logo

I Martius AD

Párversek - II. könyv

1.
Pártold, hogyha tudod, még azt is, a kit sose láttál:
Jobb a királyságnál jót téve szerezni barátot.


Vannak-e istenek és az eget bírják-e, ne fürkészd:
Arra legyen gondod, ki halandó vagy, mi halandó.

3.
A sírtól ne remegj, mert balga, ki egyre mulasztja,
Míg a haláltól fél, leszakasztani élte virágit.

4.
Kétes dolgokról óvakodj te vitázni haraggal:
Bőszült lélek előtt mély ködbe borúi az igazság.

5.
Költséget ne kímélj, a mikor kívánja a szükség,
Áldoznunk is kell, ha parancsol a perc és a körülmény.

6.
Túlságtól óvakodj, örömest érjed be kevéssel;
Vesztöl mentve hajód, ha csekélyebb vízre bocsátód.

7.
Mit szégyelned kell, okosan rejtsd táraid előtt is;
Mért feddjék sokan azt, a mi most csakis egymagadat bánt

8.
Hidd el, a rosszaknak nyereségük nincsen a bűnből;
Egy ideig bár rejtve a bűn, kiderül az idővel.

9.
Meg ne alázz senkit, mert hitvány s gyönge a teste:
Ésszel győz, a kitől az erőt megvonta a balsors.

10.
Térj ki az ellen elöl egy időre, ha nálad erősebb;
így a legyőzött fél diadalt ül sokszor a győzőn.

11.
Régi barátiddal szóharcra ne állj ki hiába:
Bármi csekély szónak némelykor nagy per a vége.

12.
Isten szándékát s útjait sorsvetve ne fürkészd:
Mit tégyen teveled, nem kérdezi tőled a fő úr.

13.
A hiú fényt-pompát ne keresd: követője irigység,
Mely ha talán nem is árt, de sok órád megkeseríti.

14.
Tűrd el erős szívvel, ha igaztalan ül elitéinek:
Nem fog örülni soká, hamisan kit pártol a bíró.

15.
Régi porok mérgét óvakodjál visszaidézni,
Mert a viszályok után csak a rossz szív tartja haragját. 

16.
Mások előtt magadat se ne dicsérjed se ne gáncsold;
Balga tesz így, a kinek sose hagy békét a hiúság.

17.
Élj a keresménnyel, de szerényen: mert ha pazar lesz
Elfogy az egyszeriben, mit szereztél hosszú időn át.

18.
Balgatag is tudj lenni, ha úgy kívánja a szükség:
Nagy bölcs az, ki, ha kell, ügyesen tud játszani balgát.

19.
Vesd meg a fényűzést, de fukarság szennye se érjen,
Mert hiba mindkettő s jó híredet elveszi egyképp.

20.
Kötve se higyj annak, ki egyet-mást százszor is állít:
Vajmi csekély hitelük, kik mindent összehadarnak.

21.
Részegen amit vétesz, te magadnak meg ne bocsássad;
Mert nem a bor bűnös, de hibás, aki ész nélkül issza.

22.
Titkos terveidet bízd hallgatag ajkú barátra,
Testi bajod gondját bízd hű s igaz orvosaidra.

23.
Mit töprengsz, ha sokat méltatlanul ér a szerencse;
Kedvez a rossznak a sors, hogy a porba lesújtsa magasból.

24.
Bármit rejt a jövő, készen légy tűrni te békén,
Nem sújt úgy a csapás, ha magunk is látjuk előre.

25.
Bármi baj ér, lelked csüggedni ne hadd: a reménytől
El ne szakadj; ez az egy kíséri a sírig az embert.

26.
Hogyha eléd kerül, a szerencsét futni ne engedd:
Homloka dús fűrtű, hátul kopasz Alkalom isten.

27.
Nézd, mi mögötted van, s mi előtted, lásd meg előre:
így tesz a bölcs Janus, két arccal kétféle néz szét.

28.
Hogy sose érjen baj, magadat fékezni tanuld meg;
Épségedre legyen több gondod, mint a gyönyörre.

29.
Nép ítéletinek ne szegülj soha egymagad ellen;
Senki se kedvel majd, ha különb vágysz lenni sokaknál.

30.
Fő gondod legyen az, mi a fő: a drága egészség,
S a sorsot ne okold, ha te vagy szerzője bajodnak.

31.
Álmokkal ne törődj; hisz az ember lelke, mit óhajt,
Éberen abba remél, álmában látja beteltét.Forrás: Cato bölcs mondásai. Fordította: Dr. Némethy Géza