logo

IV Junius AD

Az aquincumi kollégiumok szervezete

A kollégiumok szervezete működésük idején alapszabályban nyert szabályozást. Ez az alapszabály minden bizonnyal meghatározta a kollégium tisztségviselőinek szerepkörét, és szabályozhatta a harmadik személyekkel történő ügyletkötés módját is. Pannóniában a kollégiumok szervezetét szabályozó statútumot nem találunk, azonban a feliratok igen sok tisztségviselő nevét és szerepkörét megőrizték számunkra. A kollégiumi tagok hozzátartozói a sírkövek felállításakor megjelölték hallottaiknak a kollégiumban betöltött szerepét is, de szokásos volt a különböző emlékkövek, fogadalmi oltárok felállításánál is az, hogy a kollégiumban viselt tisztséget nevük mellett feltüntessék.
A kollégiumok szervezetét az irodalom még nem rekonstruálta megfelelően, s így a pannonjai feliratos emlékek alapján az alábbiakban kíséreljük meg a kollégiumok szervezetének felvázolását. A kollégiumokban betöltött legmagasabb tisztség a patronus tisztsége. Pa trónusnak mindig egy-egy vagyonos, tekintélyes és előkelő rangot, esetleg hivatalt viselő férfit választottak. A vallási kultuszok ápolására alakult kollégiumok általában nem választottak patronusokat, s ennek magyarázata az lehet, hogy a tisztán vallási kollégiumok patrónusukként azt az istenséget tisztelték, akinek tiszteletére a kollégium működését kifejtette.

A legjelentősebb tisztséget a magisterek töltötték be. Feladataik között szerepel az istenség kultuszának ápolása, annak szolgálata, a lakomák rendezése és a kollégium ügyeinek általános intézése, melyek közé a legkülönbözőbb jogügyletek megkötése is odatartozott. A kollégium vagyonkezelését a quaestorok végezték. E tisztség ellátása főként a tagdíjak összegyűjtésében, és a kollégium pénzben meglevő vagyonának őrzésében, esetleges kezelésében állott.
A kollégium legfontosabb határozatait a két magister, a két quaestor, a decuriok és a principales együttes ülése hozta meg. A CIL III. 1092, és 1210 számú feliratában találkozunk a ,,decurione et principales” kifejezéssel, s ebből állapítható meg, hogy a kollégium vezetősége néhány bizottsági taggal bővült.

Azokban a városokban, s így Aquincumban is, ahol a kollégiumokba tömörülő személyek száma nagy volt, a kollégiumok kisebb egyesületeket hoztak létre. Ezek a kis egyesületek saját hatáiskörükben hozták meg határozataikat, azonban felvonulásokkor és egyéb ünnepélyes alkalmakkor egy nagy közös kollégiumot alkottak. Ezeken a felvonulásokon jutottak szerephez a kollégium vexillierjei, akik zászlóhordozói tisztségükre igen büszkék lehettek.
Az aquincumi és pannoniai kőfeliratok megemlítenek még egy exercitator elnevezésű tisztséget, melynek betöltője a gyakorlatokat vezethette, egy exactor elnevezésű tisztséget, amelynek ellátója a quaestoroknak segédkezhetett a tagsági díjak beszedésénél, megemlítik a scriba működését, aki a kollégiumi határozatokat foglalhatta írásba, és említést tesznek egy bisellarius elnevezésű kitüntető címről, amely a díszszék használatát engedélyezte a szerencsés kollégiumi tagnak.

A szomszédos tartományok kőfeliratairól a következő tisztségek létezéséről győződhetünk meg: decurio, centenarius és principális. A kollégiumok szervezetével kapcsolatban meg kell állapítanunk, hogy jogi szempontból fenti tisztségviselők nem kerülhetnek egységes elbírálás alá. A kollégiumok igen sok tisztséget állítottak fel, azonban a határozathozatal szempontjából csupán a két magister, a két quaestor, a decuriones et principales jutottak jelentőséghez.
Aquincumban sajátos kollégiumi tisztséget jelentett a praefektus tisztsége, aki rendszerint a városi tanács tagja volt és előfordult az is, hogy megválasztották a kollégium patrónusának, (CIL III 3438: I/ovi/ o/ptimo/ m/aximo/ pro salute... /Cl/audius/ Pompeius Faustus dec/urio/ col/oniae/ Aq/uinci aedil/icius Ilviral/is/ praef/ectus/ coll/egii/ fabr/um/ itemque patronus duxit coll/egium/ /s/upra/s/criptum/ in ambulativis /ante diem/ V Kal/endas/ Aug/ustas/...) ezek a praefektusok minden bizonnyal a tűzoltás katonás rendjének biztosítását voltak hivatva szolgálni.


Forrás: Biró János: Kollégiumok Aquincumban