el, és ez a határa a katonai territóriumnak (1 leuga = 2,2 km).
Véleményem szerint, bár a Piso által felvázolt adatok meggyőzőnek tűnnek, a canabae intra leugam vannak többségben, és kb. ilyen távolságra helyezkednek el a táboroktól a polgári települések (korábban vicusok, majd municipiumok és coloniak), semmi esetre sem szabad általános következtetéseket levonnunk. Az ugyanis aligha elképzelhető, hogy egységes rendeletre szabták volna meg a távolságokat, nem véve figyelembe minden egyes hely külön földrajzi sajátosságait.
Kizártnak tartom, hogy az intra leugam terület a katonai territóriumra vonatkozna. Sokkal inkább ez a távolság adja a canabae önálló territóriumának vagy a település közvetlen környékének a mértékét, mivel a tábor közvetlen környékén az helyezkedett el, mint a későbbiekben látni fogjuk. A Piso által megfigyelteknek két szempontból van jelentősége:

I. Már Mócsy Andrásnak is feltűnt, hogy a pannonai legios táborok és polgári városok közötti távolságok nagyjából megegyeznek. Ugyanez érvényes a Piso által idézett többi város esetében is. A szabályosság úgy látszik, ahogy már Mócsy is feltételezte, előre eltervezett lehetett (Mócsy 1953, 101). A távolságok azonban korántsem minden esetben pontosan 1 leugányira vannak (1,7-2,5 km közöttiek). Arról lehetett inkább szó a távolságok kihagyásánál, ahogy már Mócsy is feltételezte, hogy a fejlődő városok és territóriumaik számára előzetesen helyet biztosítottak.
Nem számol Piso azzal a ténnyel sem, hogy a mérföldadatokat pl. nem a romai miliarium aureumtól vagy a locus gromaetól számolták, hanem mindig az adott település szélétől (ha van városfal, akkor attól). Macer Dig. 50, 16, 154: mille passus non a miliario urbis, sed a continentibus aedificiis numerandi sunt. Ugyanez figyelhető meg egy lancesteri mérföldkő esetében (RIB 2272), amelyet 4,5 mérföldre találtak az erődtől (Sommer 1984, 25-26).

2. Jelen helyen szükséges felhívnom a figyelmet Gaius egyik helyére, amely a Roma városi magistratusok illetékességének területét szabályozta (Inst. 4, 104). Legitima sunt iudicia, quae in urbe vel intra primum urbis Romae miliarium inter omnes cives Romanos sub uno iudice accipiuntur Roma városán kívül az egymérföldes határ a provinciákban is érvényes volt: lex col. Gén. c. 91: quicumque decurio ... huiusque col. domicilium in ea col, oppido propiusve it oppidum p(assus) M non habebit ... is ea col. ... decurio ne esto ... lex Imitana (AÉp 1986, 333) XB: Itaque iis omnibus ... denuntiandi intra it municipium et mille passus abeo municipio...
Nem tartom kizárhatónak, hogy a camuntumi felirat esetében is ez a lehetséges határ került a szokásos mérföld helyett leugában megadva.

3. Egy afrikai felirat alapján, amelyen a term(inus) leugae coloniae Canopitanae kifejezés szerepel, azonban sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy a leuga a camuntumi felirat esetében is egyszerűen territóriumot jelent. Ebben az esetben a camuntumi intra leugam feliratok a canabae territóriumára vonatkoznak (lásd lejjebb).
A „katonai territóriumok” mértékének megítélésénél szükséges figyelembe vennünk a Malata auxiliaris táborától számolt római mérföldköveket is (a Malata Cusum XVI MP-Nero-Claudius GothicusCIL III 3700-3703). Általánosan elfogadott megítélés szerint ugyanis egy meghatározott helytől (ezek a limesen a legiostáborok) való mérföldadat-számítás csak az adott hely (város) territóriumán belül fordult elő. Ezek alapján viszont azt a valószínűnek látszó eredményt kapjuk, hogy Malata territóriuma Cusum felé XVI mérföldre nyúlt ki. Itt szükséges megemlítenem a híres engelhartszelli mérföldkövet (CIL III 5755 = 11846), amelyet Boidurumtól XV mérföldre, tehát majdnem azonos a két adat, keletre állítottak fel.


Territorium canabarum

1. Iglita-Troesmis (AÉp 1980, 818). Felirata: ... territorfii Troesmensium templjum a so[lo fecerunt vet(eranis) et c(ivibus) R(omanis) con]sistenti[bus Troesmi ad leg(ionem) VMac(edonicam)]. Az építési felirat Kr. u. 163-ból való. Ez is bizonyítja, hogy a canabae is rendelkezett territóriummal, hasonlóan a vicusokhoz.

2. Regensburg (CIL III 14370 = ILS 7111 = AÉp 1970, 70 = AÉp 1986 534). A sokat vitatott Vulcanus-oltár feloldása Bogaers felvetései ellenére a legvalószínűbb módon, hogy Aurelius Artissius aedil(is) territor(ii) conir(ibuti) et k(anabarum) R(eginensium). A némileg erőltetett ektranei feloldás kevéssé valószínű, mivel az extraneus ilyen vulgaris formája latin feliraton még nem fordult elő, a példának hozott görög átírás általánosítása veszélyes.
A territorium contributum kifejezéssel kapcsolatban kibontakozott vitában Berard véleményét tartjuk elfogadhatónak. Annyi látszik bizonyosnak, hogy a contributio jelen esetben azt jelenti, hogy egy territóriumot hozzácsatolnak a canabaeéhoz. Nem elképzelhetetlen, hogy Mócsynak volt igaza és a korábbi auxiliris tábor vagy inkább vicus territóriumát csatolták hozzá.

Mindezek alapján láthatjuk, hogy mind a canabae, mind az auxiliris táborfalvak esetében a települések önálló territóriummal kellett, hogy rendelkezzenek, hiszen egyszerűen elképzelhetetlen, hogy a municipiumok és coloniák elnevezéséhez hasonló territorium elnevezések (földrajzi névből képzett lakosok pluralis genitivusa colonia Aquincensium territórium Matricensium) a katonai táborokra vonatkozzanak.
A katonai territóriumok esetében ugyanis mindig a kérdéses csapattest neve áll genitivusban. Nyilvánvalóan azért ismerünk több feliratot a vicusok esetében, mivel jóval több vicus volt, mint canabae. A feliratok földrajzi elhelyezkedéséből a korábbi feltételezésekkel szemben (Mócsy, Berard) teljesen világossá vált, hogy az európai provinciák mindegyikében ez volt a helyzet Britanniától Moesiáig. Míg a katonai territóriumok esetében az usus tűnik valószínűnek, addig a vicusok esetében a possessio.
Kovács Péter