logo

XXXI Maius AD

Bevezető (A censori regimen morum mint a felelősségre vonás intézménye)

A jogi felelősség és a regimen morum együttes vizsgálata, amit a jelen tanulmány címe ígér, több szempontból is kérdésesnek tűnhet. Aggályos a fogalmak történeti ér-vényesülése közti nagy időbeli távolság. Milyen alapon vethető össze a Kr. e. 5. század közepe és az 1. század vége között létező tevékenység a jogi felelősségnek in abstracto 18. század második felében kialakult fogalmával? De az összehasonlításra váró fogalmak önmagukban véve sem kellőképpen tisztázottak. Mi volt a regimen morum társadalmi funkciója valójában? Létezik-e, létezhet-e egyáltalán a felelősség fogalmának megnyugtató, egzakt meghatározása? Tovább lépve, joggal fölvethető az a kérdés is, mennyiben lehet érdekes a censori erkölcsbíráskodás a jogi felelősség szempontjából? Egyáltalán összevethető-e, és milyen alapon az antik regimen morum mögött rejtőző felelősségi rendszer a jogi felelősségre vonatkozó modern elméletek-kel? Milyen veszélyekkel jár, és milyen eredményekkel kecsegtet ez az összehasonlítás?

A tanulmány célja, hogy mind a jogi felelősség, mind a regimen morum fogalmát újabb aspektusokkal kísérelje meg gazdagítani a vizsgált jelenségek egybevetése, az összehasonlító módszer alkalmazása révén. E gondolati folyamat során az elemzés szükségszerűen introspektívvé válik, vagyis nemcsak a vizsgálat tárgyairól, de magáról a vizsgálati módszerről is újszerű megállapításokat szolgáltathat.

A következőkben az összehasonlítás néhány előkérdéséről, majd a regimen morumról és a jogi felelősség fogalmáról, végül a komparatív analízis eredményeiről lesz szó.


Forrás: Deli Gergely A censori regimen morum mint a felelősségre vonás intézménye