logo

XXVII Februarius AD

A kronológiai keret

A 354. évi felkelés időrendjének megállapításában Libanios önéletrajzi feljegyzéseiből indulhatunk ki (Or. 1, 95-116). Ezek szerint Libanios megérkezésekor Gallus caesar és az Antiochia-i curia ellentéte már teljes egészében kibontakozott. A curia tagjai, „csupa derék ember börtönben várták ítéletüket, köztük Zénóbios is, Libanios tanítómestere. Megérkezésének másnapján kiengedték őket, úgy, hogy Libianos jövetelét a közvélemény egy „jóságos szellem1megérkezésével hozta kapcsolatba.
A curia tagjainak szabadon bocsátásával a nyugtalanság nem ült e Libianost Gallus caesar előtt varázslással vádolták meg és alig kerülte el a száműzetést. Az iskolanyitás is nehezen ment. Csak akkor javult meg Libianos helyzete, amikor iskoláját az agora mellett helyezte el (Or. 1, 103). Nem sokkal ezután következett be a tüntetés. Ez az esemény Libianos helyzetében is gyökeres változást hozott. Két rétor-vetélytársa közül az egyik, Eubulos, menekülni volt kénytelen, a másik, Zénóbios, a fogság s az izgalmak következtében ágynak esett, s hamarosan meghalt. Libanios iskoláját áthelyeztette a buleutéi ionba, tanítványainak száma is ugrás-szerűen emelkedett.
Mindez a 354. év nyarának végéig következett be. A zendülésnek azonban már korábban kellett végbe mennie. Kirobbantó oka ugyanis a hosszan húzódó éhínség és, mint Amm. kifejezetten mondja, a nagyobb éhségtől való félelem. Ezért a felkelést nem tehetjük az aratás (Szíriában máj.-jún.): utáni, de még csak nem is az azt közvetlenül megelőző időre, hanem legkésőbb febr.-márc. hónapra. Ezt követte Gallus további dühöngése, Montius és társainak pere és kivégzése, Domitianus praef. praet. Orientis megölése, majd Gallus visszahívása, amelyet - szintén egy-két hónap elteltével - követett kivégzése 354 nov. vége felé. Alighanem közvetlenül Gallus visszahívása elé, vagy után esik a meggyilkolt Domitianus utódjának Strategius - Musonianusnak megérkezése (legkésőbb 354 július közepén). Strategiust Libianos már mint a város vezető rétora üdvözölte (Ep. 405, 7). Mindjárt Gallus távozása után kezdte meg Strategius Theophilus halála miatt a vizsgálatot.

Az események időrendje tehát a következőképpen alakul:

353. dec. - 354. jan. Fenyegető éhínség Antiochiaban - Gallus és a curia konfliktusa. - A curia tagjainak letartóztatása.

354. jan. - febr. Libanios megérkezése; a curia tagjainak kiszabadulása.

354. febr. -márc. Varázslási per Libanios ellen; anyagi nehézségek; az agora melletti iskola megnyitása.

354. márc. Antiochiai tüntetés.

351. ápr.- máj. Gallus hierapolisi expedíciója. - Domitianus és Montius megöletése; Montius társainak pere.

354. jún. – júl Libianos Strategius praei. praet. Orientis. - Gallus visszahivatása.

354 aug. Libanios iskolájának áthelyezése a curia épületébe. - Az antiochiai zendülés miatt bírói eljárás kezdete.

354 szept. Libanios legrégibb arutiochiai levelének időpontja (Ep. 391).

354 nov. Gallus megölése.

Ez, a részben relatív kronológiai adatok egybevetésével készült időrendi tábla két, a szakirodalomban előforduló pontatlanság helyett ad precízebb adatokat.

1. A Gardthausen-féle kiadás, az azt átvevő magyar Pirchala-féle fordítás, úgyszintén E. Stein a zendülést a 353 évre teszik. A fentiek szerint ezt az adatot 354-re kell javítani.

2. Seeck és mások Libanios iskolaalapítását a Gallus távozása utáni időre teszik. Ezzel szemben Libanios adatai szerint az első, piaci iskola megalapítása mindenesetre megelőzte a felkelést, a második (curiai) iskoláé pedig Strategius kiküldetését. Libanios helyzetének gyökeres, kedvező változása is még Gallus idejére esik. Seeck megállapítása Lib. Ep. 391, 10-en alapszik, mely szerint „a rém eltávoztával nyitottam meg iskolámat. Libanios adatát azonban a curiai iskola megnyitására kell vonatkoztatnunk, nem pedig általában tanítói működésének kezdetére. Libanios a korviszonyokból és egyéniségéből kifolyólag azt óhajtotta hangsúlyozni, hogy működése csak a - levele keltekor már kegyvesztett és kivégzett - caesar halála után indulhatott meg.

A fentiek alapján az antiochiai megmozdulással kapcsolatos eseményeket két, egymástól jól megkülönböztethető szakaszra kell bontanunk:

1. Gallus és a curia konfliktusa.

2. Az antiochiai zendülés.


Forrás: Hahn István Egy városi felkelés a kései császárkor idején