logo

XX September AD

Marcellus rendszere

Marcellus Digestáinak csak töredékeit bírjuk, de ezekből is kiolvashatjuk, hogy művének szerkezete átgondolt, összhangzatos és arányos. Rendszere a Tripartitum, a mit Julianus is követett, t. i. de personis, de rebus és de actionibus, tehát a személyek, dolgok és keresetek rovata alatt tárgyalja a jog-szabályokat.
Marcellus használja a jus szót tárgyi és alanyi értelemben. Tárgyi értelemben használja azt mind a jogászjog mind a tételes jog megjelölésére. Élesen megkülönbözteti a jogot a tételes törvénytől. A tételes jogszabályok közt legélénkebben színezi a szigorú jog és méltányos jog közti különbséget. Jogi indokolásainál stoikushoz méltóan tiszteli azt, a mi natura és naturalis ratio. Ellentétbe helyezi a ius civile irányában a jus naturale és a jus gentium fogalmát.

Az általános polgári jog ellentéte gyanánt említi a fejedelmi rendeleteken alapuló katonai jogot s az ennek megfelelő katonai végrendeletet. A birodalom sorsára döntő befolyású katonaság, új jognézeteknek szerzett érvényt. A katonai jog átszakítja a nemzeti korlátokat. Az óvilág minden részéből toborzott légiók kedvéért számos rómaiatlan szabályt emeltek érvényre. A hálás fejedelmek, hadvezérek és polgárok kedveztek a világmonarchiát fenntartó katonaságnak.


Forrás: Vécsey Tamás: Lucius Ulpius Marcellus