logo

XXVIII Novembris AD

Lictorok

A fasces fogalmától elválaszthatatlan az azt hordozó lictorok személye, akik fizetett közfeladatként, élethossziglan látták el megbízatásukat. A lictorok Rómában a polgárok tradicionális öltözetében, a togában jelentek meg, míg a hadra kelt seregnél katonai köpenyt viseltek.
A lictorok alapvető feladatai közé tartozott az általuk kísért, közfeladatot ellátó főtisztségviselő rangjához illő fellépésének biztosítása. Ők kopogtattak be például abba a magánházba, melybe a magistratus hivatalos célból belépett, de ugyancsak lictorai biztosítottak szabad utat a főtisztségviselő számára a tömegen való áthaladása során.
Alapvető feladataik körébe tartozott még a magistratustól elrendelt alkalmi jellegű intézkedések foganatosítása, vagy testi büntetések (pl. korbácsolás) végrehajtása. Intézkedési jogkörüknél fogva, a velük rendelkező magistratus utasítására, letartóztathatták és őrizetbe vehették a polgárokat is.

romaikor_kepA valószínűleg már az etruszk királyok kíséretében is megtalálható lictorok száma az általuk kísért tisztségviselő rangja szerint változott. Az államhatalmi tényezőnek minősülő tisztviselők az imperiummal felruházott consulok voltak. Őket elvben 12 lictor kísérhette. Rangban a consulok után következtek a praetorok. Nekik Rómában, a városban 2, a falakon kívül 6 lictor járt.

A legerősebb hatalma a dictatornak volt: őt - a kezében összpontosuló főhatalom (summum imperium) tárgyiasult kifejeződéseként - 24 lictor illette meg. Lictorok kísérték a fontos állami kultuszt végző, az örökkön égő tűz táplálását ellátó Vesta-szűzeket is.

A császári hatalom teokratikus jellegű átalakítására törekvő Domitianus uralkodásának (Kr. u. 81-96) idejétől 24 lictor kísérte a princepseket, akár a köztársasági Róma dictatorait. Rangjának megfelelő számú lictor illette meg a császári provinciák helytartóit, legátusait is.Szlávik Gábor: Tóga, tunika, vesszőnyaláb