logo

VIII Sextilis AD

A római ifjúság Caesar korában (bevezető)

A történet azon részében, melyet itt tanulmányozunk, egy sincs talán érdekesebb alak, mint Caelius. Élete megérdemli a figyelmünket. Ő nem alkot, mint Brutus, egy ragyogó kivételt kortársai közöl; ellenkezőleg: ő egészen a maga korának gyermeke, ő úgy élt, mint körülötte éltek az emberek. Az akkori összes ifjúság, a Curiók, Dolabellák hasonlók voltak ő hozzá. Azok is, mint ő, korán megromlottak, keveset gondolnak méltóságukkal, pazarolják javaikat, barátai a gyönyörélveknek; mindannyian, mihelyt tehetik, a nyilvános életbe rohannak nyugtalan dícsvágyukkal, kielégítésre vágyó nagy igényeikkel, kevés lelkiismerettel és benső hit nélkül. Az ő története tehát mind a többieké is, s tanulmányozásának az az előnye van, hogy egy fogással megismerjük azt az egész nemzedéket, melyhez ő tartozott.

Tanulmányozása pedig Cicero segélyével könnyű. Életfolyásuk és elveik oly nagy különbözése mellett is, Cicero mindenkor valami sajátságos vonzalmat érzett Caelius iránt. Ő szerette e szellemes ember társaságát, ki mindenen nevetett, s jobban találta magát vele, mint a Cato vagy Brutus-féle emberekkel, kiknek ridegsége visszariasztotta. Védelmezte őt a tör-vényszékek előtt, midőn egy asszony, kit Caelius szeretett volt, vesztére tört, s ez a védbeszéd bizonyosan a legszebbek közé tartozik mindazok közt, melyek tőle ránk maradtak. Később, midőn Ciliciába kellett mennie, Caeliust szemelte ki politikai levelezőjéül. A szerencsés véletlen úgy akarta, hogy levelei a Cicero által ő hozzá intézettekkel együtt fennmaradtak, s amaz egész gyűjteményben az ő leveleinél nincsenek elmésebb és érdekesebb tartalmúak.

Állítsuk össze mind az abban szétszórt adatokat, s ezekből próbáljuk megalkotni Caelius történetét, s így fogalmat szerezni arról, hogy milyen volt az akkori római ifjúság. Nem érdektelen dolog ez ifjúságot megismernünk, mert fontos szerepet játszott a jövendő eseményekben, s Caesar főleg azt használta föl az általa létesítendő forradalom kivitelére.Boissier Gaston

Fordította: Dr. Csiky Kálmán

Cicero és barátai. Tanulmány a Caesar korabeli társadalom fölött