logo

XXIII Januarius AD

Egyéb pogányellenes rendelkezések

A pogány szertartások betiltásához szorosan kapcsolódtak egyéb rendelkezések. így például a pogány ünnepeket törölték az állami ünnepek sorából. Arcadius 395 júliusában felhívta Paphagonia helytartójának figyelmét arra, hogy egy korábbi rendelet értelmében a pogány vallási ünnepek (solemnes paganorum superstitionis) már nem tartoznak az állami ünnepnapok (dies feriati) közé.
A pogány vallás felszámolása magától értetődő módon együtt járt a pogány papság előjogainak megszüntetésével. A pogány papokat a római állam korábban többféleképpen is támogatta. A pogány főpapok például részesedhettek a mezőgazdasági ingatlannal rendelkező senatorok által befizetett éves adó (collatio glebalis vagy másképpen follis senatorius) Összegéből. Szíria pogány főpapjainak e részesedési jogát I. Theodosius törölte el 393 februárjában.
A Codex Theodosianus több rendeletéből is kitűnik, hogy a pogány papokat sokáig számos egyéb előjog is megillette: például mentesek voltak az alacsonyabb rangú közfeladatok ellátásának terhe alól, s nem lehetett őket testi büntetésben részesíteni. Arcadius 396 decemberében eltörölte a pogány papok (sacerdotes) valamennyi privilégiumát.

A pogány papok jogait helyenként jelentősebben is korlátozták. Honorius 415 augusztusában megparancsolta, hogy a pogány vallás papjai (sacerdotales paganae superstitionis) novemberig hagyják el Karthágót és a többi afrikai metropoliszt, s térjenek vissza szülővárosukba. A császár azokat, akik parancsának nem engedelmeskedtek, büntetéssel fenyegette meg."Forrás: Sáry Pál Pogány birodalomból keresztény birodalom A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében