logo

VIII Sextilis AD

Marcellus módszere

Marcellus műveinek ránk jutott töredékeiben nincs egyenes és közvetlen kölcsönzés a görög bölcsészektől, nem idézi nevüket, nem veszi át fogalmazványaikat, ítéleteiket. Decorationak nála nincs helye. Az idézetek, akármilyen bölcsnek szavai legyenek, a tudományt nem gyarapítják. Azonban az ö képzettsége, tudománya, mélyre és messzeható bölcsészeti szellemet mutat s alapelvei, sarktételei és vezéreszméi a stoa-bölcsészetből magyarázhatók meg. Marcellust jellemzi rendszerező képesség, éles dialektika, fegyelmezett gondolkodás, az esetekből synthetice haladás az általános felé és az esetekből az elvnek kiemelése. Nem a régi XII táblából s nem a praetori hirdetményekből, hanem a dolog legbensőbb természetéből meriti érveit, a jogászi logika ellenállhatlan kényszerével s a latin nyelv szépségével.

Marcellus a jogszabályok tárgyalásánál melyet Digestáiban találunk, többnyire az inductio módszerét követte, az esetekből enged következtetést vonnunk az általánosra. E részben követé azon módszert, melynek Rómában legelső úttörői Qu. Mucius Scaevola és S. Sulpicius Rufus voltak. De másrészt a maga helyén deductive is okoskodik; a naturalis ratióból számos tételt vezet le, okoskodás útján, s a levezetett igazságokat feleleteiben s Ítéleteiben érvényre juttatni törekedett. Szerencsés férfi, benne az elmélet és gyakorlat összhangzólag találkozik.

Kutató, bíráló szelleme nem szenvedett a tekintélyek nyomása alatt. Nem párthoz, iskolához, hanem az igazsághoz esküdött hűséget úgy, hogy L. Ulpius Marcellusról ismételhetők Cicerónak S. Sulpicius Rufusról mondott eme szavai: nem volt kisebb az igazságszeretetben, Marcellusnál nem épen ritka, ellenben soha nem esik etimologizálásba, sok nagy jogász eme tagadhatatlan hibájába. Éles esze nem marad a jogesetek felszínén, hanem behatol a dolog mélyébe.
A jogilag azonos vonásokat felismeri, az ellentéteseket kimutatja. A kérdés minden oldalát s eshetőségét világításba helyezi. Elemeire szétszedi az összebonyolult viszonyt s ismét a részeket szerves egésszé idomítja Digestáiban. Új és alapos jogtételeket teremtett s hozott forgalomba. Gondolatai és jogi alkotásai az ész ítélő és előadó képességének enyészettelen emlékei.


Forrás: Vécsey Tamás: Lucius Ulpius Marcellus