logo

XX Aprilis AD

Brutus Ciceróhoz való viszonya (bevezetés)

Cicero levelei nélkül Brutus ismeretlen volna előttünk. Mivel róla sohasem beszélnek hideg vérrel, és mivel a politikai pártok megszokták az ő nevével takargatni gyűlőletöket, vagy reményüket, e miatt képének valódi vonásai korán elhalványultak. Ama szenvedelmes viták közepette, melyeket Brutusnak már csak neve is fölkeltett, míg némelyek Lucanussal majdnem a csillagok közé helyezik őt, s viszont mások, mint Dante, egyenesen a pokolra taszítják alá, nem kerülhette ki. hogy bizonyos regés személyiséggé ne váljék.
Cicero olvasása vezet bennünket vissza a valósághoz. Ez a megragadó, de elhomályosult alak, melyet a bámulat, vagy a félelem szertelenül megnagyított, az ő segélyével kibontakozik a homályból s emberi arányokat ölt föl. így közelről nézve, ha veszt is nagyságából, nyereség legalább az, hogy igazzá és élővé lesz tekintetünk előtt.

Cicero és Brutus összeköttetése tíz évig tartott. Azon levelek gyűjteménye, melyeket ez időközben írtak egymásnak, bizonyosan terjedelmes volt, mivel egy grammatikus annak kilencedik könyvéből vesz idézetet. Mind e levelek elvesztek, kivéve azon huszonötöt, melyek Caesar halála után írattak.
A többiek elvesztése dacára Brutus még mindig oly nagy helyet foglal el a Cicerótól ránk maradt művekben, főleg pedig leveleiben, hogy ott megtalálunk még minden szükséges elemet ahhoz, hogy őt megismerhessük. Ezeket fogom egyesíteni s belőlük megalkotni nem Brutus egész életírását, a mi arra kötelezne, hogy nagyon ismert eseményeknél időzzek, hanem csak Ciceróhoz való viszonyainak történetét.


Boissier Gaston

Fordította: Dr. Csiky Kálmán

Cicero és barátai. Tanulmány a Caesar korabeli társadalom fölött