logo

XVII Januarius AD

Marcellus pályája IX.

Marcellus korának meghatározásához az előadottakból a következő adatokat lehet elfogadni. Kr. u. 148 körül jelent meg Comment-árja Ad legem Juliam et Papiam Poppaeam. 1149-ben nyerte a hivatalos feleletadási jogot - ius respondendi.

150-ben hívták meg a fejedelmi tanácsba. 157-ben viselte a consulságot, ezt megelőzőleg a praetorságot. 158-161-ben kormányozta Alsó-Pannoniát. 166-ban Marcus Aurelius fejedelem tanácsában ítél. 170-175 közt bocsátá közre Digestáit·. 170 -180 közé esik britanniai első küldetése. 180-183 közt írta Jegyzeteit Julianushoz és Pomponiushoz. 184-re esik második brit küldetése. Ez adatokra támaszkodva állítom, hogy Marcellus nem élt Hadrianus uralkodása előtt s nem élt Commodus után.
A fejedelmi tanácsba 30-40 éves kora előtt ritkán jutott jogtudós. Marcellus túl lehetett a harmincon, midőn K. r, u. 150 körül meghivatott Antoninus Pius tanácsába, mármint kész államférfi. Ez igen valószínűvé teszi annak helyességét, hogy Marcellus születését Hadrianus uralkodásának kezdetén Kr. u. 117-120 közt keressük. Még biztosabban állítható, hogy pályájának gyümölcsöző szaka a második század hatodik évtizedétől a kilencedik évtizedig terjed, valószínűleg 187-ig.
Úgy vélem, hogy legfeljebb egy lustrummal született Marcus Aurelius világrajövetele, vagyis 121 előtt, és Marcus Aurelius halálát semmi esetre nem élte túl két egész lustrummal. Tehát körülbelül 117-187 közt bírta Róma Marcellust. Tévednek, akik azt hiszik, hogy Septimius Severus uralkodása alatt is élt Marcellus.

A Commodus után keletkezett jogszabályokból egyetlen egy tétel sincs Marcellus műveiben; például Marcellus azt mondja, hogyha a gyám a nála volt pénzt átadni kész és az átadásra felajánlja, de tőle át nem veszik. kamatot fizetni nem köteles, miután felajánlotta a fizetést. Erre ugyanott megjegyzi Ulpianus, hogy nem elegendő a fizetés felajánlása, hanem el nem fogadás esetén biztos kezekhez kell azt letétbe adni. Azért mondja ezt Ulpianus, mert Septimius Severus, uralkodása idejének elején rendelte: hogy a késedelem nem a fizetési készség, hanem a valóságos fizetés vagy letéteményezés által kerülhető ki.
Azt mutatja, hogy Septimius Severus alatt már nem élt Marcellus, ellenkezőleg tudomása lett volna Septimius Severus fontos rendeletéről. Még inkább tévednek azok, a kik Caracalla után is feltalálni vélik a jogtudós Marcellust. Alapja ezen tévedésnek az, hogy Marcellus oly leiratot említ, melynek szerzője divus Antoninus.

Meggyőződésem szerint nem Caracalla értendő az idézett divus Antoninus név alatt, hanem Titus Antoninus vagyis Antoninus Pius; Ulpianus1) egyenesen Antoninus Piusnak nevezi azt, a kit Marcellus ama rendelet szerzőjéül említ. E rendelet Marcius Avitus prae tornak szólt, M. Avitus pedig Antoninus Pius országlása alatt volt praetor.


Forrás: Vécsey Tamás: Lucius Ulpius Marcellus