logo

IX Sextilis AD

Marcellus írói tekintélye

Marcellus előkelő jogtudós. Pontosnak tartották nyilatkozatát mind kortársai, mint utódai. Amazok jó véleménnyel voltak róla, emezek széltiben utalnak rá, mint kútfőre. Marcellus előkelőségére mutat az, hogy a legjelesebb tanárok mindkét világrészben számba vették az ő műveit a tanításnál.
Róma és Berytus jogtanárai és tanulói elsajátították Marcellus igazságait; épen ezért hivatkoznak rá oly gyakran a remekjogászok. név szerint Scaevola. Marcianus, Paulus, Papinianus, Tryphoninus, Modestinus, de különösen Ulpianus. Scaevola mint tanár, egykori tanárának Julianusnak Digestáit magyarázta hallgatói előtt. Észrevételei közül egy párt fel is jegyzett hallgatója Ulpianus.
Később, de még Ulpianus tanuló korában, Scaevola megismertette hallgatóival Marcellusnak épen akkor (170-176 közt) megjelent Digestáit is. Nagy kitüntetés Marcellusra, hogy művét Scaevola előadásainál használta és megjegyzésekkel kísérte, a melyeket tanítványai mélyen bevéstek emlékezetükbe. Ezek közül híresebbek Tryphoninus, Ulpianus, Septimius Severus császár, Paulus és Papinianus, a kik Scaevola utasítása folytán behatóan tanulmányozták Marcellus Digestáit.

Minden valódi nagy szellem tulajdona, hogy nem csak saját korára hat. hanem a jövőre is, Marcellusnak jogtörténeti befolyását félreismertelenné teszi az, hogy oly férfiak, mint Scaevola, Ulpianus, Paulus és a többi tüzetesen foglalkoznak vele, legtöbbször tekintélyes szavazatát véve igénybe, legritkábban pedig, eltérő nézeteik elmondása végett. Tanulságos még ott is, a hol ellenmondásra talált, utódainál.
Azon tételek, a melyeket a helyeslés vagy helyesbítés végett az egykorú s későbbi írók Marcellusból kiválogattak, előttünk a legérdekesebbek, mert ezek az ő eredeti alkotásai, önálló, saját tudományos tételei közé tartoznak. Az idézőket úgy tekinthetjük, mint a mézzel terhelten megtérő méheket. A méh a virágok legnemesebb s illatosabb részét gyűjti össze.


Forrás: Vécsey Tamás: Lucius Ulpius Marcellus