logo

IV Sextilis AD

Marcellus művei I.

Marcellust ma is mint a jogászok közti hét első nagyságnak egyikét emlegetik. A mit írt, az sem Valentinianus vagy Tribonianus, sem Irnerius vagy Savigny századában el nem veszíti becsét. Marcellusnak jogtudományi működését éles látás, a dolgok mélységébe hatoló gondolkodás és a jogok bölcsészeti felfogása jellemzi. Nem elégedett meg a jognak elméleti ismeretével, hanem annak megvalósítását is munkálta. Egyike azoknak, a kik számos jogtételnek életet és kifejezésteljes alakot tudtak adni. Iratai irodalmi kincsek, melyek a Modestinus utáni művek felett úgy kiválnak, mint szobrászati remekek a gipszöntvények felett.
Könyvei nem lapos vázlatai a jogeseteknek, hanem a jogtudós kérdő és felelő, kutató és ítélő nyilatkozatainak szemléltető ismertetései. Mintha csak előttünk állna Caius és Sempronius. Az előterjesztett jogeset megoldásához szinte jelenlétünkben nyúl Marcellus, biztos és ügyes kezével. Érdeklődéssel szemléljük, mily apparátussal ülteti be a jogtételeket a jogirodalom földébe. Nem szorítkozik pusztán az eredmények közlésére, hanem feltünteti a jogi teremtésnek menetét s a jogász üdvös tevékenységét. Bele von minket is az okoskodás láncolatába. A remekjog tanulságos volta ebben fekszik.


Marcellus művei időszaki rendben következők:

1. Ad legem Juliam et Papiam, libri 6. Ebből készült Justinianus Digestáinak 6 töredéke.

2. Responsorum liber singularis. Ebből 17 töredéket kölcsönzött Tribonianus.

3. Digestorum libri 39. Ebből 128 töredéket vettek át a compillatorok. De egy tétel ismételten fordul elő, t. i. abból, a mi a Dig. 4. 1. 7-ben foglaltatik, rövid idézetet képez a Dig. 50. 17. 183. Ha ezt figyelembe vesszükk, úgy csak 127 töredék jönne számításba.

4. De officio consulis, libri 5. Csak egyetlen egy töredék ismeretes belőle. Ez se közvetlen idézetből, hanem Marcianus hivatkozásából.

5. Notae ad Juliani Digesta. Közvetlenül átvett ebből Tribonianus 6 töredéket. Ezenkívül Julianus neve alatt álló töredékek kapcsában Marcellus idézte 34-szer.

6. Notae ad Pomponii Regularum liber singularis. Ebből 2 töredék van a Pandektákban.


Forrás: Vécsey Tamás: Lucius Ulpius Marcellus