logo

XXVI Januarius AD

A templomban való rabszolga-felszabadítás szabályozása

A régi római jog (az ún. civiljog) a rabszolga-felszabadítás (manumissio) három formáját ismerte: a szabadságper útján (manumissio vindicta), a polgárok névjegyzékébe való bevezetés útján (manumissio censu) és a végrendelet útján való felszabadítást (manumissio testamento). Az így felszabadított szolgák római polgárokká (cives Romani) váltak. Később a praetorok négy újabb felszabadítást módot alakítottak ki: a barátok előtt (inter amicos), a szabadságlevél kiadásával (per epistulam), a szabadságot jelképező kalap feltételével (per pileum) és a rabszolgatartó asztalához való ültetéssel (per mensam) történő felszabadítást. Az így felszabadítottak nem szerezték meg a római polgárjogot, csupán latinjogúakká (Latini luniani) váltak. Ilyen előzmények után, a nyolcadik rabszolga-felszabadítási módként jelent meg a római jogban Constantinus korában a templomban való felszabadítás (manumissio in ecclesia).

Szozomenosz szerint Constantinus három rendeletet bocsátott ki a rabszolgák templomban való felszabadításával kapcsolatban. E három rendelet közül csak az utolsó került be a Codex Theodosiamt.vba. A 321 áprilisában kiadott, s Hosius cordubai püspöknek címzett constitutio kimondta, hogy a templomban, papok jelenlétében (sub adspectu antistitum-, a rendelethez fűzött interpretáció szerint sub praesentia sacerdotum) felszabadított rabszolgák elnyerik a civitas Románál, vagyis a római polgárjogot. A rendelet további szakasza értelmében a klerikusok minden formai kötöttség mellőzésével, tanúk alkalmazása és okirat készítése nélkül is felszabadíthatták saját szolgáikat, akik ezáltal szintén római polgárokká váltak.

A császár két korábbi rendelete, mely lehetővé tette a templomban való felszabadítást, minden bizonnyal csak a latinjogot biztosította az ily módon felszabadítottak részére. A gyülekezet előtti manumissio több szempontból hasonlított a praetorok által bevezetett barátok előtti (inter amicos) felszabadításhoz.


Forrás: Sáry Pál Pogány birodalomból keresztény birodalom A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében