logo

XXV Februarius AD

A segédcsapatok (Auxilia)

A segédcsapatok kivétel nélkül a provinciákban soroztattak, s rendesen római mintára voltak szervezve, fegyverezve. De néha érvényesítik a nemzeti szokásaikat, igen eltrének a birodalmi hadseregtől, s ilyenkor megkülönböztető mellékneveket kapnak, mint sagittarii, scutati, contarii, catafracti, fundito res stb.
A segédcsapatok legénységük számára nézve kétfélék: cohortes quinquagenariae = 500 ember - 5 centuria, vagy cohortes miliariae - 1000 ember = 10 centuria. Ha gyalogok cohortes quinquagenariae vagy miliariae peditatae, míg ha lovasok equitatae nevet kapnak. Utóbbi 240 lovast = 10 turma, és 760 gyalogot, 10, egyenkint 76 főből álló centuriát számlál; a cohors quinquagenaria equitataba 120 lovas = 6 turma, 360 gyalog = 6 centuria van beosztva.

A lovas cohorsok talán már Augustus idejében szerveztelek a határok védelmére és helyőrségi szolgálatra a provinciákban, s teljesen önálló csapatokként is alkalmazzák azokat, a légiók mintájára alakíttattak meg.

Fennmaradt emlékeink szerint - kétségtelenül különböző időkben - öt auxiliaris cohors állomásozott Sarmizegetusában:

1. Cohors I. Ubiorum.
2. Cohors IV.?
3. Cohors IV. Dalmatarum.
4. Cohors V. Commagenorum.
5. Cohors VIT. Breucorum.

A tisztán lovas segédcsapatok az ala-k szintén alae quinquagenariae=16 turma vagyis 480 lovas, vagy alae miliariae-24 turma=960 ember. Vespasianusus idejében a római módra fegyverzett lovasok hosszú kardot, lándzsát (contus), pajzsot (θυρεός) s tegzükben három, négy kopját hordtak, - továbbá sisakot és páncélt. Hadriaanus idejében, a pompakedvelő császár alatt aranyozott, rostélyos és lószőr forgójú sisakkal, - s a páncél helyett kimmer chitonak és könnyű pajzzsal szerelték fel őket.

Felirataink szerint egy ala volt Sarmizegetusában: az Ala Pannoniorum.

Az auxiliaris cohors parancsnoka rendszerint praefectus, ki előbb centurio volt. Ha további előléptetésre is érdemes, úgy tribunus legionis-nak neveztetik ki, végül pedig mint praefectus equitum egy ala-t, tehát lovasezredet kap, s ezzel elérte a legmagasabb előléptetési fokozatot, - ha nem volt senatori rangú. Septimius Severus óta azonban a praefectus cohortis - praepositus legionis, - tehát legioparancsnok is lehetett. így történt Ulpius a Cohors VII. Breuconum parancsnokával. A Cohors IV. Dalmatarum parancsnoka tribunus volt.

Septimus Severus császár idejében állomásoztak Sarmizegetusában a Vexillationes auxiliariae Pannoniae inferioris.

Végül a frumentariusok, kik a centurio frumentariarum parancs-noksága alatt vannak a legio mellé beosztva, de a nélkül, hogy külön csapattestet képeznének. Bangjokra nézve mindnyájan principales. Kezdetben, nevükből következtetve, a sereg élelmezése s ellátása tartozott teendőik közé, míg utóbb mint futárokat alkalmazzák. Mint ilyenek alkalom adtával, vagy felsőbb meghagyásra, kémszolgálatot is teljesítenek, különösen a provinciákban, hol egyenesen rendőri tisztviselőknek tekintetnek, s ilyenek fungálnak, még a katonasággal szemben is, és a legénység rendőri szempontból foltétlen engedelmességgel tartozik nekik.

A frumentariusok külön kaszárnyákban - castra peregrina vagy peregrinorum laknak, s főnökük a princeps castrorum peregrinorum, vagy rövidítve a princeps peregrinorum. Rangja egyenlő a legmagasabb centuriókéval, s előléptetése esetén azonnal primipilus lesz. Közvetlen alantasa a subprinceps vagy optio peregrinorum. A princeps rendelkezése, hatósága alá tartoznak a Rómából, vagy a helytartótól sürgönyökkel érkezett frumentariusok, kik visszatértekig a castra peregriuában helyeztetnek el,


Forrás: Király Pál: Ulpia Traiana Augusta Colonia Dacicaa Sarmizegetusa Metropolis Dacia