logo

XXVIII Novembris AD

Savariai történelem

A tartományi forumon végbement szertartásokról és magáról a conciliumról nincs közvetlen ismeretünk. Mégis, az ott lefolyt eseményekből egy feltételezhető, egyet pedig tudunk. Amikor Kr. u. 193-ban Pertinax császár halálhíre (március 28.) eljutott Pannoniába, a carnuntumi legio a helytartót, Septimius Severust április 9-én császárnak kiáltotta ki, amihez a többi pannoniai legio is csatlakozott, azaz elismerték a helytartót császáruknak. Egy ismeretlen nevű szerző mégis azt írta, hogy Severust Savariában emelték trónra.

A kikiáltás Carnuntumban hiteles, és megfelel a tényeknek. Carnuntum volt a helytartói székhely, és ott állomásozott a legio XIIII. Gemina, és ott székelt helytartó, Septimius Severus. Kérdés, hogy a savariai trónra emelés hagyománya tévedés-e, vagy lehet-e valami alapja. Tévedés lehet akkor, hogyha a IV. század derekának igazgatási viszonyait ismerő kivonatoló csak annyit tudott, hogy Severust Pannonia Superior helytartói székhelyén kiáltották ki császárnak.

A IV. század közepén, amikor a szerző élt, valóban Savaria volt a polgári helytartó (praeses) székhelye, de a II. században a legatus Augusti Carnuntumban parancsnokolt. Ez okozhatott félreértést. A másik értelmezési lehetőség Savariának Pannonia úthálózatában elfoglalt szerepéből és a császárkultusz-központból következik. A carnuntumi kikiáltást követően a tartományi gyűlés székhelyén sor kerülhetett valamilyen ünnepségre, szertartásra, a pannoniai városok hódolatára. A lehetőséget az a körülmény támogatja, hogy Severus és serege csak a Borostyánkő-úton, Savarián keresztül menetelhetett Itáliába.
Az ugyancsak útra induló brigetiói legionak, az I. adiutrixnek szintén Savarián kellett keresztülhaladnia: Brigetiot Savariával út kötötte össze. Nem kizárt, hogy ott találkozott a carnuntumi legióval, és ez alkalommal került sor olyan ünnepségre, amely a hagyományban trónra emelésként őrződött meg. A csatlakozás Savariában az aquincumi legio (II. adiutrix) esetében is feltételezhető.

A másik esemény Quirinus sisciai püspök elítélése a színházban (in theatro), az események és a kivégzés a provinciális forumon történt.Tóth Endre