logo

XXVII Novembris AD

Záró gondolatok (Az állami büntetőhatalom megjelenése Rómában)

Ahogyan azt az előzőekben láthattuk a principatus időszakára kialakult cognitiós eljárás keretében, már egy olajozottan működő szervezet említhető, mely a központi jogérvényesítés tulajdonképpeni talpköveként funkcionál. Álláspontom szerint, ahhoz, hogy ez, a császári büntetőhatalom által kialakított büntetőjog közjogi szerepet tudjon betölteni, három esszenciális, egymásra ható, és szoros kapcsoltban álló feltétel együttes teljesülésére van szükség.
A büntetőjog, mint közjog az egyéni érdekek fölé „emelkedve” már a közérdeket hivatott szolgálni, ami a közhatalom, azaz a közrend működésének kiépítésében, fenntartásában és gyakorlásának szabályozásában nyilvánul meg. Mindez magában hordozza a közjogi jelleg következő kardinális pontját: a közhatalom eredményeképpen az állam és polgárai között megjelenő, alá-fölérendeltségi, vertikális viszonyrendszert. Az állam ezen fölérendelt szerepéből származó hatalmi túlsúly keretében többletjogokkal rendelkezik, melyek harmadik központi feltételként, magukban hordozzák a közvetlen kényszer alkalmazásának lehetőségét. Véleményem szerint ez a három feltétel a római büntetőjogi fejlődés során fokozatosan kialakult és meg is valósult, ezért a ius criminale Romanum a principátus idején már inkább a közjog és nem a magánjog alá sorolt jogterületként említhető.

A principátus idején elmozdulás figyelhető meg a közjogi jellemvonások felé, amely elmozdulást a mommseni familiáris szemlélet dimenziója hozza magával és ez vezet egyben a közjogi jellemzők megerősödéséhez, azaz: a korábbi magánjog-érvényesítés egyre inkább közjog-érvényesítésbe csap át, az egyéni érdekek mellett megjelenik a közérdek és a korábbi mellérendeltségi viszonyok helyett már mindinkább egy alá-fölérendeltség viszonyrendszer említhető a büntetőjog esetében.
Álláspontom szerint e jellemzők tekintetében a principátus időszakára kialakult állami szabályozás alá kerülő - a cognitio extra ordinem gyakorlatában is kirajzolódó - római büntetőjog magánjogi arculatát levetkőzte és ennek következtében közjogként való definiálása helytálló lehet.Forrás: Frank Máté - A Cognito Extra Ordinem kialakulása - Az állami büntetőhatalom központi jogérvényesítés megjelenése Rómában