logo

IV Sextilis AD

Marcellus művei II.

A Digestákban: Libri 2 publicorum iudiciorum és De officio praesidis címü könyvek is idéztetnek Marcelluséi gyanánt, egy-egy töredék bemutatásával. Eme két szerzeményt azonban tévesen tulajdonítják Marcellusnak.

Az ókorban nem volt ritkaság, hogy a szerző saját művét más híresebb író neve alá csúsztatta, sőt az sem, hogy idegen művet saját neve alatt terjesztett. Némely író másnak művéből egész fejezeteket szóról szóra vagy csekély változtatással átvett a magáéba, a forrás megnevezése nélkül. Ezt akkor a kiadói jog fejletlensége mellett nem tekintették nagy jogtalanságnak, sem nagy szégyennek. Cicero jelentékeny részeket vesz át görög bölcsészektől, a kiket csak itt-ott nevez meg.
A szellemi termékeket akkor hamarabb tekintették köztulajdonnak, mint ma, főleg ama jogtudósokét, a kik fejedelmi tekintély mellett adták feleleteiket s így a közjóra világítottak, mint a nap. Ha az elődök jó könyvéből többet átvettek, mint a szerzői jog szempontjából Guttenberg óta megengedhető, ez magyarázható nemcsak abból, hogy a régit konzerválni akarták, a mi a könyvnyomtatás előtti időben nagy gondot okozott, hanem abból is, hogy akkor a szellemi termékek vagyonjogi jelentősége csekély volt a maihoz képest. Nagy dicséretet érdemel Justinianus, hogy a Digesták szerkesztésénél az írók pontos idézését megparancsolta, s az írói tulajdonjogot, illetve az író dicsőségét a századok folyamában elévülni nem engedte.

Marcellus a mások iratából tilos elsajátításokat nem tett, de az ő neve alá tévedésből két töredéket jegyeztek Justinianus emberei. Két kis parcella, a melyet Marcellus tudtán kívül írtak az ő tulajdoni lapjára. Marcellus hagyatékának tisztázása érdekében foganatosítjuk a törlést.
Nincs semmi nyoma annak, hogy Marcellus írta volna a szóban lévő két művet. Ezt neki a compillatorok vagy a másolók tévedése tulajdonítja. Kérdés: kinek készítményét sorozták Marcellus keze alá? Két tulajdoni igényt jelentettek be a megbízás nélküli ügyvivők. Némelyek Marcianus, mások Macer javára. A Macer javára beadott felszólamlásnak kell helyet adnunk, mert ismeretes Macernek ily című s tárgyú irata az index Florentinusban, mely műből a Digestákban nem kevesebb mint tizenöt töredék olvasható.

Azok, a kik a »publicorum iudiciorum« művet Marcellusnak tulajdonítják, állítják azt is, hogy írt Marcellus egy művet »de officio praesidis« cím alatt, melyből a Justinianus Digestáiban egy töredék olvasható. De ez egyetlen idézeten kívül nem mondják sehol, hogy ily című irata lett volna Marcellusnak; a florenci jegyzék sem említi. Már Haloander reklamálta a fenntebbi idézetet Macer számúra s nincs kétség, hogy tévesen tulajdonítják Marcellusnak.

A Mommsen-féle szövegben is meg van jegyezve, hogy e töredék Macernek tulajdonítandó. A végleges helyesbítés megkívánná, hogy Marcellus számára követeljük vissza azt, a mi ő tőle mások keze alá került.


Forrás: Vécsey Tamás: Lucius Ulpius Marcellus