logo

V December AD

Germania földrajzi elhelyezkedése

Germania, a germán nép lakta terület. Ennek határai a folytonos vándorlások korában természetesen minduntalan változtak. Miután a germán nép rokonaitól, a többi indoeurópai néptől elvált, legrégibb meghatározható lakóhelye az Elbe és Oder közötti terület lehetett.

Körülbelül a Kr. e. 4. században egy részük a skandináv félszigetre vándorolt (északi germánok); később (Kr. e. 300 körül) egy másik rész a Visztula felé nyomult (keleti germánok), ennek egyes részei később egész a Fekete tenger mellékeire húzódtak; a harmadik rész (Kr. e. 200 és 100 körül) az Elba és Rajna közötti területet foglalta el (nyugati germánok). Ez utóbbiak azután Dél felé is terjeszkedtek s a Kr. e. 1. század első felében már a felső Rajnán is átkeltek s valószínűleg ellepték volna Gallia területét is, Caesar azonban megakadályozta további előnyomulásukat.
Ekkor a Majnától Északra terjedő területen a Rajna folyam volt Germania nyugati határa, a Majnától Délre a Rajna bal partján (a mai Pfalzban és Alsó Elsasban) is voltak germán törzsek lakóhelyei. A déli határ ez időtájt nagyjában a Duna volt. Körülbelül ezt mondja a Tacitus-féle meghatárolás is, a mely egyébként nem elég pontos és megbízható.

A Caesar utáni császárok Germania déli határát jobban Észak felé tolták: a limes az alsó Majnától a mai Regensburgig húzódott, innen Keletre azután a Duna maradt a határ. Germania keleti határa nem állapítható meg teljes pontossággal: a szláv népektől a Visztula választotta el a germánokat, a felső Visztulától Dél felé – Müllenhoff szerint – az a vonal lehetett a határ, melyet onnan körülbelül a mai Vác vidékére húzunk a Dunához.

A nyugati germánok területét Északon a mare Suebicum (Keleti tenger) és a Germanicum (Északi tenger) választotta el a fajrokonaiktól lakott Skandinaviától.

A tágabb értelemben vett Germaniának – a Scandiae insulae beszámításával – az Oceanus septentrionalis, az Északi jeges tenger, volt a határa. Későbbi századokban főleg Dél felé terjeszkednek a germán nép egyes törzsei.


Forrás:
Pecz Vilmos: ÓKORI LEXIKON
Készült az 1902-1904 között Budapesten, a Franklin Társulat által 2
kötetben kiadott mű reprintje alapján.
A MEK-változat az ISZT támogatásával készült
Hungarológiai Alapkönyvtár

http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/