logo

XI Quintilis AD

Matrica.

Ma ErcsiRómai táborhely Alsó Pannoniában, az Itinerarium Antonini (p. 245) szerint a dunaparti uton Aquincumtól (Ó Buda) Délre a második, még pedig 23 r. mérföldnyi távolságban tőle, a mennyire körülbelül ma Ercsi fekszik.
Találtak is Ercsiben az angolkertben egy mérföldmutatót, melyen a mp. XXVI, ha csakugyan az, körülbelül megfelel a távolságnak az aquincumi tábor és a mérföldmutató lelőhelye között.

A római tábor e kőtől 2–3 mérföld távolságban van Északra az ú. n. Kliszák alatt a battai határban. Fröhlich, Fejérmegye a rómaiak uralma alatt. Egy Érden talált, Septimius Severus idejéből (197) való felirat (CIL III 3387) szerint Claudius Claudianus helytartó praesidium vetustate coll(apsum) mutato loco manu milit(um) restitui iussit.

Minthogy Érden római táborhely nem volt, a felirat vagy a battai vagy a tétényi táborra vonatkozik. De az is lehet, hogy nem magát a tábort helyezték át, mert a praesidium mint a burgus csak őrtornyot jelentett, a minők a Duna mentén végig állottak, hogy a csempészetet megakadályozzák, mint az a CIL III 3385, épen Battán talált feliratából kitűnik, mely szerint Commodus parancsára 185-ben az egész Dunapartot burgis a solo extructis, item praesidiis per loca opportuna ad clandestinos latrunculorum transitus oppositis megerősítették.

Magából Ercsiből még a CIL 10374 feliratot ismerjük, ellenben a kliszáki táborhelyről származik a CIL III 10375 felirat, melyet a cohors (miliaria) Maurorum készített hódolata jeléül Maximinus császárnak (Kr. u. 235–238). Hogy ez a csapat képezte Matrica helyőrségét, megerősítik a bélyeges téglák, a minők nevével ellátva 3 példányban a n. múzeumban vanank.

Úgy Ercsiről mind Battáról még a legio II adiutrix s a legio II Italica tégláit (CIL III 10660. 10662) ismerjük. Az utóbbi legiótól származók annyiban meglepnek, hogy edddig csak Noricumban találtak tőle emlékeket. Végül Battán akadtak téglák exercitus Pan(noniae) inf(erioris) bélyeggel is. CIL III 10659.

Az 5-dik század elején már csak equites promoti vannak Matricában.


Forrás:
Pecz Vilmos: ÓKORI LEXIKON
Készült az 1902-1904 között Budapesten, a Franklin Társulat által 2 kötetben kiadott mű reprintje alapján.
A MEK-változat az ISZT támogatásával készült
Hungarológiai Alapkönyvtár
http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/
..