logo

XX Aprilis AD

Az élelmiszerpiac (macellum)

Ez a piac a forumnak ugyanazon az oldalán terült el, mint a gyapjúbörze, csak attól északabbra. Lényegében négyszögletes alaprajzú udvar volt, melyet mély oszlopcsarnokok vettek körül. Körös-körül boltok húzódtak; az északi és a déli oldal bolthelyiségei úgy voltak építve, hogy a forró déli nap ne süthessen be, s az élelmiszerek meg ne romoljanak: nyitott oldalukkal észak felé néztek. Ezért a déli oldalon levő épületekhez az udvarról, az északi oldalon levőkhöz pedig az Augustales útról lehetett eljutni.
Az északi oldal bolthelyiségeiben sok megszenesedett élelmiszert találtak: fügét, gesztenyét, szilvát, gabonát, lencsét, kenyeret és kalácsot. Mindegyik boltot manzárd-tető fedte; e felső helyiségek előtt fafolyosó futott végig. Minthogy a régészek belül semmiféle lépcsőt nem találtak, azt kell feltételeznünk, hogy a pompejiek közvetlenül az utcáról mentek fel az emeletre falépcsőkön.

Az udvarszerű térség mélyében, annak délkeleti sarkában volt a hús és halpiac jókora helyiség, oldalai mentén hosszú, patkó alakú hús és halszék vonult végig, mely kissé lejtős volt, hogy a vér lecsuroghasson róla. Ha a vevőnek nem tetszett az áru minősége vagy esetleg áldozati állatot óhajtott vásárolni, hogy áldozatot mutasson be az isteneknek, átsétálhatott a piac túlsó oldalára, ahol egy kis rekeszben elhelyezett birkák és kecskék közül kiválaszthatta a kívánságának megfelelő állatot.
Az udvar közepét a Malacnak nevezett kerek épület foglalta el; kupola formájú teteje tizenkét oszlopon nyugodott, melyek meglehetősen magas talapzaton álltak. A közepén levő vízmedencében élőhalakat tároltak. Az ott vásárolt halakat mindjárt a helyszínen meg is tisztították; erről tanúskodik, hogy nagy mennyiségű halpikkely maradt azon a helyen. A nyugati oldalon levő boltokban, melyek a forumra néztek, a pénzváltók rendezkedtek be; ezek tekintettel az ókori pénznemek sokféleségére fontos szerepet töltöttek be az antik kereskedővárosokban.

romaikor_kepA macellum a gyapjúbörzéhez hasonlóan szintén a császári ház védnökségét élvezte: pontosan a forum oldalán levő főbejárattal szemben, a hús és halpiac mellett kis kápolna állott, mely a császárkultusz céljait szolgálta. A kápolna nyitott volt: a látogató, ha felment az öt lépcsőfokon, egy talapzat elé jutott, melyen a császár szobra állott; ettől jobbra és balra négy fülkét a császári család tagjainak szobrai foglalták el. Ezen a helyen találtak egy földgömböt tartó kezet, továbbá egy női meg egy férfi szobrot, mindkettő sértetlen állapotban. Vitatott kérdés, hogy kiket ábrázolnak, de a női alak kétségkívül egyike a Pompejiben talált legjobb plasztikai alkotásoknak. Minden bizonnyal valamely görög szobor másolata; mintájául talán a parosi Agorakritos attikai, rhamnosi híres Nemesise szolgált.

Az élelmiszerpiac neve (macellum) görög eredetű szó. A piac egész elrendezése is a hellénisztikus Keletről származik: Kisázsia görög városaiban voltak ilyen üzlethelyiség-sorok. Később az egész római világban elterjedt a piacépítésnek ez a módja; magában Rómában i. e. 179-ben épült az első ilyen piac. Nero egyik pénzérmén látni az általa építtetett macellum képét: emeletes boltok, középen kupolás tetejű pavilon, a háttérben kis kápolna istenszoborral. Ugyancsak a pompeji élelmiszerpiachoz hasonló elrendezést mutat Puteoli és az észak-afrikai Timgad macelluma.
A legújabb ásatások során kiderült, hogy-a pompeji piactér helyén régebben egy másik macellum volt, de az is ugyanolyan terv alapján épült. A régebbi piactér szintén nyitott, udvarszerű térséget foglalt el, darabokra tört tetőcserepekkel volt kikövezve, s tufából faragott oszlopokból álló porticus vette körül. Itt üzlethelyiségek sora húzódott.
A császárkor elején a halkereskedők részére az udvar közepén nyitott pavilont építettek; kúp alakú fatetőjét oszlopok tartották. A 63. évi földrengés súlyosan megrongálta ezt a régi piacot, de hamarosan rendbe hozták. Az üzletsort meghosszabbították, és a halas pavilont átépítették. Ugyanakkor emelték a kápolnát is, mely a császárkultuszt szolgálta.


Forrás: Marija J. Szergejenko - Pompeji Fordította: Terényi István Gondolat Kiadó 1960