logo

I December AD

A császári főhivatalnoki tisztségek kialakulása.

A praefectus praetorio tisztsége volt ezek közül a legfontosabb, mivel ő volt a császári testőrgárda főparancsnoka, és hivatala egyben a lovagrendi karrier csúcsának is számított. Kinevezésére a lovagi rend tagjai közül került sor határozatlan időtartamra, a princeps általi visszahívásig. Az Itáliában állomásozó katonai erők parancsnoka lett, illetve Róma 100 mérföldes körzetén túl büntető jogszolgáltatási jogkörrel is bírt.
A 3. századtól kezdve utolsó fokon eljáró bíróként döntött a császár helyett (vice sacra) a büntető fellebbezési ügyekben. Polgári ügyekben a provinciái helytartók ítéletei elleni fellebbezéseket is elbírált. Ennek következtében a Severusok idején a katonai erényekkel bíró praefectus praetoriókat a jogászi felkészültségűek váltják fel. akik között számos elsőrangú jogtudóst (Papinianus. Ulpianus. Paulus) is találunk.

Hivatali rangját tekintve a legtekintélyesebb a praefectus praetorio mögött a praefectus urbi, Róma városának rendőrfőnöke volt. Hivatalának polgári jellege ellenére parancsnoksága alatt állt a városi rendőrség (cohors urbana), amelynek segítségével a fővárosi közrend fenntartásáról gondoskodott, átvéve az aedilisek hatáskörét. Emellett Rómában és a város határától számított 100 mérföldön belül bíráskodott a hatáskörébe utalt büntető és polgári ügyekben. ítéletei ellen a császárhoz lehetett fellebbezni. Egyedüli praefectus, akinek a tisztét senatori rangúval töltötték be.

Rangban a praefectus urbit követi a praefectus vigilum, a városi vagyonőrség és tűzoltóság csapatának parancsnoka. A szervezet Augustus alatti felállítását a polgárháborús időkben meggyengült közbiztonság helyreállítása és a proletár lakónegyedek fokozott tűzveszélyessége indokolta. A tisztséghez kapcsolódott egy szűkebb körű büntető és polgári bíráskodás.

A főváros élelemellátását már Augustus elvonta az aedilisektől és feladatukat a praefectus annonae-re bízta, aki kiterjedt jogosítványokat kapott gazdasági tekintetben, főleg azért, hogy biztosítani tudja a frumentatiót, az ingyenes gabonajuttatást a városi la-kosság részére.
A császári igazgatás kiterjesztése Itáliára és a provinciákra rendkívül megnövelte a központi és a helyi szervek közötti iratforgalmat. Elsőként Augustus szervezett iratok küldésére egy állami szervezetet, az állami postaszolgálatot (cursus publicus), élén a praefectus vehiculorummal, a birodalmi „főpostamesterrel”. 


Forrás: Részletek Jakab Éva és Pókecz Kovács Attila Egyetemes államtörténet I. c. munkájából