logo

VII December AD

Marcus Antonius Terens az ünnepelt disznó és marhakereskedő sírfelirata

CIL VI 33887.


Rómában, a Via Praenestina mellől előkerült felirat. Ma a Római Nemzeti Múzeumban (Museo Nazionale Romano) őrzik.

Kr. u. 2. század.


A túlvilági szellemeknek (Dis manibus). Marcus Antonius Terensnek, Marcus fiának, a Claudia tribusból, aki Misenum városából származik (Marco Antonio Marci filio Claudia tribu oriundo civitate Miseni) és saját hazájában minden közterhet viselt és minden tisztséget betöltött (omnibus muneribus et honoribus patriae suae perfuncto), az igen ünnepelt disznó- és marhakereskedőnek (negotiatori celeberrimo suariae et pecua¬riae) (állították) fiai és örökösei, Marcus Antonius Teres és M(arcus Antonius) Proculus, az ő (értsd: apjuk) akaratának megfelelően (MM [= Marci] Antonii Teres et Proculus füi et heredes secundum voluntatem ipsius).


Az elhunyt sertés- és szarvasmarha-kereskedelemből származó gazdagságánál fogva Misenum városában az ordo decurionum tagja lett, viselte az azzal járó közterheket, és betöltötte a helyi előkelőségeknek lehetőségként kínálkozó összes tisztséget. Fiai, akik egyben örökösei is voltak, síremléket állítottak neki.
A római névadás hagyományainak megfelelően mindketten apjuk praenomenét és nomen gentiléjét örökölték - ezt a felirat a Marcus praenomen MM (értsd: Marcus többes száma, azaz Marci) rövidítésével, illetve a nomen gentile szintén többes számban (de nem rövidítve!) megadott formájával (Antonii), valamint az individualizált cognomen révén adja meg. Az idősebbik fiú az apa cognomenét örökölte, a fiatalabbik talán az anyáét.