logo

XVII Januarius AD

V. könyv Kr. e. 68-67

1. Sokfelől tengernép hatolt egyszersmind be (a városokba), melyek épen akkor nyitva voltak s lakóik, mint békében szokás, seregesen kimentek.

2. Annyira bele van oltva azokba a királyi cím babonás tisztelete.

3. Harcban nagyon serény.

4. Hetven éves korán túl fegyveresen föl bírt ugrani a lóra.

5. Kificamodott lábával.

6. Nem engedi ártani a mérget, melyet kapsz.

7. Mindenünnen szorította a sokaság.

8. A többi az alvezérek és tribunusok (tisztek) személyes ügyeivel foglalatoskodott s egy részük a saját ügyeivel élelemszerzés, bevásárlás útján.

Jegyzet: Sáli. írja, hogy Lucullus a háború elején nagyon magára vonta a katonái haragját avval, hogy Cyzicusnál, majd ismét Amisusnál két telet egymásután táborban töltetett velük.

9. A ki fitestvére volt a feleségének.

10. Tapasztalatlanságánál fogva szeretett volna csínyt tenni.

11. A Valerius-féle hadtestek, miután biztos hírét vették, hogy a Gabinius-törvény értelmében a consul kapta Bithyniát és Pontust s hogy őket szabadságolták.

12. De Lucullus, mikor meghallotta, hogy Qu. Marcius Rex pioconsuli minőségben Lycaonián át Ciliciába siet három hadtesttel.

13. De mikor az katonái akaratát hozta föl ürügyül.

14. El akarta hagyni a királyt.

15. A kik minden határozott számkivetés nélkül kóboroltak.

16. Nagyon szerette volna, ha életbe lép ez a törvény.

17. Ezen okoknál fogva Sulla dictator korában csak az ő (Pompeius) tiszteletére szokott leszállni lováról, fölkelni hivatalos székéről s levenni fövegét.

18. Úgy értem, hogy fél a fényes s ünnepléssel járó címtől.

19. Látom, mint siet szerezni roppant nagy ajándékokat.

20. Abban az időben valóban jó hazafinak mutatkozott a fenyegető kellemetlenségekkel és nagyravágyásával szemben.

21. Ugyanis ha valami balvége lenne Pompeiusnak, a minek minden ember ki van téve.

22. Mikor hazatérőben volt, hogy Bellona templománál üdvözöljék.

23. Arcának irányozta öklét.


Bizonytalanok.

1. A zászlóaljak sebtében sorakoztatott embereiből őr-csapatokat állítottak föl a tábor előtt.

2. A másodikba a könnyű zászlóaljakat illesztette be.

3. Egy ligúriai, a ki épen szükségét ment végezni.

4. Vissza fordulván arra hátráltak, a merről gyengébb csapásoknak voltak kitéve.

5. Publius alvezért az alku alapján elvesztette.

6. Az ellenséget részint leverték részint szétugrasztották.

7. Vitézségében eléggé megbíztak.

8. Hogy egy rendes vagy önként beállt katona se.

9. Hogy inkább cselekedjenek, mint lármázzanak, a falra helyezték föl gyermekeiket és szüleiket.

10. Nemcsak ellenszegültek, hanem még a fegyvereik kiszolgáltatása után sem féltek izgatni háborúra.

11. A háromsor-evezős hajó elérte magasságával a hullám tetejét.

12. Akadályozták a hajósok ütemező kiáltásait.

13. Mivel az egész úton zaklatta, bár csekélyebb számú hadereje volt.

14. S már maga a gondos készület.

15. Az apák térde elé borultak.

16. Az első hírre.

17. Nagyon hiú.

18. Közvetlen a nyári napéjegyenlőség után (kél az Orion).

19. Siessetek a lábbelivel.

20. Kedvező fekvésű város.

21. Keveset ér a vitézség, míg függésben van.

22. Az egykedvűség teljes volt.

23. Nem teljesítették az egyezség föltételeit.

24. S az (a törvény) nem a kényszerítetteket, hanem a kényszerítőket, (vagyis) a vétkeseket köti (fékezi) inkább, mint a szenvedőket.

25. ? ?

26. ? ?

27. De bár elhiszi az üzenetet.

28. Legott. - 29. ? - 30. Ez mint proconsul.

31. Mindent hatalmába keríteni. –

32. Ezek tudatában. -

33. A vezérnek kimutatni (?). –

34. Nem fogja bánni. -

35. Hogy nézzék meg.

36. Sallustius szerint a vicces szó harcot jelent, mert a harc kölcsönösen folyt.

37. Miként a tavasz első hónapjában mondják: „új tavasz” (tavasz eleje), a másodikban fölserdült (tavasz közepe), a harmadikban múló (tavasz utolja), a mint Sáli, is mondja mindenütt.

38. A maurusok, egy hazug népfaj, mint a többi afrikai népfaj, azt erősítgették, hogy az ellenlábasok Aethiopián túl perzsa-életmódot folytatnak igazságos törvények alatt s nagy jólétben.

39. Nem tudod-e, hogy ha tűzbe borul egy ház, nem könnyű meggátolni, hogy le ne égjen a szomszédház?

40. Gabonát s takarmányt buján termo föld.


Sallustius Ernpedoclea-ja töredékeit gyanítom ezekben:


41. A föld belső üregeiben dühöngő gázok rohamaitól jó sok hegy s halom nyílt meg és süllyedt alá.

Jegyzet: Erre vonatkozólag 1. Schőne >Empedoclea ez. értekezését a Fleck. Jahrb. 1886. évi
93. kötetének 751-7 56. 1.

42. Remek tartásával s öltözékével elragadó volt.

43. S csak a kis vitorla-szárnyakat vonta be.

44. (A miben) a tömeg kedvét leli.

Jegyzet: Schőne ide számítja azt a különben csak tartalmilag ismert helyet is, melyet említ Sérv, ad Georg. III, 481. V. ö. Isid, n. r. 39. Lucr. r. η. VI, 1093 s kk. és 1119 s kk.


Forrás: részletek Caius Sallustius Crispus összes munkái című műből. Fordította: Dr. Cserép József