logo

XX Aprilis AD

Cicero és Caesar Galliai hadjárata (bevezető)

Nem csalatkozott Cicero, midőn egyszer azt monda Caesarnak: „Utánunk ép úgy, mint most köztünk, éles véleménykülönbségek fognak uralkodni felőled." Valóban igaz; Caesar egyike azon történeti személyeknek, kik fölött még ma is a legnagyobb hevességgel folyt a vita. Senki nála több rokonszenvet nem költött föl, és senki sem támasztott több gyűlöletet, s tagadhatatlan, hogy benne meg is volt az, a mi az egyiket, mint a másikat igazolni látszik.
Feltétlenül se csodálni, se kárhoztatni nem lehet őt; egyénisége bizonyos oldalról mindig vonzza azokat is, kiket másfelől visszataszít. Még azok is, kik tőle undorral fordulnak el, kik nem tudják megbocsájtani neki az általa végrehajtott politikai forradalmat, még azok is, ha győzelmeire gondolnak, vagy ha iratait olvassák. érzik, hogy bizonyos titkos vonzalom ragadja őket feléje.

Minél bonyolultabb, minél inkább vitás e történeti személyiség. annál több okunk van, ha felőle helyes fogalmat akarunk alkotni, megkérdezni azokat, kiknek módjokban volt ismerni őt. Cicerónak, ámbár jelentékeny nézetkülönbségek miatt majdnem egész életében a Caesarral ellentétes párton állott, két ízben mégis volt alkalma vele bensőbb viszonyban élni.
A galliai háború alatt politikai szövetségben és folytonos levelezésben állott vele; Pharsalus után ismét barátjává lett, s közbenjáróul lépett föl a győző és ennek száműzött ellenfelei közt. Kutassuk föl, hogy mit mond róla életének ezen két szakában, mikor közelebbről láthatta; s levelezéséből, mely azon korszak nevezetes embereit oly jól megismerteti velünk, szedjük össze az azon férfiúra vonatkozó tudósításokat, ki valamennyi közt a legnagyobb volt.Boissier Gaston

Fordította: Dr. Csiky Kálmán

Cicero és barátai. Tanulmány a Caesar korabeli társadalom fölött