logo

VIII Sextilis AD

Marcellus a későbbi fejedelmi rendeletekben

Nemcsak az egykorú fejedelmek hallgattak Marcellus tanácsára, hanem a későbbiek, névszerint Septimius Severus és Caracalla is követték nézetét, pl. a hitelezők kijátszására történt vagyonátruházások érvénytelenítése tárgyában, mint ezt Ulpianus beszéli.
A római és mózesi jog összehasonlítására célzó munkának szerkesztője méltányolja Marcellust. A házasságtörés büntetésénél, hol az apának, vétkes leánya és ennek csábítója feletti élethalál jogáról beszél, Paulusnak idevonatkozó művéből éppen azt a helyet idézte, a hol Paulus kétszer is hivatkozik Marcellusra.

A gyakorlati életben, Diocletianus óta, a tételes jognak Írott forrását a fejedelmi rendeletek és a remek jogtudósok feleletei képezték. A nagy jogtudósok irodalmi hagyatékát kitüntetőleg ius néven nevezik s úgy nézték, mint az alkalmazandó tételek gazdag kincstárát. De a gazdag kincstárban a gyönge utódok nehezen tudtak eligazodni. A nagyterjedelmű iratok megszerzése, átértése, az ellentétes nézetek kiegyenlítése felette nehéz volt.
A bajon segíteni akart III. Valentinianus, 426-ban kelt rendeletével; ezt Hugó óta idézési törvénynek (lex citacionis) hívják. Gaius Papinianus, Paulus Ulpianus és Modestinus tekintélyének megerősítése mellett Sabinus Julianus Marcdlus és Scaevola azon iratait is érvénnyel ruházta fel, a melyekre az öt nagy tekintély valamelyike hivatkozik. Marcellus befolyása, tekintélye és hatása ez úton fennmaradt, hiszen a coripheusok egyike, t. i. Ulpianus legkedvesebb mesterét Marcellust örökre egybeforrasztotta, halhatatlan műveivel.

Justinianus a Pandekták alapitó tagjainak tudós társaságában kiváló helyet adott Marcellusnak. Nem feledi Justinianus, hogy Hadrianus után a jogtudománynak, e valódi nagyhatalomnak, hét vezérei közé tartozott Marcellus. Marcellusra a Pandektákban, oly gyakran hivatkoznak, kivált Ulpianus nyomán, hogy csak Julianus és Labeo neve idéztetik gyakrabban. Igen téved tehát Terasson, midőn azt hiszi, hogy Marcellust kevéssé idézik. Ezt csak az állíthatja, a ki folio nagy művében annyi ismeretet bír közölni Marcellusról, a mennyi három sort is alig tölt be.

Marcellus iratait használta fel Tribonianus a legnehezebb kérdésekben, pl. a szeretet ellenes végrendeletek, a Falcidius-féle törvény, a Trebellius-féle tanácsvégzés fejtegetésénél. Justinianus Marcellusnak Julianus ellenében is ad igazat, s el nem hallgatja, ha Marcellus nyomdokait követi. Marcellus tekintélyének Justinianus hódol nemcsak az Institutiókban és Digestákbau, hanem a Codexben is, pl. a Codex 7. könyv, 7. cím, első törvény Marcellusnak véleményét tartalmazza; ugyanazt, a mely a Digestákban is előfordul.

Marcellustól nagy adagot kölcsönzött Tribonianus a Justinianus Digestáiba, de az idézésből ismert töredékek csak igen kis mennyiségét képezik a Marcellus összes műveinek. Kár? hogy Tribonianus, még többet nem vett át Marcellustól. Arról, a mit Justinianus igazságügyministere átvett a Marcellus műveiből, a következő kimutatás ad számot.
Marcellusnak a Horenci jegyzékben külön említett 3 művéből vau véve a Justinianus Digestáiba 6 + 174-128=151 töredék, ehhez adandók a Horenci jegyzékben külön nem említett művekből t. i. a Julianus Digestáihoz irt jegyzetekből közvetlenül átvett 6, továbbá a Pomponius müvéhez irt jegyzetekből kölcsönzött 2 töredék, és így Justinianus Digestái Marcellusnak 159 töredéket köszönhetnek.
Ezenfelül közvetve is gyarapítók Marcellusból a Justinianus Digestáit, jelesül idézik más remekírók Marcellus Digestáit a könyv számának és címének kitételével 54-szer, a könyvszámának kitételével 7-szer, a könyvszámának és a mű címének elhallgatásával 109-szer. Továbbá idézik Juliannához irt jegyzeteit közvetve 34-szer, Pomponiushoz irt jegyzeteit 2-szer, de officio consulis irt művét 1-szer. Közvetve tehát: 54 + 7 + 109 + 34 + 2-|-l=207 töredékben idézik Marcellust. A végső szám lenne: közvetlen idézés 159, közvetett idézés 207, és így mindössze 366 hely. Ehhez járul még a Dig. 23. 5. 17-ben foglalt töredék, a mely Marcianus neve alatt áll, de Marcellus Digestáiból való. Végül számba veendő még a Codexben és Instituiókban előforduló hivatkozás Marcellusra.


Forrás: Vécsey Tamás: Lucius Ulpius Marcellus